RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 9.6.2016

U S N E S E N Í
V Ý P I S
z 12. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 9. 6. 2016
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 12. jednání projednala pod usnesením č.:

321/12/2016
Revokace usnesení a schválení uzavření dodatku č. 1 – Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
RM revokuje usnesení č. 792/31/2015 a schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 4.10.2011 mezi Městem Litoměřice a spol. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, IČO: 04084063 (viz příloha orig. zápisu).

 

322/12/2016
Oznámení o shromáždění občanů – KSČM
RM bere na vědomí oznámení SR KSČM, zastoupené p. Janou Vojtilovou, Litoměřice, o konání předvolební kampaně do Krajského zastupitelstva dne 14.9., 21.9. a 5.10.2016 na Dlouhé ulici v Litoměřicích.

 

323/12/2016
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Pronájem nebytových prostor k zajištění provozu prostor s dvěma barovými pulty ve foyer Domu kultury v Litoměřicích“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Pronájem nebytových prostor k zajištění provozu prostor s dvěma barovými pulty ve foyer Domu kultury v Litoměřicích“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem RIVIERA CLUB s.r.o., sídlem Krajská 66/7, Litoměřice, IČ 04898621 (smlouva přílohou orig.zápisu).

 

324/12/2016
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14167443 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - "Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu“
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na financování akce "Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu“ se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 11, IČ: 00020729 (viz příloha orig.zápisu).

 

325/12/2016
Schválení změny organizačního řádu včetně organizačního schématu PO Centrální školní jídelny, Litoměřice
RM schvaluje změnu organizačního řádu včetně organizačního schématu PO Centrální školní jídelny, Litoměřice účinnou od 1. 1. 2016 a od 14. 3. 2016 (viz příloha orig.zápisu).

 

326/12/2016
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 4.000 Kč pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Haštalská 756/17, 110 00 Praha 1, IČO: 64933873 pro realizaci Dne činu v rámci projektu mezinárodní odpadové kampaně „Litter Less“.

 

327/12/2016
Žádost o bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro slavnostní ocenění žáků litoměřických základních škol a ZUŠ
RM schvaluje bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 16.6.2016 od 17.30 hodin za účelem slavnostního ocenění žáků litoměřických základních škol a ZUŠ.

RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technicko - organizační zajištění uvedené akce.

 

328/12/2016
Rozpočtové opatření – odbor ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

329/12/2016
Změna plánu oprav a pořízení majetku v roce 2016 – Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM schvaluje změnu plánu oprav a pořízení majetku na rok 2016 Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 (viz příloha orig.zápisu).

RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2016 Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 (viz příloha orig.zápisu).

 

330/12/2016
Rekonstrukce objektu Stará radnice č.p. 171 - smlouva o partnerství
RM projednala záměr rekonstrukce objektu Stará radnice č.p. 171 a doporučuje ZM schválit Smlouvu o spolupráci s Ústeckým krajem, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 40002, IČO: 70892156 a Oblastním muzeem v Litoměřicích, příspěvková organizace, Litoměřice, Dlouhá 173, PSČ 41201, IČO: 00360635.

 

331/12/2016
Schválení přistoupení k memorandu o partnerství a spolupráci k tématu Voda v Ústeckém kraji
RM schvaluje přistoupení k memorandu o partnerství a spolupráci k tématu Voda v Ústeckém kraji (memorandum, jednací řád a plán činnosti viz příloha orig. zápisu)

 

332/12/2016
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu o výměře 33,88 m² (1+1), v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích panu Ing. V. H., bytem Litoměřice. Nájemní smlouva se uzavírá od 1.7.2016 do 30.6.2017.

 

333/12/2016
Uzavření smlouvy o výpůjčce prostor (bývalá posilovna - celkem cca 45 m2) v suterénu budovy č.p. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích za účelem provozování hudební zkušebny
RM schvaluje uzavření výpůjčky na prostory suterénní místnosti o velikosti cca 45 m2 v přízemí budovy č.p. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích za účelem provozování hudební zkušebny s panem L. Š., bytem Litoměřice a panem O. W., bytem Litoměřice (skupina Keep on Rotting) a s panem M. A., bytem Litoměřice (skupina Tantalos). Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu jednoho roku (01.07.2016 – 30.06.2017) s možností prodloužení, přičemž vypůjčiteli budou hrazeny náklady na služby paušální částkou 3.000,- Kč/měsíčně za oba subjekty dohromady.

 

334/12/2016
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání na stavební parcele č. 4008/15 (číslo objetu 020) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje společnosti Diecézní charita Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, zastoupené ředitelkou Růženou Kavkovou, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 129,59 m², který se nachází v objektu č. 020, na stavební parcele č. 4008/58 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 01.07.2016 do 30.11.2021. Smluvní nájemné činí 350,- Kč na jeden metr čtverečný podlahové plochy za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

335/12/2016
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání na stavební parcele č. 4008/58 (číslo objetu 005) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje panu Ing. M. L., bytem Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 15,91 m², který se nachází v 1. podzemním podlaží objektu č. 005, na stavební parcele č. 4008/58 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.07.2016. Smluvní nájemné činí 350,- Kč na jeden metr čtverečný podlahové plochy za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

336/12/2016
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích
RM schvaluje paní I. H., bytem Podsedice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 38,10 m² na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.07.2016 do 30.06.2016 s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 1.050,- Kč na jeden metr čtverečný podlahové plochy za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

337/12/2016
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově zubního střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích – MAXIMUS DENT s.r.o.
RM schvaluje společnosti MAXIMUS DENT s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04905881, zastoupené jednatelem společnosti Yuriem Matviychukem, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 55,84 m² v budově zubního střediska v ulici České armády 163/17 v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.7.2016. Smluvní nájemné činí 400,- Kč na jeden metr čtverečný podlahové plochy za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

338/12/2016
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v domě č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 86,30 m², který se nachází ve 3. nadzemním podlaží domu č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, za účelem využití prostoru pro provozování vzdělávacích a poradenských činností.

 

339/12/2016
Změna smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu bývalé vodárny v ulici Krajská v Litoměřicích – Pro LUKA o.s.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 nájemní smlouvy ze dne 27.10 2011 se spolkem Pro LUKA o.s. se sídlem Velká Dominikánská 36, 412 01 Litoměřice, IČO: 22852697, zastoupeným předsedkyní spolku Petrou Dostálovou. Dodatkem č. 5 se rozšiřuje pronajatý prostor na stavební parcele č. 689 v k.ú. Litoměřice, v ulici Krajská v Litoměřicích o 8,1 m² s účinností od 01.07.2016. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 27.10.2011 zůstávají beze změn (Dodatek č. 5 přílohou orig. zápisu).

 

340/12/2016
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na nadlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/031/2015 s názvem „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Litoměřice“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Litoměřice“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem AB Facility a.s., sídlem Kodaňská 46, 101 00 Praha 10, IČ 241 72 413.

 

341/12/2016
Žádost o bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro konání „Úvodní informační schůzky k projektu MAP ORP LITOMĚŘICE“, MAS České středohoří, z.s.
RM schvaluje pro MAS České středohoří, z.s., Ploskovice 50, Ploskovice, IČO 27036952 bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky ve dnech 16.- 17.6.2016 za účelem konání „Úvodní informační schůzky k projektu MAP ORP LITOMĚŘICE“.

RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

342/12/2016
Vzetí na vědomí seznamu nových projektů k zařazení do Zásobníku projektů Města Litoměřice 2016 – 2019+
RM bere na vědomí seznam nových projektů k zařazení do Zásobníku projektů Města Litoměřice 2016 – 2019+ (viz příloha orig. zápisu).
RM doporučuje ZM schválit zařazení nových projektů do Zásobníku projektů Města Litoměřice 2016 – 2019+

 

343/12/2016
Vzetí na vědomí zprávy o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2015
RM bere na vědomí zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2015 (viz příloha orig. zápisu).
RM doporučuje ZM schválit zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2015.

 

344/12/2016
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO 003 60 627
a) RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice IČO 003 60 627 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM ukládá řediteli Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice IČO 003 60 627 na základě Protokolu č. j. 0029114/16/ÚKIA/ŠPě ze dne 27.5.2016 odvod částky ve výši 29.631,-Kč do rozpočtu zřizovatele, která byla určena na energie a nebyla použita na daný účel.
c) RM ukládá řediteli Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice IČO 003 60 627 na základě Protokolu č. j. 0029114/16/ÚKIA/ŠPě ze dne 27.5.2016 odvod částky ve výši 19.947,-Kč do rozpočtu zřizovatele, která byla určena na mzdové náklady a nebyla použita na daný účel.
d) RM ukládá řediteli Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice IČO 003 60 627 na základě Protokolu č. j. 0029114/16/ÚKIA/ŠPě ze dne 27.5.2016 informovat kontrolní orgán o přijatých opatřeních vyplývající z Protokolu č. j. 0029114/16/ÚKIA/ŠPě ze dne 27.5.2016 a to do 1.7.2016.

 

345/12/2016
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Základní umělecká škola Litoměřice, příspěvková organizace, Masarykova 46, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 734 10
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Základní umělecká škola Litoměřice, příspěvková organizace, Masarykova 46, 412 01 Litoměřice IČO: 467 734 10 (viz příloha orig. zápisu).

 

346/12/2016
Schválení uzavření Smlouvy o přijímání platebních karet – platební terminály KB
RM schvaluje uzavření Smlouvy o přijímání platebních karet – platební terminály KB s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha1, Na příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054 (smlouva je přílohou orig. zápisu).

 

347/12/2016
Schválení programu jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 23.6.2016 v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích
RM schvaluje program na veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 23.6.2016 od 16:00 hod. v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích.

PROGRAM:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Informace o rezignaci J.Mareše, složení slibu nového člena ZM Ing. Elmana
III. Doplnění / stažení bodu programu
IV. Hlasování o programu
V. Body jednání:

 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 13. 6. 2016
 2. Schválení účetní závěrky města Litoměřice za rok 2015 a Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2015 včetně Zprávy o   výsledcích přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2015
 3. Navýšení dotace a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na rok 2016
 4. Navýšení dotace a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích na rok 2016
 5. Žádost Hospice sv. Štěpána o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města
 6. Schválení smlouvy o spolupráci - rekonstrukce objektu Stará radnice č.p. 171
 7. Schválení uzavření Darovací smlouvy věcí movitých mezi Městem Litoměřice a Centrem cestovního ruchu, Mírové náměstí 16/8, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018
 8. Vzetí na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2016/2017 z fóra, ankety a sociologického průzkumu
 9. Schválení seznamu nových projektů k zařazení do Zásobníku projektů Města Litoměřice 2016 – 2019+
 10. Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2015
 11. Plán činnosti KV na II. pololetí 2016 a informace o kontrolách za I. pololetí 2016
 12. Zpráva k Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u města Litoměřice na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 13. Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
 14. Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného

Majetkové záležitosti:
Záměry:
15. Prodej pozemku parc.č. 2563/102 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice
16. Směna pozemků ve vl. města část parc.č. 513/1 (ost.plocha) za část pozemku parc.3808/1 (ost.plocha) vše v k.ú. Litoměřice
17. Prodej pozemku parc.č. 3808/4 o výměře 24 m2 v k.ú. Litoměřice
18. Prodej pozemku parc.č. 3258/13 o výměře 3 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
19. Prodej pozemku parc.č. 2031/1 o výměře 63 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

Prodeje:
20. Prodej pozemku parc.č. 4505/2 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
21. Prodej pozemku parc.č. 968 o výměře 96 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
22. Prodej pozemku parc.č. 657/38 o výměře 46 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice
23. Směna pozemku parc.č. 2568/2 o výměře 19 m2 s doplatkem rozdílu ceny za pozemky ve vl. města parc.č. 2565/1 o výměře 39 m2 (zast. plocha), 2565/2 o výměře 58 m2 (ost. plocha)
a 2566/3 o výměře 6 m2 (zast. plocha) vzniklých na základě nezapsaného odděl. geometr. plánu, vše v k.ú. Litoměřice
24. Darování pozemku parc.č. 4008/113 o výměře 2240 m2, včetně stavby bez č.p. ( garáže) v k.ú. Litoměřice
25. Prodej pozemku parc.č. 2355/146 o výměře 761 m2 v k.ú. Litoměřice
26. Prodej pozemku parc.č. 823/1 o výměře 482 m2 v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení stavby a zřízení úplatného věcného břemene k sousedním pozemkům parc.č. 826/1 a 826/2 v k.ú. Litoměřice
27. Prodej pozemku parc.č. 917/1 o výměře 176 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
28. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1094/1 (ost.plocha) o výměře 1.925 m2, smlouva č.j. 1197/2016 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
29. Nákup pozemku parc.č. 2843 o výměře 1049 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
30. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/20 a parc.č. 84/1 v k.ú. Pokratice
31. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 2472/52 v k.ú. Litoměřice
32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 2472/52 v k.ú. Litoměřice
33. Zrušení usnesení č. 202/7/2015 ze dne 17.09.2015, týkající se zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k částem pozemků parc.č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6 a 4826/7 v k.ú. Litoměřice
34. Částečná revokace usnesení ZM č. 247/8/2015 ze dne 10.12.2015 - Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě (prodloužení smlouvy)

VI. Informace
VII. Interpelace
VIII. Diskuze
IX. Závěr

 

348/12/2016
Žádost Hospice sv. Štěpána o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru pro Hospic sv. Štěpána, z.s., Rybářské nám. 662/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 65081374 ve výši 200.000,- Kč na činnost této organizace pro rok 2016.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Ing. Pavel Grund
2.místostarosta města

Zhotovila: Jana Váchová
Dne: 16.6.2016


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu