RADA MĚSTA

usnesení rady města

15. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 15.7.2019

Výpis usnesení z jednání Rady č. 15/2019
města Litoměřice, které se uskutečnilo
dne 15. 07. 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty

 

398/15/2019
Návrh na příděl bytu č. 13 (gars.) v DPS, Kosmonautů 2020/14, Litoměřice
RM schvaluje
a) přidělení bytu č. 13 v DPS, Kosmonautů 2020/14, Litoměřice panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxx
b) uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelem. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30.000 Kč je žadatel povinen zaplatit před nástupem do Domova s pečovatelskou službou, Kosmonautů 2020/14, Litoměřice. Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

399/15/2019
Návrh na příděl bytu č. 31 (1+1) v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje
a) přidělení bytu č. 31 v Domově s pečovatelskou službou, Švermova 2099/16, Litoměřice, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
b) uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelem. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30.000 Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do Domova s pečovatelskou službou. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

400/15/2019
Udělení odměn ředitelům ZŠ za II. čtvrtletí roku 2019
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha originál zápisu).

401/15/2019
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za II. čtvrtletí roku 2019
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

402/15/2019
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – II. čtvrtletí 2019
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

403/15/2019
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2019/2020.

404/15/2019
PO MSZ - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce movitých a nemovitých věcí uzavřené dne 8. 4. 2019 mezi Městem Litoměřice a Příspěvkovou organizací Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, IČO: 709 23 477, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice (dodatek viz příloha orig. zápisu).

405/15/2019
Jmenování ředitele Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7
a) RM bere na vědomí Zápis z jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, příspěvkové organizace ze dne 1. 7. 2019 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM jmenuje s účinností od 1. 10. 2019 Martina Mudru, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, na pracovní místo ředitele Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, příspěvkové organizace - jmenovací dekret viz příloha orig. zápisu.
c) RM stanovuje s účinností od 1. 10. 2019 řediteli Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, příspěvkové organizace Martinu Mudrovi plat dle platového výměru - viz příloha orig. zápisu.
d) RM ukládá odboru ŠKSaPP předložení žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení na příslušné oddělení Krajského úřadu Ústeckého kraje.


406/15/2019
Vyřazení opotřebovaného dlouhodobého hmotného investičního majetku – Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7
RM schvaluje vyřazení opotřebovaného majetku PO Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, se sídlem Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

 

407/15/2019
Bezplatné užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice - Veřejné projednání záměru prodeje akcií/navýšení kapitálu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
RM neschvaluje bezplatné užití prostor objektu Kulturního a konferenčního centra Litoměřice resp. objektu Domu kultury a Hradu Litoměřice petičnímu a přípravnému výboru ve věci pořádání Veřejného projednání záměru prodeje akcií/navýšení kapitálu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.

 

408/15/2019
Poskytnutí finančních prostředků obci Hlinná v rámci projektu LIFE České Středohoří
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních prostředků obci Hlinná, Hlinná 53 ,412 01 Litoměřice, IČO: 00526142, ve výši 6.000 Kč jako příspěvek na projekt „Slavnosti pastvin“ v rámci projektu LIFE České Středohoří, který se bude konat 31.srpna 2019 v obci Hlinná a okolí.

409/15/2019
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č.14/2016 - podzemní kontejnery
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č.14/2016 "Zadávání veřejných zakázek" a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev.č.VZ/021/2019 s názvem "Nákup 6 ks podzemních kontejnerů" zadat přímým oslovením dodavatele MEVA a.s., Na Urbance 632,413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 46708766.

410/15/2019
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č.14/2016 - kompostéry
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č.14/2016 "Zadávání veřejných zakázek" a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev.č.VZMR/40/2019 s názvem "Nákup 140 kompostérů" zadat přímým oslovením dodavatele MEVA a.s., Na Urbance 632,413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 46708766.

411/15/2019
VZ/024/2019 s názvem „Kropící vůz – vozidlo do 7,5 t“ - schválení zadání VZ a komise
RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejíž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku ev.č.VZ/024/2019 s názvem „Kropicí vůz – vozidlo do 7,5 t“ (viz příloha orig. zápisu).

 

412/15/2019
Pronájem částí pozemků parc. č. 2680/2, 2672/1, 2680/3, 2680/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemků parc. č. 2680/2, 2672/1, 2680/3,2680/1, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Litoměřice o celkové výměře cca 267m2, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, k účelu údržby veřejné zeleně, bez možnosti oplocení a umístění jakýchkoliv předmětů a zařízení na pronajatých pozemcích, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za roční nájemné v celkové výši 1.335 Kč.

 

413/15/2019
Pronájem městského bytu č. 2 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích, o výměře 39,81 m2 (1+kk) paní/panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Výše nájemného činí 95,-Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy. U bytu s charakterem služebního bytu je platnost nájemního vztahu omezena pouze na dobu trvání pracovního poměru nájemce.

 

414/15/2019
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, s panem Ludvíkem Kutzlerem, IČO: 04245920, se sídlem Liškova 1769/62, Předměstí, 412 01 Litoměřice. Dodatkem č. 1 se upravuje výměra pronajatého prostoru na 280 m2 (viz příloha orig. zápisu-dodatek č. 1).

415/15/2019
Pronájem části pozemku parc.č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice
RM neschvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 13150m2 k.ú. Litoměřice panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Veltruby – Hradištko 1, k účelu pořádání kaskadérské (automobilové) show dne 19.7.2019 od 20.00 hod., z důvodu nevhodného povrchu pozemku k takovému účelu

 

416/15/2019
Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 2020/14 v ulici Kosmonautů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 25,84 m2, který se nachází v budově č. p. 2020/14, stojící na pozemku parc. č. 1970/3 v k.ú. Litoměřice v ulici Kosmonautů v Litoměřicích.


417/15/2019
Žádost o povolení podnájmu 1/3 městského bytu na Mírovém náměstí 169/38
RM schvaluje panu MUDr. xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice podnájem 1/3 městského bytu č. 4 na Mírovém náměstí 169/38 pro kancelářskou činnost spojenou s provozováním ordinace praktického lékaře s podmínkou, že výše podnájmu nepřesáhne městem stanovený nájem (95,- Kč/m2/měsíčně).

 

418/15/2019
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání běžeckého závodu (čtvrtmaratonu) – 4. ročníku KROKUDY dne 31.08.2019
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice za účelem uspořádání běžeckého závodu (čtvrtmaratonu) – 4. ročníku KROKUDY dne 31.08.2019.
Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

419/15/2019
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/31 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 2676/31 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích.

 

420/15/2019
VZ/025/2019 s názvem „PAVE – první aktivní veřejná budova v ČR“ - schválení zadání VZ a komise
RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejíž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ev. č. VZ/025/2019 s názvem „PAVE – první aktivní veřejná budova v ČR“ (viz příloha orig. zápisu)

 

421/15/2019
VZ/026/2019 s názvem “PAVE – první aktivní veřejná budova v ČR – TDS“ - schválení výjimky a uzavření smlouvy
a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/026/2019 s názvem „PAVE – první aktivní veřejná budova v ČR – TDS“ zadat přímým oslovením dodavatele Jaroslava Dubského, sídlem Dvořákova 1123, 432 01 Kadaň, IČO: 0479462
b) RM schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem Jaroslavem Dubským, sídlem Dvořákova 1123, 432 01 Kadaň, IČO: 04794621 (viz příloha orig. zápisu)

 

422/15/2019
Schválení smlouvy o poskytování právních služeb k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem: Dodávka bateriového systému akumulace energie a sw/hw pro rozšíření třech stávajících energetických systémů (II.)
a) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem: Dodávka bateriového systému akumulace energie a sw/hw pro rozšíření třech stávajících energetických systémů (II.) s JUDr. Mariannou Svobodovou (Duška & Svobodová advokátní kancelář), se sídlem Václavská 12, 120 00 Praha 2, IČO: 66256658.
b) RM schvaluje navýšení rozpočtu organizační složky Smart City (viz Příloha č. 2).

 

423/15/2019
Schválení uzavření smlouvy s Přírodovědeckou fakultou UK a s vítězným uchazečem na veřejnou zakázku instalace vrtního seismometru do vrtu PVGT-LT1
a) RM schvaluje uzavření smlouvy s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy se sídlem Albertov 2038/6, Praha 2, PSČ 128 43 IČO: 00216208 a s vítězným uchazečem na veřejnou zakázku instalace vrtního seismometru do vrtu PVGT-LT1 dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky
b) RM schvaluje rozpočtového opatření OS SMART CITY Litoměřice – navýšení rozpočtu UZ 9103/9100 (viz Příloha č. 4. RO)

 

424/15/2019
Schválení změny směrnice o vymáhání pohledávek
RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ Litoměřice č. 4/2019 – změna Směrnice k vymáhání pohledávek, jejich odpisům a promíjení (viz příloha orig. zápisu).

425/15/2019
Změna Příkazu starosty a tajemníka č. 02/2016 Organizačního řádu MěÚ Litoměřice
a) RM schvaluje změnu organizační struktury odboru správního spočívající ve vytvoření jednoho tabulkového místa „referent na úseku přestupků“ v rozsahu 1,0 FTE v oddělení vnitřní správy, na úseku přestupků, a to ke dni 1.8.2019 (viz příloha orig. zápisu),
b) RM schvaluje změnu organizační struktury odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, spočívající ve vytvoření jednoho tabulkového místa „administrativní pracovník“ v rozsahu 1,0 FTE na úseku památkové péče, a to ke dni 1.8.2019 (viz příloha orig. zápisu),
c) RM schvaluje změnový Příkaz starosty a tajemníka č. 3/2019, kterým se mění Organizační řád MěÚ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

426/15/2019
Konference GIS OUTDOOR – Fórum Ústeckého kraje 2019, záštita, partnerství a spolupořadatelství
RM schvaluje
a) spolupořadatelství, partnerství a záštitu Města Litoměřice na Konference GIS OUTDOOR – Fórum Ústeckého kraje 2019, kterou pořádá Ústecký kraj (viz příloha orig. zápisu),
b) ukládá tajemníkovi města zajištění součinnosti s pořadateli akce.

 

427/15/2019
Zpráva o provedených kontrolách za rok 2018
RM bere na vědomí zprávu o provedených kontrolách za rok 2018, včetně přijatých nápravných opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

428/15/2019
Smlouva vítězný projekt Participativní rozpočet Města Litoměřice 2019
RM schvaluje uzavření smlouvy se zhotovitelem vítězného projektu participativního rozpočtu podaný PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363, firmou Lefay s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1, IČO: 02243211 (viz příloha orig. zápisu).

 

429/15/2019
Změna přílohy č. 2 Vnitřního předpisu č. 1/2019 - navýšení nominální hodnoty e-stravenky a příspěvku na stravném ze SF
RM schvaluje změnu přílohy č. 2 Vnitřního předpisu č. 1/2019, zvýšení nominální hodnoty e-stravenky a příspěvku na stravném ze sociálního fondu (viz příloha orig. zápisu).

 

430/15/2019
Záměr na zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. nepeněžitým vkladem nemovitých věcí ve vlastnictví Města Litoměřice
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:
a) RM schvaluje záměr na zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. nepeněžitým vkladem nemovitých věcí.
b) RM ukládá představenstvu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. předložit, v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění zákona č. 458/2016 Sb., návrh na určení vybraného soudního znalce, který provede ocenění nemovitých věcí za účelem zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem nemovitých věcí.
c) RM ukládá představenstvu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. zajistit přípravu návrhu na změnu Stanov společnosti upravujících zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem nemovitých věcí, a to v součinnosti s vybranou notářskou a advokátní kanceláří.
d) RM ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o výše uvedených usneseních.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Lukas Wünsch
2. místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 18.7.2019

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu