RADA MĚSTA

usnesení rady města

15. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 4.9.2018

USNESENÍ
V Ý P I S
z 15. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 4.9.2018
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

 

Rada města Litoměřic na svém 15. jednání projednala pod usnesením č.:

 

525/15/2018
Revokace usnesení RM č. 400/11/2018 – zákaz vjezdu Kostelní nám.
RM revokuje usnesení č. 400/11/2018 a schvaluje za vlastníka místních komunikací změnu organizace dopravy na Kostelním náměstí v Litoměřicích variantu č. 1, tzn. umístění DZ Zákaz vjezdu (viz příloha orig. zápisu).

 

526/15/2018
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, složení a činnosti komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/038/2018 s názvem „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití“
RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/038/2018 s názvem „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití“ (viz příloha orig. zápisu).

 

527/15/2018
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/039/2018 s názvem „Obměna technologického centra“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/039/2018 s názvem „Obměna technologického centra“ (viz příloha orig. zápisu).

 

528/15/2018
Schválení změny Organizačního řádu - PO Základní umělecká škola Litoměřice, IČO: 46773410
RM schvaluje organizační řád PO Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 s platností od 3. 9. 2018 (viz orig. příloha zápisu).

 

529/15/2018
Oznámení jmenování zástupkyně ředitelky – PO Základní umělecká škola Litoměřice, IČO: 46773410
RM bere na vědomí jmenování Mgr. Renaty Slukové, do funkce zástupkyně ředitelky PO Základní umělecké školy Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410, s účinností od 3. 9. 2018.

 

530/15/2018
Oznámení jmenování zástupce ředitele – PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, IČO: 46773401
RM bere na vědomí jmenování Mgr. Radka Pluhaře do funkce zástupce ředitele PO Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401, s účinností od 1. 8. 2018.

 

531/15/2018
Smlouva o výpůjčce movitých a nemovitých věcí – PO MKZ v Litoměřicích – dodatek č.3
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce movitého a nemovitého majetku mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

532/15/2018
Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

533/15/2018
Venkovní učebna ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 – aktualizace odpisového plánu 2018, změny plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2018
a) RM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 6.500 Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO 46773401 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO 46773401 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM schvaluje aktualizaci odpisového plánu na rok 2018 příspěvkové organizaci Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO 46773401 (viz příloha orig. zápisu).

 

534/15/2018
Vnitřní platový předpis - PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje aktualizaci Vnitřního platového předpisu řádu PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 s platností od 1.9.2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

535/15/2018
Žádost o užívání prostor Kulturně konferenčního centra - akce Zdravého města Litoměřice
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akcí Zdravého města Litoměřice včetně potřebné techniky, a to: prezentace modelu plic ve dnech 8. a 9. října 2018 v prostorách Domu kultury a obhajobu kategorie A auditu udržitelného rozvoje včetně přípravy a nácviku v termínech 19. a 22. října 2018 v prostorách konferenčního sálu Hradu Litoměřice.

 

536/15/2018
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. – Klub Plamínek
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 1.000 Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Plamínek, se sídlem Kubínova 10, 412 01 Litoměřice, IČO: 75088746. RM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice k účelu zajištění podpory a chodu této služby (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

537/15/2018
Žádost o poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice – Dobrovolnické centrum
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 80.000 Kč, určené na mzdové i provozní náklady sociální služby Dobrovolnického centra. RM zároveň doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí této individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

538/15/2018
Žádost o poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice, se sídlem Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382, ve výši 100.000 Kč, určené na mzdové i provozní náklady sociálních služeb Farní charity. RM zároveň doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí této individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

539/15/2018
Žádost o poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Český červený kříž, Litoměřice
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Litoměřice, Tylova 1239/16, 412 01 Litoměřice, IČO: 00426105, ve výši 51.200 Kč, určené na mzdové i provozní náklady sociální služby K – centra, Českého červeného kříže. RM zároveň doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí této individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

540/15/2018
Žádost o poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice – Poradenské centrum
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 120.000 Kč, určené na mzdové i provozní náklady sociální služby Poradenského centra. RM zároveň doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí této individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

541/15/2018
Žádost o poskytnutí individuální dotace neziskové organizaci Naděje, pobočka Litoměřice
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace neziskové organizaci NADĚJE, pobočka Litoměřice, Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 00570931, ve výši 157.000 Kč, určené na mzdové i provozní náklady Naděje, pobočky Litoměřice. RM zároveň doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí této individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

542/15/2018
Žádost o poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 39.000 Kč Základní umělecké škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 na zajištění chodu Akademie umění III. věku a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

543/15/2018
Schválení výjimky z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ pro veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/041/2018 s názvem “Nákup 3 ks podzemních kontejnerů“
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/041/2018 s názvem „Nákup 3 ks podzemních kontejnerů“ zadat přímým oslovením dodavatele MEVA a.s., Na Urbance 632, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 46708766.

 

544/15/2018
Schválení výjimky z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR III. kategorie) na Smlouvu o dílo přímým oslovením dodavatele – paní Olga Kalčíková, Proboštov 12, 400 02 Malečov, IČO: 07364741
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR III. kategorie) na dodávku s názvem „Smlouva o dílo“ zadat přímým oslovením dodavatele paní Olgu Kalčíkovou, Proboštov 12, 400 02 Malečov, IČO: 07364741. Předmětem je ujednání smluvních stran o zhotovení díla v pěstební činnosti (viz příloha orig. zápisu).

 

545/15/2018
Nabídka pronájmu bytu č. 1 v ulici Dlouhá 175/9, Litoměřice
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 1 o výměře 82,87 m2 (3+1) v ulici Dlouhá 175/9 v Litoměřicích.

 

546/15/2018
Nabídka pronájmu bytu č. 5 na Mírovém náměstí 156/29, Litoměřice
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 5 o výměře 75,71 m2 (2+1) na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích.

 

547/15/2018
Nabídka pronájmu bytu č. 6 na Mírovém náměstí 156/29, Litoměřice
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 6 o výměře 54,54 m2 (1+1) na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích.

 

548/15/2018
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru v budově č.p. 710, stojící na pozemku parc. č. 3139 v k.ú. Litoměřice v ulici Palachova v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru o celkové výměře 40,20 m², který se nachází v budově č.p. 710, stojící na pozemku parc. č. 3139 v k.ú. Litoměřice v ulici Palachova v Litoměřicích.

 

549/15/2018
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 55 m² v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 55 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

550/15/2018
Schválení uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytování služeb v budovách v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích se společností CARGONET s.r.o., se sídlem Kamýcká 1777/31, 412 01 Litoměřice
RM schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytování služeb se společností CARGONET s.r.o., se sídlem Kamýcká 1777/31, 412 01 Litoměřice, IČO: 25031180, zastoupenou jednatelem Ing. Pavlem Novákem, na odběr elektrické energie v budovách stojících na pozemcích parc. č. 5270/4 a parc. č. 5251/40 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem. Smluvní vztah se ukončuje ke dni 01.10.2018.

 

551/15/2018
Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru v budově č. p. 292, stojící na pozemku parc. č. 57 v k. ú. Litoměřice v ulici Krajská v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru v budově č. p. 292, stojící na pozemku parc. č. 57 v k. ú. Litoměřice v ulici Krajská v Litoměřicích.

 

552/15/2018
Snížení nájemného v prostorách sloužících podnikání – pronájem prostor sloužících podnikání (skladový a administrativní prostor stojící na pozemcích parc. č. 5227/37 a parc. č. 5227/38) v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích dle usnesení RM č. 325/16/2014 a zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na dobu určitou po dobu poskytnuté slevy na nájemném
RM schvaluje firmě SLABOCH s.r.o., Školní 299/7, 412 01 Litoměřice (IČO: 06910572, DIČ: CZ06910572) snížení nájemného o 30 % v prostorách sloužících podnikání v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích (skladový a administrativní prostor stojící na pozemcích parc. č. 5227/37 a parc. č. 5227/38 o celkové výměře 1.086 m2), a jeho výše je nově stanovena na 22.172,- Kč/měsíčně s účinností od 01.10.2018. Od data 01.07.2032 bude nájemce platit již obvyklé nájemné v daném čase a v případě ukončení nájemního vztahu před tímto datem nájemci nevzniká automaticky nárok na úhradu neodbydlené investice.
a
RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na dobu určitou po dobu poskytnuté slevy na nájemném, tj. do 31.06.2032, pro firmu SLABOCH s.r.o., Školní 299/7, 412 01 Litoměřice (IČO: 06910572, DIČ: CZ06910572).

 

553/15/2018
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání politického mítinku „Komunální volby 2018“ dne 9.9.2018
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém pro Stranu zelených, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, IČO: 00409740, zastoupenou Mgr. Petrem Panašem za účelem uspořádání předvolební akce „Komunální volby 2018“ dne 09.09.2018. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

554/15/2018
Záměr vypůjčení částí pozemků parc.č. 5251/71 a parc.č.5254/2 o výměře cca 419 m2 v k.ú. Litoměřice včetně dohody o umístění stavby k účelu realizace stavby „Rekonstrukce objektu Dialonie ČCE, Kamýcká 2303, 412 01 Litoměřice“
RM schvaluje adresný záměr vypůjčení částí pozemků parc.č. 5251/71 a parc.č.5254/2 o výměře cca 419 m2 v k.ú. Litoměřice, včetně dohody o umístění stavby na dobu určitou do 31.12.2030 pro Diakonii ČCE-Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, IČO: 46768041, Rooseveltova 716/7, Litoměřice, k účelu realizace stavby „Rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303, 412 01 Litoměřice“.

 

555/15/2018
Ukončení Nájemní smlouvy č. 91700000157 ze dne 1.10.2002, týkající se pronájmu pozemků parc.č. 4545/1, zahrada o výměře 1283 m2 a parc.č. 4545/2, zastavěná plocha nádvoří o výměře 31m2 v k.ú Litoměřice dohodou
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. 91700000157 ze dne 1.10.2002, týkající se pronájmu pozemků parc.č. 4545/1, zahrada o výměře 1283 m2 a parc.č. 4545/2, zastavěná plocha nádvoří o výměře 31m2 v k.ú Litoměřice uzavřené mezi Městem Litoměřice a paní O. F., bytem Čelákovice, dohodou k 5.10.2018.
RM schvaluje záměr propachtování pozemků parc.č. 4545/1, zahrada o výměře 1283 m2 a parc.č. 4545/2, zastavěný plocha nádvoří o výměře 31m2 v k.ú Litoměřice, k účelu užívání zahrady.

 

556/18/2018
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Litoměřice v rámci činnosti výzkumné infrastruktury RINGEN
RM schvaluje adresný záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Litoměřice pro Univerzitu Karlovu - Přírodovědeckou fakultu, IČO: 00216208, Ovocný trh 560/5, Praha, k účelu výzkumnému, vědeckému a vzdělávacímu, rozvoj infrastruktury RINGEN.

 

557/15/2018
Schválení přípravy a podání projektové žádosti k projektu „POPCORN" do evropského dotačního programu HORIZON 2020
RM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti k projektu „POPCORN" do evropského dotačního programu HORIZON 2020.

 

558/15/2018
Schválení Akčního plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP) města Litoměřice do r. 2030
RM doporučuje ZM schválit Akční plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP) města Litoměřice do r. 2030, vč. jeho příloh.

 

559/15/2018
Organizační složka SMART CITY Litoměřice
a) jmenování vedoucího
b) kompetence a povinnosti vedoucího
c) pracovní pozice
RM schvaluje
a) jmenování vedoucího organizační složky SMART CITY Litoměřice – Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D., bytem Praha 3
b) kompetence a povinnosti vedoucího organizační složky SMART CITY Litoměřice dle Přílohy 1 tohoto usnesení
c) pracovní pozice organizační složky SMART CITY Litoměřice a jejich strukturu dle Přílohy 2 tohoto usnesení

 

560/15/2018
Zpráva o průběhu auditu udržitelného rozvoje a následné přípravě na obhajobu města Litoměřice v kategorii „A“
a) RM bere na vědomí Zprávu o průběhu auditu udržitelného rozvoje a následné přípravě na obhajobu města Litoměřice v kategorii „A“ (viz příloha orig.zápisu).
b) RM doporučuje Zastupitelstvu města vzetí na vědomí Zprávy o průběhu auditu udržitelného rozvoje a následné přípravě na obhajobu města Litoměřice v kategorii A na jeho jednání dne 13. 9. 2018.

 

561/15/2018
Schválení programu na 5. zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 13.9.2018
RM schvaluje program 5. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 13.9.2018 od 16:00 hod. v Kulturním a kongresovém centru v Litoměřicích.

PROGRAM
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3.9.2018
2. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
3. Financování vzdělávacího programu pro ZŠ – STAGES – ZŠ Litoměřice, Havlíčkova
4. Prominutí smluvní pokuty
5. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
6. Žádost o poskytnutí individuální dotace Diecézní charity Litoměřice – poradenské centrum
7. Žádost o poskytnutí individuální dotace Diecézní charita Litoměřice – dobrovolnické centrum
8. Žádost o poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice
9. Žádost o poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Český červený kříž, Litoměřice
10. Žádost o poskytnutí individuální dotace neziskové organizaci Naděje, pobočka Litoměřice
11. Schválení Akčního plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP) města Litoměřice do r. 2030
12. Zpráva o průběhu auditu udržitelného rozvoje a následné přípravě na obhajobu města Litoměřice v kategorii „A“
13. Zpráva o opatření k řešení TOP problémů vzešlých z veřejného fóra „Desatero problémů 2018“
14. Volba soudních přísedících

Majetkové záležitosti:
Záměry:
15. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II., evidenční číslo 16-395 na městském hřbitově
16. Adresný prodej pozemku parc.č. 3889/1 o výměře 1147 m2 jehož součástí je stavba s čp. 1365 a parc.č. 3890/1 o výměře 6111 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
17. Prodej části pozemku parc.č. 769/3 o výměře 5956 m2 (orná půda) a 1831/2 o výměře 116 m2 (ost. plocha) v k.ú. Kamýk (nutný odděl. geometr. plán)
18. Prodej pozemku parc.č. 610/1 o výměře 391 m2 jehož součástí je stavba č.p. 2253 v k.ú. Litoměřice
19. Prodej pozemků parc.č. 2563/139 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice, parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2 (společný dvůr) v k.ú. Pokratice
Prodeje:
20. Prodej pozemku parc.č. 4984/79 o výměře 77 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
21. Přijetí daru pozemku parc.č. 2662/32 o výměře 1276 m2 (ost. plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice
22. Nákup pozemku parc.č. 330/1 o výměře 24694 m2 (orná půda) v k.ú. Třeboutice
23. Nákup pozemku parc.č. 2899/2 o výměře 17 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
24. Prodej pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
25. Prodej pozemku parc. č. 4014/2 o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2174 a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada) ulice Karla IV., v k.ú. Litoměřice
26. Částečná revokace usnesení č. 112/4/2018 ze dne 21.06.2018 oprava doplatku rozdílu ceny za prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 v k.ú. Litoměřice
27. Směna pozemků – parc.č. 2469/39 o výměře 519 m2 za pozemek parc.č. 2469/66 o výměře 775 m2 v k.ú. Litoměřice (vl. město)
28. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení stavby
29. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3607/1, 3607/4, 3607/5, 3607/6, 3607/7, 3607/8 a 3607/9 v k.ú. Litoměřice
30. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1122/2 v k.ú. Pokratice
31. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/139 a 1345/153 v k.ú. Pokratice
32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 831 k.ú. Litoměřice
34. Změna oprávněného z věcného břemene služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 84/1 a 1345/139 k.ú. Pokratice
VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

 

562/15/2018
Schválení platového výměru ředitele příspěvkové organizace - Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428
RM schvaluje platový výměr Mgr. Petra Klupáka, ředitele příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773428 s účinností od 1. září 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

563/15/2018
Schválení platového výměru ředitele příspěvkové organizace - Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627
RM schvaluje platový výměr Mgr. Karla Františka Tománka, ředitele příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 s účinností od 1. září 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

564/15/2018
Dotační projekty - Masarykova základní škola Litoměřice
RM bere na vědomí účast PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČO: 46773436 v projektech Erasmus+ a Šablony II. (viz příloha orig. návrhu).

 

565/15/2018
Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - třídy 6.A a 8.A, sportovní třídy 6.B a 8.B – Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČO: 46773380
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídách 6.A, 6.B, 8.A a 8.B v Základní škole Litoměřice, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380, z 30 dětí na 34 dětí, a to na dobu školního roku 2018/2019 a následně i pro školní rok 2019/2020.

 

566/15/2018
Změna Příkazu starosty a tajemníka č. 02/2016 Organizačního řádu MěÚ Litoměřice – změna organizační struktury (SPR, OÚR, OKMaCR a org. složka SMART CITY)
a) RM schvaluje změnu organizační struktury odboru správního a odboru územního rozvoje, a to ke dni 01. 01. 2019 (viz příloha orig. zápisu),

b) RM schvaluje změnu organizační struktury odboru komunikace marketingu a cestovního ruchu, a to ke dni 04. 09. 2018 (viz příloha orig. zápisu),

c) RM schvaluje změnu organizační struktury Organizační řád Města Litoměřice a Městského úřadu Litoměřice, a to především v souvislosti s usnesením Zastupitelstva města Litoměřice o vzniku samostatné organizační složky SMART CITY Litoměřice z Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje, a to ke dni 04. 09. 2018 (viz příloha orig. zápisu),

d) RM schvaluje změnový Příkaz starosty a tajemníka č. 7/2018, kterým se mění Organizační řád MěÚ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

567/15/2018
Petice občanů Husovy ulice – nesouhlas se zjednosměrněním části Dalimilovy ulice
RM projednala petici občanů Husovy ulice ze dne 20.8.2018 a všechny zvažované varianty.
RM doporučuje OÚR upravit projekt tak, aby ulice Dalimilova zůstala průjezdná ve obou směrech s podmínkou zvýšení bezpečnosti v tomto úseku – vybudování chodníků na každé straně.
RM ukládá Odboru dopravy a SH připravit návrh pro tato opatření:
- ulice (jednosměrky) Křižíkova, Palackého, Šaldova, Palachova pro cyklisty v obou směrech
- obnovení vodorovného značení přechodů pro chodce

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zhotovila: Jana Váchová
Dne: 10.9.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu