RADA MĚSTA

usnesení rady města

11. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 24.5.2021

USNESENÍ
V Ý P I S
z 11. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 24. 5. 2021
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města


256/11/2021

Umístění nabíjecího místa na Kostelním náměstí – charge and ride, s.r.o.
RM nesouhlasí s umístěním nabíjecích míst v Mostecké ul. v Litoměřicích společností charge and ride, s.r.o., Družstevní 1, Praha 4, IČO: 094 94 766 (viz příloha orig. zápisu).

 

257/11/2021

Navýšení kapacity žáků ve školní družině – Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
RM schvaluje navýšení kapacity žáků ve školní družině ze 165 na 180 žáků na Základní škole Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 s účinností od 1. 9. 2021.

 

258/11/2021

Žádost o souhlas zřizovatele – Šablony III. - Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM uděluje souhlas PO Základní škole Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 s realizací projektu v rámci OP VVV "Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony III pro MŠ a ZŠ" - viz příloha orig. zápisu.

 

259/11/2021

Dodatek č. 1 k VPS ŠKAS/096/2021 - TOM Litomíci Litoměřice
RM schvaluje:
a) spolku TOM 21205 Litomíci Litoměřice, IČO: 031 70 268, Růžovka 133/2, 412 01 Litoměřice změnu projektu a termínu podpořeného z dotačního Programu podpory v oblasti volného času dětí na rok 2021 z původního MDD na koupališti v Litoměřicích s termínem konání 5. 6. 2021 na MDD u klubovny TOM Litomíků v Jiříkových kasárnách, který bude realizován dne 13. 6. 2021
b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/096/2021 ze dne 10. 5. 2021 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

 

260/11/2021

Změna plánu pořízení majetku a čerpání fondů 2021 - DDM Rozmarýn Litoměřice
RM schvaluje změnu plánu pořízení a oprav majetku na rok 2021 a změnu plánu tvorby a čerpání fondů PO na rok 2021 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 6276969 (viz příloha orig. zápisu).

 

261/11/2021

Smlouva o pachtu – Hradní vinárna – MKZ v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu mezi PO MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 a společností HUTÁR a.s., Praha 3, Žižkov, Tovačovského 92/2, IČO: 18382339 (viz příloha orig. zápisu).

 

262/11/2021

Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích – výběrová komise
RM jmenuje členy výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627(viz příloha orig. zápisu).

 

263/11/2021

Příprava řízení na koupi obchodního závodu Zahrada Čech s.r.o. – MKZ v Litoměřicích
a) RM bere na vědomí informaci o možnostech pořízení obchodního závodu společnosti Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701, příspěvkovou organizací Městská kulturní zařízení v Litoměřicích za účelem převzetí pořádání výstav v areálu výstaviště Zahrady Čech v souladu s usnesením RM č. 182/8/2021 ze dne 12.4.2021.
b) RM uděluje příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 souhlas s přípravou a zahájením jednacího řízení bez uveřejnění za účelem koupě obchodního závodu společnosti Zahrada Čech s.r.o. za podmínek, že kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem, a že dokončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s dodavatelem bude podmíněno rozhodnutím, respektive souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice s koupí obchodního závodu a se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích.
c) RM pověřuje odbor ŠKSaPP přípravou návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích.

 

264/11/2021

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a zdravotnictví
RM schvaluje rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a zdravotnictví (viz příloha orig. zápisu).

 

265/11/2021

Program prevence kriminality města Litoměřice na rok 2021
RM schvaluje Program prevence kriminality města Litoměřice na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

266/11/2021

Den životního prostředí
RM schvaluje:
a) realizaci Dne životního prostředí 23. 9. 2021 podle navrženého programu (viz příloha orig. zápisu)
b) uvedená dopravní omezení spojená s touto akcí (viz příloha orig. zápisu)

 

267/11/2021

Snížení sazby za užití bigbagů na bioodpad pro Hospic sv. Śtěpána, z.s.
RM schvaluje snížení sazby za použití bigbagů na bioodpad určených pro privátní organizace, a to z částky 500 Kč na 200 Kč pro Hospic sv. Štěpána, z.s. Rybářské náměstí 662/4, 41201 Litoměřice, IČO: 65081374.

 

268/11/2021

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
Pan JxxxSxxxx,xxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxx – výše dotace 40.000 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

269/11/2021

Záměr pachtu pozemku parc. č. 1154 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje záměr propachtování pozemku parc. č. 1154 trvalý travní porost o výměře 62 m2 v k.ú. Pokratice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou.

 

270/11/2021

Záměr pachtu pozemku parc. č. 273 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje záměr propachtování pozemku parc. č. 273, zahrada o výměře 168 m2 v k.ú. Pokratice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou a s podmínkou uhrazení bezesmluvního užívání ve výši 2.520 Kč.

 

271/11/2021

Záměr pachtu části pozemku parc. č. 1752/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc. č. 1752/1, ostatní plocha o výměře cca 30 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou.

 

272/11/2021

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 5505 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 5505, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 1628).

 

273/11/2021

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2840/3 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 2840/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 8270).

 

274/11/2021

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2774 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 2774, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 1589).

 

275/11/2021

Záměr pronájmu pozemků parc. č. 2902/2, parc. č. 2902/3 a parc. č. 2902/4 vše v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků parc. č. 2902/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, parc. č. 2902/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a parc. č. 2902/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 vše v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění staveb garáží ve vlastnictví jiné osoby (LV 12182).

 

276/11/2021

Pronájem pozemku parc. č. 2793 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2793, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice za roční nájemné ve výši 180 Kč.

 

277/11/2021

Pronájem části pozemku parc.č. 2468/1 o výměře cca 3000 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2468/1, orná půda o výměře cca 3000 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu umístění lunaparku na dobu určitou od 7.6.2021 do 27.6.2021 panu Fxxxxxxxx Cxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx IČO: xxxxxxxx. Nájemné v celkové smluvní výši 10.000 Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

 

278/11/2021

Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2573/2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2573/2 v k.ú. Litoměřice dle GP 4899-119/2020 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 288 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

279/11/2021

Zveřejnění záměru pronájmu kancelářských prostor v budově č.p. 948 v ul. Na Vinici v Litoměřicích (administrativní budova)
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu kancelářských prostor v budově bez č.p. 948, stojící na pozemku parc. č. 4029/1 v k.ú. Litoměřice na adrese Na Vinici 948/3 v areálu výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

280/11/2021

Schválení slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska č.p. 163 v ul. České armády v Litoměřicích
RM schvaluje panu Bc. Pxxxx Kxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, 30% slevu na platbách nájemného za dobu od 01.01.2021 do 30.04.2021, hrazených za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 22,31 m2 v budově č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v k. ú. Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích.

 

281/11/2021

Revokace usn. 247/10/2021 RM ze dne 10.5.2021 (Propachtování pozemků parc.č. 5094/8, 5094/16, 5095/5 v k.ú. Litoměřice)
RM revokuje své usn. 247/10/2021 ze dne 10.5.2021 a schvaluje propachtování pozemku parc.č. 5094/16 ovocný sad o výměře 7544 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s ohledem na pachtovní rok, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, za roční pachtovné ve výši 362 Kč, k účelu užívání pro zemědělskou činnost (sadovnictví).

 

282/11/2021

Dodatek ke stávající "Smlouvě o výpůjčce" (Armádní servisní, příspěvková organizace MO ČR)
RM schvaluje Dodatek č. 2 „Smlouvy o výpůjčce“ na kancelářské prostory v suterénu objektu bývalé VUSS, Na Valech č.p. 76 v Litoměřicích pro Armádní servisní, p. o. MO ČR, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO: 60460580, DIČ: CZ60460580 (viz příloha orig. zápisu).

 

283/11/2021

Dodatek ke stávající "Nájemní smlouvě" (Armádní servisní, příspěvková organizace MO ČR)
RM schvaluje Dodatek č.1 „Nájemní smlouvy“ na pronájem prostor a technologií v objektu bývalé VUSS, Na Valech č.p. 76 v Litoměřicích pro Armádní servisní, p. o. MO ČR, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO: 60460580, DIČ: CZ60460580 (viz příloha orig. zápisu).

 

284/11/2021

Organizační řád Města Litoměřice a Městského úřadu Litoměřice
RM schvaluje Příkaz starosty a tajemníka č. 8/2021 - Organizační řád Města Litoměřice a Městského úřadu Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

285/11/2021

Prominutí místního poplatku – předzahrádky
a) RM bere na vědomí ekonomickou situaci podnikatelů ve městě Litoměřice, kteří v důsledku krizových opatření byli nuceni uzavřít své provozovny, a rozhodla o poskytnutí finančního daru právnickým osobám a fyzickým podnikajícím osobám, které provozují u své provozovny předzahrádku ve výši uhrazeného místního poplatku za zábor veřejného prostranství za rok 2021, kteří splňují tyto podmínky:
- Právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba, která provozuje předzahrádku provozovny
- Uzavření provozovny (předzahrádky) z důvodu nařízení Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví
- Uhrazený místní poplatek za zábor veřejného prostranství za uvedené období (2021)
b) RM schvaluje uzavření vzorové darovací smlouvy (viz příloha orig. zápisu),
c) RM pověřuje Mgr. Karla Krejzu, 1. místostarostu uzavíráním darovacích smluv na poskytnutí finančního daru (viz vzorová darovací smlouva – příloha orig. zápisu),
d) RM pověřuje odbor ekonomický městského úřadu přípravou rozpočtového opatření.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.Místostarosta města


Vyhotoveno dne 27.5.2021


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu