RADA MĚSTA

usnesení rady města

13 zasedání rady 28.6.2001

USNESENÍ

z 13. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 28. června 2001 od 13,30 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřice

Zastupitelstvo města projednalo a:

I.                   schválilo:

1.      výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v ul. Zahradnická, které jsou po rekonstrukci určeny k provozování víceúčelového sociálního zařízení s poskytováním sociálních a ošetřovatelských služeb.

2.       zvýšení stravného v mateřských školách o 2,- Kč a to od 1.9. 2001.

3.      prodloužení doby užívání lektorského bytu na Mírovém nám. 13/21, Litoměřice  zahraničnímu  lektorovi  GJJ  p. Michaelu  Broadhedovi  do 31.7. 2002.

4.      náhradu bytu pí Samkové, bytem Michalovická 4/1491 v Litoměřicích o velikosti 2+0 za byt na Mírovém nám. 42/20 v Litoměřicích o velikosti 1+1.2002.

5.      prodej bytů: Stránského 1764/37, Družstevní 1759/31, Michalovická 1491/4

                        - veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.

Termín vyvěšení na úřed. deskách:            29.6. 2001.

Otevírání obálek:      18.7. 2001 v zasedací síni MěÚ na Mírovém nám. 15/7

6.      výměnu bytů mezi pí Věrou Wimmerovou bytem v ul. 17. listopadu 4627 v Chomutově o velikosti 1+1 a p. Stanislavem Rothem bytem Nezvalova 1820/17 v Litoměřicích o velikosti 2+0.

7.      výměnu bytů mezi p. Janem Chlupsou bytem El. Krásnohorské 2016/5 v Litoměřicích o velikosti 3+1 a pí Renatou Kupcovou bytem Dukelská 205/7 v Litoměřicích.

8.      pronájem nebytových prostor v dvorním traktu domu Mírové nám. 10/18, Litoměřice firmě ZICO – Richard Zídek ul. Dukelská 1857/2, Litoměřice za účelem zřízení obchodu se sportovním zbožím Cena pronájmu činí 600,- Kč/m2/rok.

9.      splatnost ceny za prodej pozemků č. 4547/1 a 4547/2 v k.ú. Litoměřice manž. Geblerovým, Obchodní 535, Štětí takto:  50% ceny v den podpisu kupní smlouvy a 50% ceny do 30.6. 2002.

10.  změnu z úplatného pronájmu na pronájem bezúplatný na pozemky p.č. 2183, 2184 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 295 m2 současnému nájemci p. Františku Sládkovi bytem Kamýcká 8, Litoměřice, ke zřízení klidové zóny k sousedním nemovitostem.

11.  rozšíření odboru SMMaBH o jedno pracovní místo referenta odboru – technika pro správu nebytových prostorů- na dobu určitou s platností od 1.7. 2001 do 30.6. 2003.

12.  odklad odvodu z výtěžku firmy COBRA s.r.o.,Praha 5 ve výši 596.394,- Kč  s termínem splatnosti do 31.8. 2001.

13.  složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Solární ohřev TÚV 1 ZŠ“.

Složení komise: p. A. Terber, p. J. Betlam, p. V. Knotek, pí A. Kaiserová, ing. P. Gryndler, p. J. Halml, Mgr. P. Krňák, Mgr. P. Herman, náhradník J. Věrnoch, sekretář L. Pošík

Oslovené firmy: AB-SOLAR s.r.o. Louny, ZKM s.r.o. Praha, ALTERM s.r.o. Praha, EKOMONT s.r.o. Děčín, TERMO-GAS Jiří Pechr Litoměřice, THERMOSERVIS WERNER PETRICH Litoměřice, TERMO-S s.r.o. Litoměřice, STG s.r.o. Praha

14.  složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci “Solární ohřev TÚV Azylový dům“.

Složení komise: p. T. Horváth,p. J. Betlam, p. V. Knotek, pí A. Kaiserová, ing.  P. Gryndler, p. J. Halml, pí L. Melenová, pí E. Březinová, náhradník p. J. Věrnoch, sekretář p. L. Pošík (náhradník ing. L. Brožová)

Oslovené firmy: AB-SOLAR s.r.o. Louny, ZKM s.r.o. Praha, ALTERM s.r.o. Praha, EKOMONT s.r.o. Děčín, TERMO-GAS Jiří Pechr Litoměřice, THERMOSERVIS WERNER PETRICH Litoměřice, TERMO-S s.r.o. Litoměřice, STG s.r.o. Praha.

15.  změnu podmínek pro prodej druhotných surovin (beton, živice) ze skládky v Třebouticích formou jejich bezúplatného prodeje.

16.  znění listiny k založení partnerství mezi městy FULDA a LITOMĚŘICE.

17.  termíny jednání RM a ZM

zasedání RM - 12.7.,  26.7.,  14.8., 30.8.,  13.9.,  25.9.,  11.10.,  25.10., 6.11.,22.11., 6.12.

                             zasedání ZM  - 4.7. mimořádné, 23.8.,  4.10.,  15.11.

18.  čtvrtletní odměny vedoucím pracovníkům odborů MěÚ v Litoměřicích.

II.                doporučuje:

1.      ZM převod movitého majetku v celkové hodnotě 653.152,95 Kč do vlastnictví Speciálních škol Litoměřice, ul. Šaldova 6.

2.      likvidátorovi MěPaČ Litoměřice s.p. v likvidaci, odprodej nemovitosti p. Kalinovi za celou kupní cenu. V případě, že p. Kalina nebude ochoten zaplatit celou kupní cenu v hotovosti, doporučuje likvidátorovi jednání s držitelem předkupního práva o jeho postoupení na Město Litoměřice. Likvidátor MěPaČ Litoměřice s.p. v likvidaci bude na srpnovém jednání RM informovat členy rady o výsledku jednání.

III.             nedoporučuje:

 

1.      poskytnout finanční částku SRČR, Litoměřice na zakoupení nemovitosti pro vytvoření  Rómského azylového domu.

           

IV.              rozhodla:

1.      o  tom, že za členy etické komise MěN Litoměřice doporučuje,  za předpokladu jejich souhlasu, ing. Špatenku, Mgr. Lutišanovou.

2      o rozšíření dozorčí rady MěN Litoměřice o dva členy:  MUDr. J. Kohout  a

p. E. Hamele.

V.                 ukládá:

1.      odboru správnímu odd. přestupků  nechat provést měření hlučnosti a MP zvýšit dohled nad dodržováním veřejného pořádku a nočního klidu.

2.      ředitelům PO, aby ve spolupráci s vedoucími odborů ŠkaS (Základní školy, ZUŠ, MKZ, CSJ, DDM, MSZ),  odborem sociálních věcí (Centrum Srdíčko), majetkovým odborem a ekonomickým odborem vypracovali seznam movitého a nemovitého majetku, který je vlastnictvím města a který používají PO ke své činnosti, termín 30.9.2001.

3.      ředitelům PO, aby za metodického vedení ekonomického odboru zpracovali  návrh na rozdělení tohoto majetku do skupin podle budoucího právního titulu, na základě kterého budou tento majetek užívat (svěřit do správy, pronajmout nájemní smlouvou, bezplatně vypůjčit, převést do vlastnictví), termín do 30.9.2001.

4.      ředitelům PO zpracovat organizační a pracovní řád,  vnitropodnikovou směrnici o oběhu účetních dokladů, vnitřní mzdový předpis, Požární směrnici a směrnici BOZP, vnitropodnikovou směrnici o nakládání s majetkem (viz čl.4.5 a 6 ZL), termín do 31.10.2001.

5.      ředitelům PO odstranit nedostatky  v účetnictví zjištěné firmou Auditoři a daňoví poradci Hradec Králové (viz komentář shrnující zprávy ke zřizovacím listinám ze dne 28.5.2001 zpracovaný paní Lenkou Chaloupskou), termín do 31.10.2001.

6.      vedoucímu ekonomického odboru zpracovat principy vnitropodnikové směrnice PO o rozpočtových pravidlech, termín do 15.8.2001.

VI. bere na vědomí:

1.      zprávu likvidátora MěPaČ Litoměřice s.p. v likvidaci

p. Antonín Terber

místostarosta

           

ing. Margita Kadeřábková

místostarostka

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu