RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 11.8.2016

USNESENÍ

VÝPIS

z 16. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 11.8. 2016
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 16. jednání projednala pod usnesením č.:

 

437/16/2016
Smlouva o zajištění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi Městem Litoměřice a Obcí Miřejovice (jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Litoměřice, e. č. 423100)
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zajištění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany (jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Litoměřice, e. č. 423100) mezi Městem Litoměřice a Obcí Miřejovice, IČO: 46769463, zastoupené starostkou obce Zdeňkou VODOLANOVOU s finančním příspěvkem 15.000,- Kč ročně (viz příloha orig. zápisu).

 

438/16/2015
Rozpočtová opatření správního odboru
a) RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtové rezervy města na zajištění zadávacího a výběrového řízení na elektromobily (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtové rezervy města na zajištění dlouhodobého záměru v oblasti informačních a komunikačních technologií, jeho vypracování, pořízení, uvedení do provozu, zajištění provozu a údržby s cílem zvýšení kvality řízení a bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (viz příloha orig. zápisu).
c) RM schvaluje převod finanční částky na zhotovení znaku města a nápisu - přesuny v rámci rozpočtu správního odboru (viz příloha orig. zápisu).

 

439/16/2016
Schválení Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky – Operativní leasing na elektromobily a automobily s hybridním pohonem mezi Městem Litoměřice a organizacemi - 1. Geotermální Litoměřice a.s., Městská nemocnice v Litoměřicích a Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice a TSM Litoměřice
RM schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky – Operativní leasing na elektromobily a automobily s hybridním pohonem mezi Městem Litoměřice a organizacemi - 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČO 24840688, Městská nemocnice v Litoměřicích, IČO 00830488, Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, IČO 62769693 a Technické služby města Litoměřice, IČO 00080128 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

440/16/2016
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/028/2016 s názvem "Operativní leasing elektromobilů"
RM schvaluje způsob zadání zakázky, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/028/2016 s názvem „Operativní leasing elektromobilů“ (složení komise viz příloha orig. zápisu).

 

441/16/2016
Zábor veřejného prostranství – Grandhotel Salva
RM schvaluje zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro spol. Salva Guarda Service, a.s., Roháčova 188/37, Praha 3, IČO: 24154644 za účelem umístění předzahrádky před čp. 12, Mírové náměstí, Litoměřice.

 

442/16/2016
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/020/2016 s názvem "Litoměřice, Palachova ulice - výběr dodavatele stavebních prací"
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/020/2016 s názvem „Litoměřice, Palachova ulice - výběr dodavatele stavebních prací“ (složení komise viz příloha orig. zápisu).

 

443/16/2016
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/031/2016 s názvem "Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích"
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/031/2016 s názvem „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích“ (komise viz příloha orig. zápisu).

 

444/16/2016
Změna Nařízení RM Litoměřice č. 1/2014 – změna plateb za parkovací stání v I. zóně a zařazení ulic
RM schvaluje Nařízení č. 2/2016, kterým se mění Nařízení č. 1/2014 ve znění Nařízení č. 1/2015 a 1/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy a kterým se ruší Nařízení č. 2/2015 v tomto rozsahu: – změna plateb za parkovací stání v I. zóně z 5,-Kč za první ½ hod. na 10,-Kč za první ½ hod., 1. hodina z 10,-Kč/hod. na 30,-Kč/hod. a každá další hodina z 20,-Kč/hod. na 30,-Kč/hod., zařazení ulic Ostrovní a Marie Pomocné do seznamu místních komunikací s placeným stáním vyhrazených osobám s trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti, změna ceny VPL v I. zóně z 13,-Kč za prvních 75 minut na 36,-Kč a z 25,-Kč za každých dalších 75 minut na 36,-Kč a schvaluje zrušení Nařízení č. 2/2015 (Nařízení–viz příloha orig. zápisu).

 

445/16/2016
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi Bohušovice na Ohří, Brňany, Brozany nad Ohří, Býčkovice, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Kamýk, Libochovany, Malíč, Miřejovice, Píšťany, Ploskovice, Polepy, Travčice, Třebušín, Velké Žernoseky, Žalhostice, Žitenice - vkládání dat do informačního systému územní identifikace
RM schvaluje znění a uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi Bohušovice nad Ohří, Brňany, Brozany nad Ohří, Býčkovice, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Kamýk, Libochovany, Malíč, Miřejovice, Píšťany, Ploskovice, Polepy, Travčice, Třebušín, Velké Žernoseky, Žalhostice a Žitenice, s platností do konce roku 2020, dle které bude město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až § 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí - RÚIAN (viz příloha orig. zápisu).

 

446/16/2016
Schválení změny organizačního řádu od 1.9.2016 – PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje změnu organizačního řádu PO Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 s platností od 1. 9. 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

447/16/2016
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele ve školním roce 2016/2017.

 

448/16/2016
Dodatek ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Masarykova - výměna oken a dveří“
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Masarykova - výměna oken a dveří“ se společností METALL QUATRO spol. s r.o., č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec, IČO: 61538213 (viz příloha orig.zápisu).

 

449/16/2016
Změna plánu stavu, tvorby a čerpání investičního fondu v roce 2016 – PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích a rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
RM ukládá v souladu s §28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod z fondu investic ve výši 323tis Kč PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, Litoměřice, IČO: 70923477 a schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

450/16/2016
Aktualizace Vnitřního platového předpisu PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, od 1.9.2016
RM schvaluje aktualizaci Vnitřního platového předpisu v PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 s platností od 1. 9. 2016 (viz orig. příloha zápisu).

 

451/16/2016
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2016, PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2016 PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice, IČO: 72019018 (viz příloha orig.zápisu).

 

452/16/2016
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2016, PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2016 PO Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig.zápisu).

 

453/16/2016
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2016, PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2016 PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 582/53, Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig.zápisu).

 

454/16/2016
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2016, PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2016 Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 873/2, Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig.zápisu).

 

455/16/2016
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2016, PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2016 Masarykovy základní školy Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig.zápisu).

 

456/16/2016
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2016, PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2016 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig.zápisu).

 

457/16/2016
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2016, PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2016 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 522/4 , Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig.zápisu).

 

458/16/2016
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2016, PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2016 PO Základní škola Litoměřice, Ladova 413/5, Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig.zápisu).

 

459/16/2016
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2016, PO Základní umělecká škola Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2016 PO Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig.zápisu).

 

460/16/2016
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/029/2016 s názvem "Litoměřice, Mírové náměstí č. p. 18/10 - výstavní prostor" a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/029/2016 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí č. p. 18/10 – výstavní prostor“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem STAVBY STRNAD s.r.o., sídlem Polepy 215, PSČ 411 47, IČO: 28740441.

 

461/16/2016
Prodej neobsazeného bytu v ul. Kubínova 439/2 obálkovou metodou
RM schvaluje prodej neobsazeného bytu č. 439/22 – Kubínova 439/2 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.
Termín vyvěšení nabídek je od 15.08.2016 do 02.09.2016.
Komise: Mgr. V. Härting, L. Procházková, L. Jindřichová, zástupce RM Mgr. Karel Krejza.
Otevírání obálek proběhne dne 05.09.2016 od 15.15 hod. v zasedací síni MěÚ, Mírové nám. 15/7.

 

462/16/2016
Záměr výpůjčky částí pozemků parc.č. 293/12, 293/13, 293/15, 293/17, 2714/51, 4855/1, 4826/2, 4826/7, 4768/30 o celkové výměře 748m2 v k.ú. Litoměřice k účelu realizace stavby „Cyklostezka Ohře“
RM schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků parc.č. 293/12, 293/13, 293/15, 293/17, 2714/51, 4855/1, 4826/2, 4826/7, 4768/30 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 748 m2 k účelu realizace stavby „Cyklostezka Ohře“ na dobu určitou s ukončením do uplynutí 5-ti let od finančního ukončení projektu IROP „Cyklostezka Ohře“, nejdéle však do 31.12.2025.

 

463/16/2016
Záměr propachtování části pozemku parc.č. 3636/3, zahrada o výměře 140m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc.č. 3636/3, zahrada o výměře 140m2 v k.ú. Litoměřice, definovaného podle nezapsaného GP 4408-82/16 nově jako 3636/12 v k.ú. Litoměřice, k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

464/16/2016
Záměr propachtování pozemku parc.č. 3876/1, zahrady o výměře 2329m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr propachtování pozemku parc.č. 3876/1, zahrady o výměře 2329m2 v k.ú. Litoměřice za účelem užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce stávající uživatelce paní V.V., bytem Litoměřice.

 

465/16/2016
Úprava nájemní smlouvy č. 9470000049 ze dne 11.6.2008 - CYKLISTICKÝ KLUB SLAVOJ TEREZÍN
RM schvaluje záměr úpravy nájemní smlouvy č. 9470000049 ze dne 11.6.2008 (pronájem pozemků parc.č. 1244, 1245/1, 1245/2, 1246/2, část 1246/1 v k.ú.Pokratice k účelu umístění dráhy BMX), spočívající ve změně doby pronájmu z neurčité na určitou do 31.12.2031 s výhradou možného ukončení pronájmu před sjednanou dobou ze strany Města Litoměřice z důvodu zahájení realizace přípravy stavební lokality č.9.

 

466/16/2016
Výpůjčka části pozemku parc.č. 4008/74 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 625m2 v k.ú. Litoměřice k účelu požádání soukromé akce pro děti
RM schvaluje vypůjčení části pozemku parc.č. 4008/74 o výměře cca 625m2 v k.ú. Litoměřice k účelu uspořádání soukromé zábavné dětské rozlučkové party s prázdninami v termínu 3.9.2016 panu V.S., bytem Litoměřice.

 

467/16/2016
Výpůjčka části pozemku p.č. 614/1 o výměře cca 2800m2 v k.ú. Pokratice - LTM BIKERS
RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 614/1 o výměře cca 2800m2 v k.ú. Pokratice, LTM BIKERS, zast. Karlem Dundrem, IČO 26588056, Nezvalova 1822/25, Litoměřice, za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní a obytné automobily od 2.9.2016-4.9.2016 po dobu pořádání sportovní akce Českého poháru v dual slalomu a fourcrossu 2016.

 

468/16/2016
Výpůjčka části pozemku parc. č. 4008/74 v areálu KDH v Litoměřicích za účelem poskytnutí zázemí pro účastníky hudebního festivalu „DC PÁRTY“
RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice (zatravněná plocha vpravo od centrální komunikace před vjezdem do autoparku oproti vstupu na výstaviště) pro pana O.S., bytem Litoměřice - organizátora akce, za účelem poskytnutí zázemí pro účastníky hudebního festivalu „DC PÁRTY“ pořádaného v areálu výstaviště Zahrady Čech dne 19.08.–20.08.2016.

 

469/16/2016
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání běžeckého závodu dne 10.09.2016
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově panu J.S., bytem Litoměřice za účelem uspořádání běžeckého závodu dne 10.09.2016. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

470/16/2016
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 293 v ulici Krajská v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 109,60 m² v budově stojící na parcele parc. č. 56/2 v k. ú. Litoměřice, v ulici Krajská č. p. 293 v Litoměřicích.

 

471/16/2016
Schválení spolupráce města Litoměřice se Spolkem pro obnovu venkova v rámci organizace celorepublikové konference členů
RM schvaluje spolupráci města Litoměřice se Spolkem pro obnovu venkova v rámci organizace celorepublikové konference organizované ve dnech 19.– 21.10.2016 v Litoměřicích. Město se bude podílet na přípravě a organizaci akce.

 

472/16/2016
Vzetí na vědomí projektové záměry ZŠ a ostatních vzdělávacích institucí zřizovaných městem Litoměřice
RM bere na vědomí projektové záměry ZŠ a ostatních vzdělávacích institucí zřizovaných městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

473/16/2016
Schválení partnerství města Litoměřice s OHK Litoměřice v rámci organizování 1. ročníku Technodays ve dnech 22. – 24.9.2016
RM schvaluje spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Litoměřice v rámci organizování Technodays ve dnech 22. – 24. 9. 2016 v Litoměřicích.

 

474/16/2016
Schválení přípravy a podání projektové žádosti k projektu „INNOVATE" do evropského dotačního programu HORIZON 2020
RM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti k projektu „INNOVATE" do evropského dotačního programu HORIZON 2020.

 

475/16/2016
Schválení přípravy a podání projektové žádosti k projektu „Energy Cooperatives" do evropského dotačního programu HORIZON 2020
RM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti k projektu „Energy Cooperatives" do evropského dotačního programu HORIZON 2020.

 

476/16/2016
Změna Příkazu starosty a tajemníka č. 02/2016 Organizačního řádu MěÚ Litoměřice – změna organizační struktury Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Odboru správního, Útvaru personálního a mzdového a Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje
a) RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Litoměřice ke dni 01. 09. 2016.
b) RM schvaluje změnu organizační struktury MěÚ Litoměřice - Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje spočívající v převedení jednoho tabulkového místa „manažer kvality“ do Útvaru personálního a mzdového, a to ke dni 01. 09. 2016.
c) RM schvaluje změnu organizační struktury MěÚ Litoměřice – Odboru správním, spočívající ve zřízení tabulkové pozice „referent vidimace, legalizace, Czechpoint - metodik Spisové a archivní služby“ a to ke dni 01. 09. 2016.
d) RM schvaluje změnový Příkaz starosty a tajemníka č. 10/2016, kterým se mění Organizační řád MěÚ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

477/16/2016
Žádost o bezplatné užívání kongresového sálu Hradu Litoměřice pro slavnostní setkání zástupců partnerských měst Litoměřice, Fulda a Míšeň při příležitosti výročí uzavření partnerských smluv
RM schvaluje bezplatné užívání kongresového sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 29.9.2016 od 15.30 hodin za účelem setkání zástupců partnerských měst Litoměřice, Fulda a Míšeň při příležitosti výročí uzavření partnerských smluv. V případě nepříznivého počasí by se v kongresovém sále dne 30.9.2016 od 14.30 hodin konalo také hudební odpoledne – koncert hudebníků ze všech uvedených měst.
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technicko- organizační zajištění uvedené akce.

 

478/16/2016
Schválení Příkazu starosty a tajemníka o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
RM schvaluje Příkaz starosty a tajemníka č. 9/2016 o stanovení způsobu poskytování informací Městem Litoměřice ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz příloha orig. zápisu).

 

479/16/2016
Schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb se společností GLOBDATA a.s., Praha
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě ze dne 21.2.2014 o poskytování služeb se společností GLOBDATA a.s., Na Příkopě 9-11, 110 00 Praha 1, IČO: 25098900 (viz příloha orig. zápisu).

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 15. 8. 2016
Zodpovídá: tajemník Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu