RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 12.5.2016

USNESENÍ
VÝPIS
z 10. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 12. 5. 2016
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

 

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 10. jednání projednala pod usnesením č.:

 

263/10/2016
Kalkulace nákladů a cen prací a služeb PO TSM Litoměřice pro Město Litoměřice na rok 2016
RM schvaluje kalkulace nákladů a cen prací a služeb příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice pro město Litoměřice na rok 2016 a ceník prací a služeb pro cizí odběratele pro rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

264/10/2016
Žádost o navýšení rozpočtu na inženýrskou činnost za účelem pořízení propagačního videa
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru územního rozvoje navýšení o částku 150.000,- Kč na pořízení propagačního videa (viz příloha orig. zápisu).

 

265/10/2016
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/016/2016 s názvem „Litoměřice, pivovar, budova B – výměna střešní krytiny“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/016/2016 s názvem „Litoměřice, pivovar, budova B – výměna střešní krytiny“.

 

266/10/2016
Zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb do školského rejstříku – Základní umělecká škola Litoměřice, IČO: 46773410
RM schvaluje zapsání míst poskytovaného vzdělávání Základní umělecké škole Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/43, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha originál zápisu) a zároveň ukládá odboru ŠKSaPP předložení žádosti zapsání míst poskytovaného vzdělávání na příslušné oddělení Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

267/10/2016
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic – Základní umělecká škola Litoměřice, IČO: 46773410
RM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 250.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic a zároveň schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2016, plánu pořízení majetku a změnu odpisového plánu pro rok 2016 Základní umělecké školy Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

 

268/10/2016
Schválení poskytnutí dotace z dotačního programu „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2016“, schválení vzorové veřejnoprávní smlouvy a uzavření této smlouvy s uvedenými subjekty
RM schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2016“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1 orig. zápisu; RM schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu uvedenou v příloze č. 2 orig. zápisu a schvaluje uzavření této veřejnoprávní smlouvy se subjekty uvedenými v příloze č. 1.

 

269/10/2016
Žádost o bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro konání „Úvodní informační schůzky k projektu MAP ORP LITOMĚŘICE“, MAS České středohoří, z.s.
RM schvaluje pro MAS České středohoří, z.s., Ploskovice 50, Ploskovice, IČO: 27036952, bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 20.5.2016 od 9 do 14 hod. za účelem „Úvodní informační schůzky k projektu MAP ORP LITOMĚŘICE“.
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

270/10/2016
a) Schválení uzavření smlouvy se společností MM TRADER CZ, a.s., IČO: 26419521 pro zprostředkování nákupu elektrické energie a plynu pro město Litoměřice a jeho příspěvkové organizace pro období 1.1.2017 – 31.12.2018
b) Schválení vzoru smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a plynu pro období 1.1.2017 – 31.12.2018 a o zmocnění centrálního zadavatele
a) RM schvaluje uzavření smlouvy s dohodcem Českomoravské komoditní burzy Kladno, společností MM TRADER CZ, a.s., IČO: 26419521 pro zprostředkování nákupu elektrické energie a plynu pro Město Litoměřice a jeho příspěvkové organizace pro období 1.1.2017 – 31.12.2018 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje vzor smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a plynu pro období 1.1.2017 – 31.12.2018 a o zmocnění centrálního zadavatele (viz příloha orig. zápisu).

 

271/10/2016
Schválení podání žaloby na vyklizení bytu č. XXX/XX o velikosti 3+1, v domě č.p. 986 v ulici Mrázova v Litoměřicích, který užívá P. T.
RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. XXX/XX o velikosti 3+1, v domě č.p. 986 v ulici Mrázova v Litoměřicích, který užívá paní P. T., trvale bytem tamtéž.

 

272/10/2016
Zveřejnění adresného záměru - výpůjčka prostor (bývalá posilovna - celkem cca 45 m2) v suterénu budovy č.p. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích za účelem provozování hudební zkušebny pro dvě hudební skupiny
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostor (suterénní místnost o velikosti cca 45 m2) v přízemí budovy č.p. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích za účelem provozování hudební zkušebny.

 

273/10/2016
Souhlas s rekonstrukcí stávající zahradní chatky, umístěné na parc.č. 4197/7 o výměře 21 m2 a jejím rozšířením na část parc. č. 4197/1 o výměře 9 m2 vše v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje vydání souhlasu s rekonstrukcí stávající zahradní chatky, umístěné na parc.č. 4197/7 o výměře 21 m2 a jejím rozšířením na část parc.č. 4197/1 o výměře 9 m2 vše v k.ú. Litoměřice, formou Dohody o umístění dočasné stavby na dobu určitou - po dobu platnosti právního vztahu k užívání zahrady, manželům M. a E. M., bytem Litoměřice.

 

274/10/2016
Výpůjčka části pozemku parc.č. 2563/113 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu provozování a údržby dětského pískoviště
RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc.č. 2563/113 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Litoměřice Občanskému sdružení Litoměřická cihelna, IČO: 27013260, Mládežnická 1753/8, Litoměřice k účelu provozování a údržby dětského pískoviště na dobu určitou 10 let.

 

275/10/2016
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Charitativní běh pro psí útulek v Hněvicích“ dne 19.06.2016
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově paní Mgr. M. E., bytem Litoměřice, za účelem uspořádání akce „Charitativní běh pro psí útulek v Hněvicích“ dne 19.06.2016.

 

276/10/2016
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově zubního střediska v ulici České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje MUDr. Ivě Kanyzové, Dykova 15, 412 01 Litoměřice, IČO: 46770372, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 66,94 m2, který se nachází v budově zubního střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.5.2016.

 

277/10/2016
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání pro provozování stomatologické ordinace v budově zubního střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 66,94 m2 v objektu zubního střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích za účelem využití prostoru k provozování stomatologické ordinace.

 

278/10/2016
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na stavební parcele č. 4008/58 (číslo objektu 005) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 15,91 m2, který se nachází v 1. podzemním podlaží objektu č. 005, na stavební parcele č. 4008/58 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

279/10/2016
Schválení veřejnoprávní smlouvy č. DOP/8/2016 s Městem Terezín - výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací
RM schvaluje znění a uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. DOP/8/2016 s Městem Terezín, dle které bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů Města Terezína v jeho správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 16 a ve spojení s ustanovením § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací nacházejících se ve správním obvodu Města Terezín a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem.

 

280/10/2016
Návrh na přerušení provozu služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let a ambulantního dětského stacionáře PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje přerušení provozu služby ambulantního dětského stacionáře a služby péče o děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v termínu od 11. 7. do 29. 7. 2016.

 

281/10/2016
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).

 

282/10/2016
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace HC Stadion Litoměřice, Zahradnická ul. 28, Litoměřice 412 01, IČO: 46769129
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u organizace HC Stadion Litoměřice, Zahradnická ul. 28, Litoměřice 412 01, IČO: 46769129.

 

283/10/2016
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/018/2016 s názvem „Kasárny Dukelských hrdinů - stavební úpravy pro sportovní zázemí“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/016/2016 s názvem „Kasárny Dukelských hrdinů - stavební úpravy pro sportovní zázemí“.

 

284/10/2016
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na stavební parcele č. 4008/15 (číslo objektu 020) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 129,59 m2, který se nachází v objektu č. 020, na stavební parcele č. 4008/15 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

285/10/2016
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/011/2016 s názvem „ZŠ Masarykova - výměna oken a dveří“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ZŠ Masarykova - výměna oken a dveří“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem METALL QUATRO spol. s r.o., sídlem Vysoká Pec č.p. 600, PSČ 431 59, IČO: 61538213 (viz příloha orig. zápisu).

 

286/10/2016
Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb se společností GLOBDATA a.s.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 21.2.2014 o poskytování služeb se společností GLOBDATA a.s., Na Příkopě 9-11, 110 00 Praha 1, IČO: 25098900 (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Ing. Pavel Grund
2. místostarosta města

Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 16.5.2016


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu