RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 7.6.2021

 

USNESENÍ
V Ý P I S
z 12. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 7. 6. 2021
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

286/12/2021
Schválení uzavření nájemní smlouvy - Ltm, Miřejovická stráň - vodovod pro lokalitu RD - Severočeská vodárenská společnost, a.s.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s nájemcem Severočeská vodárenská společnost, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 490 99 469 na vodní dílo "Litoměřice, Miřejovická stráň - vodovod pro lokalitu RD" (viz příloha orig. zápisu).

 

287/12/2021
Jmenování člena Komise kultury - Bc. Mokrá/MKZ
RM jmenuje s účinností od 7. 6. 2021 Bc. Michaelu Mokrou, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 400 01 Ústí nad Labem členkou komise kultury při Radě města.

 

288/12/2021
Změna čerpání rezervního fondu – Masarykova základní škola Litoměřice
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2021 PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2021 PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).


289/12/2021
Poskytnutí dotace na projekt Krokudy čtvrtmaraton
RM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč panu Jxxxxxxxxxx Sxxxxxxx, nar. xxxxxxx1988, bytem xxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice na pořádání běžeckých závodů Krokudy čtvrtmaraton, které budou realizovány dne 4. 9. 2021
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi panem Jxxxxxxxxx Sxxxxxx, nar. xxxxxxx1988, bytem xxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice a Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).


290/12/2021
MKZ v Litoměřicích - VZ „Dodávka a montáž divadelních křesel pro divadlo K. H. Máchy v Litoměřicích“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a montáž divadelních křesel pro divadlo K. H. Máchy v Litoměřicích“ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s vítězným uchazečem KINOEXPORT s.r.o., sídlem Korytná č.p. 382, 687 52 Korytná, IČO: 25315943 (viz příloha orig. zápisu)

 

291/12/2021
Jmenování ředitele příspěvkové organizace města - Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
a) RM bere na vědomí Zápis z konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 ze dne 3. 6. 2021 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM jmenuje s účinností od 1. 7. 2021 Mgr. Františka Kindermanna, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, 400 01 Ústí nad Labem na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 - jmenovací dekret viz příloha orig. zápisu.
c) RM stanovuje s účinností od 1. 7. 2021 řediteli Základní školy Litoměřice, Na Valech 53 Mgr. Františku Kindermannovi plat dle platového výměru - viz příloha orig. zápisu.
d) RM ukládá odboru ŠKSaPP předložení žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení na příslušné oddělení Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 


292/12/2021
DDM Rozmarýn Litoměřice - VZ „Vybavení ICT a ROBOTIKA“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vybavení ICT a ROBOTIKA“ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s vítězným uchazečem IN SPACE s.r.o., sídlem Hůlkova 1109/20, Kbely, 197 00 Praha 9, IČO: 05529581 (viz příloha orig. zápisu)

 

293/12/2021
Schválení přijetí daru od společnosti Mondi Štětí a.s.
RM schvaluje přijetí daru ve výši 15.000 Kč od firmy Mondi Štětí a.s. Litoměřická 272,411 08 Štětí, IČO: 261 61 516 na nákup štěpkovačů pro Město Litoměřice určených na bezplatné půjčování občanům města (viz příloha orig.zápisu).

 

294/12/2021
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
pan Dxxxxx Sxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxx – výše dotace 42.500 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

295/12/2021
Adresné vypůjčení částí pozemků v k.ú. Litoměřice – rekonstrukce budovy střední školy
RM schvaluje adresné vypůjčení částí pozemků v k.ú. Litoměřice, pozemku parc. č. 767 o výměře 25 m2 a pozemku parc. č. 778/1 o výměře 107,1 m2 Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 k realizaci stavby „Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice – rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády, vč. zateplení“, na dobu určitou, a to ode dne protokolárního předání předmětu výpůjčky, na dobu trvání realizace stavby, nejpozději však do 31.12.2023.

 

296/12/2021
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice, v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 106,20 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

297/12/2021
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice, v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 432,50 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

298/12/2021
Schválení slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 156 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje paní Mxxxx Bxxxxxxxx, IČO:xxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, 30% slevu na platbách nájemného za dobu od 01.01.2021 do 30.04.2021, hrazených za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 41,32 m2, který se nachází v budově č.p. 156, stojící na pozemku parc.č. 109 v k. ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

299/12/2021
Schválení slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez. č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu Mxxxxxx Nxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice, 30% slevu na platbách nájemného za dobu od 01.01.2021 do 31.05.2021, hrazených za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 140 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/34 v k. ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích.

 

300/12/2021
Vzetí na vědomí zprávy o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok 2020
RM bere na vědomí zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2020 (viz příloha orig.zápisu).
RM doporučuje ZM schválit zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2020.

 

301/12/2021
Vzetí na vědomí aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2021+
RM bere na vědomí aktualizaci Zásobníku projektů města Litoměřice 2021+(viz příloha orig.zápisu).
RM doporučuje ZM schválit aktuální Zásobník projektů města Litoměřice 2021+

 

302/12/2021
Doporučení zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o volném pohybu psů
RM doporučuje ZM zrušit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

 

303/12/2021
Schválení programu 3. jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 22.6.2021
RM schvaluje program 3. veřejného jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 22. 6. 2021 od 16 hodin ve velkém sále Kulturního a konferenčního centra Litoměřice se sídlem Na Valech 2828 v Litoměřicích.

Program:
1. Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápis
2. Schválení zápisu minulého jednání
3. Kontrola plnění bodů
4. Doplnění/stažení bodů programu
5. Hlasování o programu

6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7. Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2020
8. Poskytnutí dotace Krajské zdravotní, a.s.
9. Dodatek k dotaci z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“
10. Dodatek k investiční dotaci na modernizaci porodního sálu
11. Schválení OZV č. 1/2021 – zrušení vyhlášek o volném pohybu psů a o evidenci psů a jejich chovatelů
12. Schválení OZV č. 2/2021 – o zákazu žebrání a zkrácení doby nočního klidu
13. Schválení OZV č. 3/2021 – o Městské policii Litoměřice
14. Žádost o poskytnutí dotace – Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.
15. Schválení podání návrhu na jmenování likvidátora Městského bytového podniku – státního podniku v likvidaci
16. Ukončení nájemní a licenční smlouvy se Zahradou Čech s.r.o. dohodou
17. Zrušení vyhrazení pravomoci ZM rozhodovat o nájmu/pachtu areálu výstaviště Zahrada Čech a o poskytnutí licencí k ochranným známkám Zahrada Čech
18. Nová zřizovací listina PO MKZ
19. Prodej obchodního závodu Zahrada Čech s.r.o. do vlastnictví PO MKZ
20. Schválení záměru a způsobu prodeje obchodního podílu města ve společnosti Zahrada Čech s.r.o. druhému společníkovi
21. Aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2021+
22. Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2020
23. Deklarace udržitelného rozvoje Zdravého města Litoměřice 2021
24. Statut sociálního fondu č. 1/2021
25. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice
26. Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 3877/1, 3877/2, 3877/3 v k.ú. Litoměřice
27. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 3489/1 v k.ú. Litoměřice
28. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 3488 v k.ú. Litoměřice
29. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice

Majetkové záležitosti:
Záměry:
30. Záměr prodeje pozemků parc.č. 2902/1, 2905/7 a 2902/2,3,4 v k.ú. Litoměřice
31. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4905/3 v k.ú. Litoměřice

Prodeje:
32. Prodej pozemku parc.č. 4303 v k.ú. Litoměřice
33. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 685/1 v k.ú. Litoměřice
34. Bezúplatný převod (darování) nezapsaného pozemku parc.č. 2472/197 v k.ú. Litoměřice
35. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace

36. Informace
37. Interpelace
38. Diskuze
39. Závěr

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 10.6.2021

 

 


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-17:00 hod.
So: 9:00-12:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..