RADA MĚSTA

usnesení rady města

11. výpis usnesení z jednání RM 25.5.2006

 

Výpis

USNESENÍ

z 11. jednání RM Litoměřic konaného

dne 25.5. 2006 od 12:15 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 9 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.            prominutí plateb nájemného panu Martinovi Krehanovi za NP ul. Lodní náměstí, Litoměřice za ¼ roku 2006.

2.            příspěvek pro společnost FALCO, Dolní Týnec ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu OŽP v rámci ekologické výchovy.

3.         zábor veřejného prostranství v ul. Novobranská  pro p. Thanh Nguyena za účelem umístění předzahrádky v termínu od 1.4. do 31.10.2006.

4.         použití finančních  prostředků z rozpočtu OÚR z položky havárie na provedení izolací chodníků při realizaci stavby „Regenerace panelového sídliště Družba“ v Litoměřicích.

5.         zábor veřejného prostranství – dvorní trakt Mírového nám. 18/10, Litoměřice pro ing.Heidera a p.Jurocka dle předloženého plánku, na kterém je zakreslen zábor veřejného prostranství pro oba žadatele za účelem umístění předzahrádky (viz.příloha orig.zápisu).

6.       výpůjčku části pozemku p.č. 2905/1 – ostatní plocha,  ostatní komunikace o výměře cca

1.000 m2 a části pozemku p.č. 4005/35 o výměře 2000 m2 v  k.ú. Litoměřice FK Litoměřice, zast. předsedou Ondřejem Schořem, U Stadionu 2, Litoměřice za  účelem zřízení provizorní odstavné plochy pro vozidla na dobu určitou od 2.6.2006 do 4.6.2006 (viz.příloha orig.zápisu).

7.            splátkový kalendář  na úhradu dlužného nájemného ( NS 9475000007 ) za r. 2004 a 2005 v celkové  výši 15.000,-Kč  René Militkému, Wolkerova 10, Litoměřice za užívání pozemku (pod stánkem)  p.č.3075/2 v k.ú. Litoměřice pod možností ztráty  úhrady splátek v případě nedodržení splátkového kalendáře (viz.příloha orig. zápisu).

 
8.         připojení do kanalizační šachty č. 76 ( v majetku Města Litoměřice ) umístěné na pozemku 1345/6 v k.ú. Pokratice  pro  Mgr Věru Jenešovou, Miřejovice  51, a Ing. Luboše a Lenku Balejovi, Heydukova 1873/16, Litoměřice za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč pro každého uživatele .

9.         smlouvu o dílo – rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Eliášova Litoměřice, uzavřenou se zhotovitelem Rudolfem Videckým, IČ: 42474078 (viz. příloha orig. zápisu).

10.       uzavření dohody o provedení stavebně technického zhodnocení objektu - č.p. 447,  ul. Topoľčianská , Litoměřice, za účelem zajištění výkonu dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Litoměřice z důvodu novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který ukládá obcím z rozšířenou působností nové povinnosti na úseku zajištění přeneseného výkonu státní správy. Tato dohoda bude uzavřena mezi Městem Litoměřice a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dohoda příloha originál zápisu).

II.             neschvaluje:

1.         umístění reklamního poutače v zeleném pásu u kruhového objezdu Na Kocandě v Litoměřicích pro firmu CARGONET,s.r.o. Litoměřice.

2.         finanční příspěvek pro HC Bon Art Litoměřice  na částečné pokrytí provozních nákladů ve výši 10.000,-Kč.

3.         finanční příspěvek pro Pěvecké sdružení litoměřických učitelů.

4.         přiznání finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč pro p.Jana Fechtnera na účast na

ME v dráhovém golfu.

III.             pověřuje:

1.         právní oddělení a dalšího nezávislého právníka vypracováním právního rozboru vzniklé situace po rozsudku OS Litoměřice č.j. 8C174/204-59 a návrhem na její řešení.

IV.            revokuje:

1.         své usnesení č. I/7 ze dne 3.11.2005.

V.         ukládá:

1.         OSMM oznámit nájemníkům domu Stavbařů č.p. 2 a 4 aktuální situaci s prodejem

bytových jednotek.

2.         OSBH vyvíjet snahu k zabezpečení bytu pro MěN Litoměřice, na základě předchozích

dohod.

3.            právnímu oddělení vypracovat právní rozbor řešení problematiky bytové situace rodiny Tomeszových.

VI.             doporučuje:

1.         ZM vyčlenit výše uvedené prostředky z rozpočtu města na opravu komunikací

28. října, Odboje a Kosmonautů (viz.příloha orig.zápisu).

 

2.         ZM souhlas k využití schválených  finančních prostředků k stavebně technického zhodnocení  objektu - č.p. 447,  ul. Topoľčianská, Litoměřice, přestože tato nemovitost doposud nebyla bezúplatně převedena na Město Litoměřice v souladu s Usnesením vlády ze dne 17. srpna 2005 č. 1010.

3.         FV projednat žádost o příspěvek pro MěN na zakoupení harmonického skalpelu.

a následně postoupit ZM, které je kompetentní příspěvek schválit vzhledem k jeho předpokládané výši.

VII.       bere na vědomí:

1.            upozornění JUDr.Rákosové na skutečnosti dané rozsudkem OS Litoměřice č.j.8C174/204-59.

2.            informace o přípravě geotermálního projektu.

3.            informace o situaci v DZCL, a.s..

4.         konání předvolební akce ČSSD na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 24.5.2006.

5.         bytovou situaci rodiny Tomeszových.

6.         žádost o příspěvek pro MěN na zakoupení harmonického skalpelu.

   Jiří Landa                                                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč

Místostarosta                                                                                              starosta města

                                                           

Zapsal: Bc.Panaš

                                                                                   


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu