RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 30.6.2016

U S N E S E N Í
V Ý P I S
ze 14. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 30. 6. 2016
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

 

Přítomno 7 členů RM

 

Rada města Litoměřic na svém 14. jednání projednala pod usnesením č.:

 

352/14/2016
Schválení uzavření smlouvy o spolupráci – Severočeská vodárenská společnost, a.s.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby mezi Městem Litoměřice, spol. Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČO 49099469 a Ústeckým krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic ÚK, p.o., Ruská 260, Dubí 3, IČO: 00080837, týkající se zajištění realizace a financování stavby „LT 060 074 Litoměřice, Pokratická – rekonstrukce kanalizace“ (viz příloha orig. zápisu).

 

353/14/2016
Oznámení o shromáždění občanů – ANO 2011
RM bere na vědomí oznámení hnutí ANO 2011 zastoupené svolavatelem panem Tomášem Sarnovským, bytem Litoměřice, o konání shromáždění občanů od 1.9. do 8.10.2016 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

354/14/2016
Oznámení o shromáždění občanů – ČSSD
RM bere na vědomí oznámení ČSSD zastoupené paní Ivetou Ročkovou, bytem Litoměřice, o konání shromáždění občanů dne 8. 9. a 19. 9. 2016 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

355/14/2016
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/021/2016 s názvem „Litoměřice, regenerace panelového sídliště Pokratice - II. etapa 2016“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/021/2016 s názvem „Litoměřice, regenerace panelového sídliště Pokratice - II. etapa 2016“.

 

356/14/2016
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/009/2016 s názvem „Litoměřice - Miřejovická stráň, Jasanová ulice“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SMOLA STAVBY s.r.o., sídlem Dukelská 2050/3, Litoměřice, IČ: 28731492 v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/006/2016 s názvem „Litoměřice - Miřejovická stráň, Jasanová ulice“ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

 

357/14/2016
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, IČO: 46773436
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 10.000 Kč pro Masarykovu základní školu Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 od Mondi Štětí a.s., se sídlem Litoměřická 272, 411 08 Štětí, IČO: 26161516 na nákup lyžařského vybavení pro děti v rámci projektu Patriot.

 

358/14/2016
Žádost o prominutí nájemného za užívání sálu Městských kulturních zařízení v Litoměřicích pro konání charitativního koncertu Nadačního fondu Kalich
RM schvaluje Nadačnímu fondu Kalich, se sídlem Velká Krajská 52/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 27297781 prominutí nájemného za užívání sálu Městských kulturních zařízení v Litoměřicích včetně potřebné techniky dne 5. 9. 2016 od 18.00 hod. za účelem pořádání charitativního koncertu Nadačního fondu Kalich.

RM ukládá Městským kulturním zařízením v Litoměřicích technicko – organizační zajištění uvedené akce.

 

359/14/2016
Žádost o prominutí nájemného za užívání malého sálu a foyer Městských kulturních zařízení v Litoměřicích pro konání dopravně preventivní akce „SAFETY ROAD“
RM schvaluje Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje, se sídlem Lidické náměstí 899/9, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 75151537 prominutí nájemného za užívání malého sálu a foyer Městských kulturních zařízení v Litoměřicích včetně potřebné techniky dne 13. 9. 2016 od 7.00 hod. do 16.00 hod. za účelem pořádání dopravně preventivní akce „SAFETY ROAD“.

RM ukládá Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, technicko – organizační zajištění uvedené akce.

 

360/14/2016
Schválení změny organizačního řádu – Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČO: 46773380
RM schvaluje změnu organizačního řádu Základní školy Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 s platností od 1. 9. 2016 (viz příloha originál zápisu).

 

361/14/2016
Bezplatný vstup s průvodcovskou službou dne 10. 9. 2016 do Hradu Litoměřice a na vyhlídkovou věž Kalich Litoměřice
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci, zajištění bezplatného vstupu s průvodcovskou službou dne 10. 9. 2016 do Hradu Litoměřice a na vyhlídkovou věž Kalich Litoměřice v rámci Dnů evropského dědictví.

 

362/14/2016
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – II. čtvrtletí 2016
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Ing. Anně Matulové – Centrum cestovního ruchu Litoměřice a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

363/14/2016
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za II. čtvrtletí roku 2016
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

364/14/2016
Udělení odměn ředitelům ZŠ za II. čtvrtletí roku 2016
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

365/14/2016
Cena Aloise Klára - pravidla
RM schvaluje pravidla pro vyhlášení ceny Aloise Klára (viz příloha orig.zápisu).

 

366/14/2016
Cena Aloise Klára – ustanovení hodnotící komise
RM schvaluje členy hodnotící komise pro výběr nominace na cenu Aloise Klára v následujícím složení: Ing. Bc. Renáta Jurková, Bc. Jana Fialová, MUDr. Miroslav Jenček, Jana Wünschová, MUDr. Petr Kubec.

 

367/14/2016
Schválení nájemní smlouvy s Univerzitou Karlovou v rámci výzkumné infrastruktury RINGEN
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 4008/95 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 100 m2 v rámci výzkumné infrastruktury RINGEN s Univerzitou Karlovou, Ovocný trh 560/5 , Praha 1, IČO: 00216208 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

368/14/2016
a) Schválení řádné účetní závěrky společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. za rok 2015
b) Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
c) Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2015, včetně Zprávy představenstva o činnosti společnosti za rok 2015 a o stavu jejího majetku, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a Zprávy dozorčí rady za rok 2015
RM při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČ: 24840688 činí následující rozhodnutí a schvaluje:

a) řádnou účetní závěrku společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. za rok 2015, ověřenou auditorskou společností ADaKa s.r.o., auditorkou Ing. Radkou Maxovou, osvědčení KAČR č. 1890, s konstatováním, že účetní závěrka společnosti za rok 2015 podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetním předpisy. (viz příloha originál zápisu - Výroční zpráva),
b) návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2015, kterým je ztráta ve výši 394.877,78 Kč tak, že tato ztráta bude v plné výši převedena do hospodářského výsledku minulých let jako neuhrazená ztráta minulých let,
c) Výroční zprávu společnosti za rok 2015, včetně Zprávy představenstva o činnosti společnosti za rok 2015 a o stavu jejího majetku, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a Zprávy dozorčí rady za rok 2015 (viz příloha originál zápisu)

 

369/14/2016
Schválení uzavření příkazní smlouvy se společností PORSENNA o.p.s. na konzultační činnosti navazující na veřejnou zakázku na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (projekt EPC)
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností PORSENNA o.p.s. na konzultační činnosti navazující na veřejnou zakázku na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (projekt EPC) (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

370/14/2016
Vzetí na vědomí Zprávy k TOP problémům 2016 – navrhovaná opatření
RM bere na vědomí Zprávu k TOP problémům 2016 – navrhovaná opatření.

RM ukládá jednotlivým garantům v rámci jejich kompetencí problémy vzešlé z fóra, ověřené anketou a sociologickým průzkumem řešit v souladu se zpracovanou „Zprávou k TOP problémům 2016 – navrhovaná opatření“ (Zpráva přílohou orig. zápisu).

 

371/14/2016
Bezplatný zábor Mírového náměstí dne 25. 9. 2016 na akci MTB Tour České středohoří a UŽÍT Litoměřice zdravě a na simulaci pěší zóny v prostoru před radnicí od 24. 9. do 30. 9. 2016
RM bere na vědomí zábor Mírového náměstí v Litoměřicích dne 25. 9. 2016 na akci MTB Tour České středohoří a UŽÍT Litoměřice zdravě a na simulaci pěší zóny v prostoru před radnicí od 24. do 30. 9. 2016.

 

372/14/2016
Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. VZ/009/2015 na realizaci veřejné zakázky „Příprava a výroba televizního zpravodajství pro město Litoměřice“
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. VZ/009/2015 na realizaci veřejné zakázky „Příprava a výroba televizního zpravodajství pro město Litoměřice“ uzavřené s Janem Dostalem, Škrétova 1961/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 63138433, s účinností od 30. 06. 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

373/14/2016
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 571/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Litoměřice
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 571/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu zajištění přístupové cesty a okrasné předzahrádky, bez možnosti provádět stavby a terénní úpravy na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce

 

374/14/2016
Prodej věci movité v areálu kasáren Pod Radobýlem
RM schvaluje záměr prodeje věcí movitých (ESO přístřešků) stojících na pozemku parc.č. 5227/36 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní - minimální za cenu šrotu tj. 19.000,- Kč za jedno pole - žadatel provede demontáž a odvoz.

 

375/14/2016
Pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 4.7.2016 - 10.7.2016
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 4.7.2016 - 10.7.2016 majiteli Cirkusu Andres, Janu Alešovi, IČO: 47131098, Jizerská 163/8, Praha. Nájemné v celkové smluvní výši 5.000,- Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

 

376/14/2016
Uzavření trojstranné budoucí smlouvy pro zřízení služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k částem pozemků parc.č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6, 4826/7 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje uzavření budoucí trojstranné smlouvy o zřízení služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení s investorem stavby Městem Terezín, IČO: 002 64 474, Náměstí ČSA 179 a budoucím oprávněným Severočeskou vodárenskou společností a.s. IČO: 49099469, Přítkovská 1689, Teplice k částem pozemků parc.č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6, 4826/7 v k.ú. Litoměřice dle GP 4139-188/2013 za jednorázovou náhradu ve smluvní výši 14.985,-Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

377/14/2016
Schválení dohody o splátkách
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro paní D. V., bytem Litoměřice, na částku 9.139,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2016, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

378/14/2016
Výpůjčka skateboardingového parku pod Tyršovým mostem a části přilehlých pozemků na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání benefiční akce „SAVE-SKATE II.“ dne 08.07. - 09.07.2016
RM schvaluje výpůjčku skateboardingového parku pod Tyršovým mostem (na parc. č. 2700/1 a na parc. č. 2700/3) a přilehlých pozemků parc. č. 2706/1 a parc. č. 2706/3 na Střeleckém ostrově v Litoměřicích paní Š. H., bytem Lukavec, za účelem konání benefiční akce „SAVE-SKATE II.“ ve dnech 08.07.- 09.07.2016.

 

379/14/2016
Krátkodobá výpůjčka suterénních prostor v Gotickém dvojčeti za účelem konání pilotního neziskového kulturního programu SenZen ve dnech 01.07.- 29.07.2016
RM schvaluje uzavření výpůjčky suterénních prostor (průjezdu a jedné místnosti) budovy čp. 241 – Gotického dvojčete v Litoměřicích s MUDr. S. N., bytem Praha 6 za účelem konání pilotního neziskového kulturního programu SenZen ve dnech 01.07. - 29.07.2016.

 

380/14/2016
Výpůjčka pozemku parc. č. 5227/35 v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem Litoměřicích za účelem uspořádání organizovaného tréninku řízení automobilů
RM schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 5227/35 v k.ú. Litoměřice (manipulační plocha) za účelem uspořádání organizovaného tréninku řízení automobilů v zátěžových situacích ve dnech 10.07.-25.07.2016, 10.08.-25.08.2016, 10.09.-25.09.2016, 10.09.-25.10.2016, 10.10.-25.10.2016, 10.11.-25.11.2016 a 10.12.-20.12.2016 v čase od 08:00 do 17:00 hod. pro pana M. A. D., bytem Litoměřice, který protihodnotou zajistí úklid vypůjčeného pozemku a vyřezání náletových dřevin.

 

381/14/2016
Revokace usnesení RM č. 336/12/2016 a řádné vymezení doby nájmu prostoru sloužícího podnikání na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích
RM revokuje usnesení č. 336/12/2016 a schvaluje paní I. H., bytem Podsedice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 38,10 m² na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.07.2016 do 30.06.2017 s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 1.050,- Kč na jeden metr čtverečný podlahové plochy za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

382/14/2016
Aktualizace nájemní smlouvy uzavřené se soukromou Střední školou a Mateřskou školou, o.p.s. (Mgr. Ladislav Šrejbr) – Dodatek č. 3
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 nájemní smlouvy ze dne 11.08.2004 uzavřené s Střední školou a Mateřskou školou, o.p.s. Jarošova 494/23, 412 01 Litoměřice (IČO: 25 04 04 56), kterým se upravuje pronajatá plocha na 461,01 m2 a výše ročního nájemného na 79.995,- Kč s účinností od 01.07.2016.

 

383/14/2016
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje paní Miroslavě Karbusové, DiS., bytem Polepy 142, 411 47 Polepy, IČO: 03721426, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 47,27 m² v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.07.2016. Smluvní nájemné činí 400,- Kč na jeden metr čtverečný podlahové plochy za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

384/14/2016
Schválení dodatku k rámcové smlouvě „T-Mobile Program pro zaměstnance“
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 19 k Rámcové smlouvě č. 44844906 v platném znění, „ZAMĚSTNANECKÉ ÚČASTNICKÉ SMLOUVY“ uzavřené se společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 148 00, IČO: 64949681 (viz příloha orig. zápisu).

 

385/14/2016
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice IČO 467 687 93
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice IČO 467 687 93 (viz příloha orig.zápisu).

RM ukládá vedení OŠKS a PP podniknout kroky ke zlepšení komunikace mezi ZŠ a CŠJ.

 

386/14/2016
Schválení užívání názvu „Město Litoměřice“ pro FK Litoměřicko, z.s.
RM schvaluje užívání nápisu „Město Litoměřice“ na propagačních materiálech a na dresech mužstev ve všech věkových kategoriích pro FK Litoměřicko, z.s., U Stadionu 1980/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 46771361.

 

387/14/2016
Schválení umístění cyklopoutače – ProLUKA, o.s.
RM schvaluje umístění cyklopoutače na pozemku č. 2653/13 v k.ú. Litoměřice, který zde umístí občanské sdružení ProLUKA, o.s., Velká Dominikánská 36, Litoměřice, IČ: 22852697.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zhotovila: Jana Váchová
Dne: 7. 7. 2016
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu