RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 18.9.2018

USNESENÍ
VÝPIS
z 16. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 18.9.2018
od 8:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

 

Rada města Litoměřic na svém 16. jednání projednala pod usnesením č.:

 

568/16/2018
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2018 - PO Technické služby města Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2018 PO Technické služby města Litoměřice, IČO: 00080128, Na Kocandě 22, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

569/16/2018
a) Plán nákladů a výnosů na rok 2018
b) Odpisový plán roku 2018
c) Plán stavu a čerpání fondu 2018
d) Plán investic na rok 2018 – PO Technické služby města Litoměřice

a) RM bere na vědomí plán nákladů a výnosů na rok 2018 PO Technické služby města Litoměřice, IČO: 00080128, Na Kocandě 22, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje odpisový plán na rok 2018 PO Technické služby města Litoměřice, IČO: 00080128, Na Kocandě 22, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

c) RM schvaluje plán stavu a čerpání fondů na rok 2018 PO Technické služby města Litoměřice, IČO: 00080128, Na Kocandě 22, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

d) RM schvaluje plán investic na rok 2018 PO Technické služby města Litoměřice, IČO: 00080128, Na Kocandě 22, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

570/16/2018
Použití neinvestičního příspěvku na zvýšení kvalifikace pracovníků PO Technické služby města Litoměřice
RM schvaluje použití neinvestičního příspěvku na zvýšení kvalifikace pracovníků pro Technické služby města Litoměřice, IČO: 00080128, Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice.

 

571/16/2018
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 11518901 uzavíranou mezi Městem Litoměřice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO: 65993390, týkající se stavby „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“ (viz příloha orig. zápisu).

 

572/16/2018
Souhlas zřizovatele s podáním Žádosti o dotaci z výzvy MŠMT č. 02_18_063 Šablony II. – PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice
RM uděluje souhlas PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu v rámci výzvy MŠMT č. 02_18_063 Šablony II.

 

573/16/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 18.000 Kč pro PO Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Haštalská 756/17, 110 00 Praha 1, IČO: 64933873 na zážitkový výlet spojený s environmentálním vzděláváním pro Ekotým v rámci IKEA výzvy „Měníme školu s IKEA“.

 

574/16/2018
Dotace ze SFŽP – Projekt zahrady z recyklovaných materiálů MŠ Litoměřice – etapa I.
RM bere na vědomí Rozhodnutí č. 05781861 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Litoměřice p. o., se sídlem Masarykova 590/30, Litoměřice, IČO 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

 

575/16/2018
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/042/2018 s názvem „Litoměřice, SRDÍČKO – rekonstrukce obvodového pláště budovy“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/042/2018 s názvem „Litoměřice, SRDÍČKO – rekonstrukce obvodového pláště budovy“ (viz příloha orig. zápisu).

 

576/16/2018
Soutěž „Správným směrem 6“
RM schvaluje pravidla pro vyhlášení soutěže „Správným směrem 6“ (viz příloha orig. zápisu).

 

577/16/2018
Podpora zájmových kroužků a volnočasových aktivit dětí z nízkopříjmových rodin
RM schvaluje pravidla na podporu vybraných dětí v zájmových kroužcích na školní rok 2018/2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

578/16/2018
Návrh na příděl bytu v Domě s pečovatelskou službou, Kosmonautů 2020/14 Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 14, o vel. 1+1, v Domě s pečovatelskou službou, Kosmonautů 2020/14, Litoměřice, paní H. S., trvale bytem Litoměřice, za podmínky, že městský byt č. 1 o vel. 1+1, v I. patře domu č.p.42/20 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, vrátí žadatelka městu Litoměřice před nástupem do DPS (nájemní vztah bude ukončen dohodou). Žadatelka při splnění této podmínky není povinna hradit finanční příspěvek. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

579/16/2018
Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2469/12 v k.ú Litoměřice, zahrada o výměře cca 711 m2
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2469/12 v k.ú Litoměřice, zahrada o výměře cca 711 m2 k účelu umístění zahrady na dobu určitou do doby prodeje pozemku parc. č. 2469/12 v k.ú. Litoměřice.

 

580/16/2018
Revokace usnesení č. 506/13/2018 ze dne 9.8.2018, týkající se vypůjčení části pozemku parc.č. 3408/1, ostatní plocha, dráha o výměře cca 1.923 m2 v k.ú. Litoměřice
RM revokuje své usnesení č. 506/13/2018 ze dne 9.8.2018 a nahrazuje jej zněním:

RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy k části pozemku parc.č. 3408/1, ostatní plocha, dráha o výměře cca 1.923 m2 v k.ú. Litoměřice s vlastníkem pozemku České dráhy, a.s., IČO: 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu údržby veřejného prostranství s možností umístění mobiliáře pro orientaci a informace a relaxaci (lavičky, případně herní prvek) za roční nájemné ve výši 500 Kč/rok + 21 % DPH s účinností od 1.10.2018.

 

581/16/2018
Navýšení příspěvku na údržbu podloubí domu č.p. 184/27 v ul. Dlouhá v Litoměřicích
RM schvaluje navýšení ročního příspěvku na údržbu podloubí domu č.p. 184/27 v ul. Dlouhá v Litoměřicích z částky 5.000,- Kč na částku 10.000,- Kč pro spoluvlastníky nemovitosti zastoupené MUDr. Z. Z., bytem Litoměřice s účinností od 01.01.2019.

 

582/16/2018
Zveřejnění adresného záměru pronájmu části pozemku parc. č. 126 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu části pozemku parc. č. 126 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

583/16/2018
Schválení uzavření dohody o započtení nákladů na spotřebu elektrické energie, spotřebované v průběhu rekonstrukce bytu na Mírovém náměstí č.p. 18/10 v Litoměřicích, oproti předepsanému nájemnému za pronájem prostoru sloužícího podnikání v téže budově
RM schvaluje uzavření dohody o započtení nákladů na spotřebu elektrické energie ve výši 2.992 Kč oproti předepsanému nájemnému za pronájem prostoru sloužícího podnikání s Ing. Vratislavem Heiderem, IČO: 11455756, se sídlem Osvoboditelů 942/51, 410 02 Lovosice, nájemcem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

584/16/2018
Prominutí nákladů za odtah vozidla
RM neschvaluje prominutí nákladů za odtah vozidla ve výši 2.500,- Kč s příslušenstvím, pro pana J. S., bytem Hamr na Jezeře, jako provozovatele vozidla, které vlastní paní E. S., bytem Litoměřice.

 

585/16/2018
Schválení podání žaloby na vyklizení bytu č. 4 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1030/10 v ulici Kamýcká v Litoměřicích
RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 4 o velikosti 1+1, v 2. NP v domě č.p. 1030 č.o. 10 v ulici Kamýcká v Litoměřicích, který protiprávně užívají manželé pan A. J. Š. a paní J. Š., oba trvale bytem Litoměřice.

 

586/16/2018
Koordinátor projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ - PO DDM Rozmarýn Litoměřice
RM bere na vědomí uzavření dohody o pracovní činnosti mezi PO DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 a ředitelkou PO DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, Mgr. Zuzanou Bendovou v rámci projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“.

 

587/16/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru na rozvoj výchovně vzdělávacích aktivit žáků 5.B – PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 10.000 Kč pro PO Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 na úhradu nákladů spojených s rozvojem výchovně vzdělávacích aktivit žáků 5.B školy.

 

588/16/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru na projekt „Obědy pro děti“– PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“, který bude realizován ve školním roce 2018/2019.

 

589/16/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru na projekt „Obědy pro děti“ – PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Základní školu Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773380 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“, který bude realizován ve školním roce 2018/2019.

 

590/16/2018
Oznámení jmenování zástupce ředitele PO Centrální školní jídelny Litoměřice
RM bere na vědomí jmenování Miluše Karlíkové do funkce zástupkyně ředitelky PO Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, IČO 46768793 s účinností od 2. 7. 2018.

 

591/16/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích k 30. 9. 2017
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 2084, IČO: 008 30 488, 412 01 Litoměřice k 30. 9. 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

592/16/2018
Revokace usnesení RM č. 566/15/2018 - Změna Příkazu starosty a tajemníka č. 02/2016 Organizačního řádu MěÚ Litoměřice (změna organizační struktury)
RM revokuje své usnesení č. 566/15/2018 ze dne 04.09.2018 v bodu c) a d) takto:

c) RM schvaluje změnu organizační struktury Města Litoměřice a Městského úřadu Litoměřice v souvislosti s usnesením Zastupitelstva města Litoměřice o vzniku samostatné organizační složky SMART CITY Litoměřice, a to zrušení Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje a zařazení zaměstnanců tohoto útvaru do organizační složky s účinností ke dni 01. 09. 2018 (viz příloha orig. zápisu),

d) RM schvaluje změnový Příkaz starosty a tajemníka č. 7/2018, kterým se mění Organizační řád města Litoměřice a MěÚ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

593/16/2018
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Institutu technického vzdělávání, z.ú.
RM uděluje souhlas vedoucímu technického klubu DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693 a zakladateli Institutu technického vzdělávání, z.ú. Bc. Jiřímu Rudolfovi s umístěním sídla Institutu technického vzdělávání, z.ú., na adrese Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 21.9.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu