RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 25.5.2020

USNESENÍ
V Ý P I S
z 10. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 25. 5. 2020
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

268/10/2020
Smlouva o výpůjčce movitých věcí - mechanizace kompostárna - PO TSM
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

 

269/10/2020
Smlouva o bezúplatném převodu movitých věcí do vlastnictví PO TSM
RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

 

270/10/2020
Kalkulace nákladů a cen prací a služeb pro město Litoměřice a doplňkové činnosti na rok 2020 - PO TSM
RM schvaluje kalkulace nákladů a cen prací a služeb PO TSM Litoměřice, IČO: 00080128, Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice pro město Litoměřice na rok 2020 a ceník prací a služeb pro cizí odběratele pro rok 2020 (viz příloha orig.zápisu).

 

271/10/2020
Program podpory reklamy - poskytnutí dotace
RM schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 2.900 Kč paní PaedDr. H. K., IČO: xxxxxxxx, Litoměřice z vyhlášeného dotačního Programu podpory reklamy a označování provozoven na území Městské památkové rezervace Litoměřice, jejího ochranného pásma a na nemovitých kulturních památkách pro rok 2020
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu).

 

272/10/2020
Žádost zřizovatele o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru - Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 15.000 Kč pro Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od Ústecké komunitní nadace, Karla IV. 400/11, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 44552254 na vzdělávání pedagogického sboru v programu Čtení a psaní ke kritickému myšlení.

 

273/10/2020
Dodatek č. 1 k VPS - TOM Litomíci Litoměřice
RM schvaluje
a) spolku TOM 21205 Litomíci Litoměřice, IČO: 031 70 268, Růžovka 133/2, 412 01 Litoměřice změnu projektu podpořeného z dotačního Programu podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2020 z původního "MDD na koupališti" s termínem konání 6. 6. 2020 na "MDD u klubovny TOM Litomíků v Jiříkových kasárnách" v termínu konání 30. 5. 2020
b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/079/2020 ze dne 14. 4. 2020 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

 

274/10/2020
Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2020
RM doporučuje
a) schválit ZM přidělení dotace ve výši 170.000 Kč Základní umělecké škole, příspěvkové organizaci v Litoměřicích na chod Akademie umění III. věku, Masarykova 46 /621, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410
b) schválit ZM uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 170.000 Kč Základní umělecké škole, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (vzor smlouvy viz orig. zápisu).

 

275/10/2020
Žádost o poskytnutí finančních prostředků Virtuální univerzitě třetího věku VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem SJZ Ekonom, o.p.s.
RM schvaluje:
a) poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč Vyšší odborné škole, Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., IČ: 25400681 zastoupena ředitelem Mgr. Miroslavem Pokorným se sídlem Palackého 730/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 25400681
b) uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k účelu zajištění vzdělání seniorů

 

276/10/2020
Poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice na projekt SOS hodinek a panických tlačítek
RM doporučuje
a) schválit ZM poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice ve výši 750.000 Kč, sídlem Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382, (žádost viz orig.zápisu)
b) schválit ZM uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 750.000 Kč Farní charitě Litoměřice, sídlem Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382 (vzor smlouvy viz orig. zápisu).

 

277/10/2020
VZ/007/2020 s názvem “Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - multifunkční tlaková pánev“ - schválení výjimky a uzavření smlouvy
a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku ev. č. VZ/007/2020 s názvem „Litoměřice, Domov na Dómském pahorku – multifunkční tlaková pánev“ zadat přímým oslovením dodavatele pana S. G., se sídlem Třebívlice, IČO: xxxxxxxx
b) RM schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem S. G., se sídlem Třebívlice, IČO: xxxxxxxx (viz příloha orig. zápisu)

 

278/10/2020
Revokace usnesení RM č. 624/23/2019 o snížení četnosti svozu odpadových nádob na SKO a návrh na zvýšení četnosti svozu nádob na separované odpady
RM revokuje své usnesení č. 624/23/2019 o snížení četnosti vývozu odpadových nádob 110 a 240 litrů k 1.7.2020. Pro vyřešení situace ve městě ohledně odpadů ukládá odboru životního prostředí posílit četnosti vývozu všech separovaných odpadů od 1.6.2020 a to následovně:

30 kontejnerů na plast vývoz dvakrát týdně posílit na třikrát týdně,
27 kontejnerů na plast vývoz jednou týdně posílit na dvakrát týdně
45 kontejnerů na papír vývoz dvakrát týdně posílit na třikrát týdně,
20 kontejnerů na papír vývoz jednou týdně posílit na dvakrát týdně
76 kontejnerů na sklo vývoz jednou za 4 týdny posílit na jednou za 3 týdny
18 kontejnerů na sklo vývoz jednou za 8 týdnů posílit na jednou za 6 týdnů
14 kontejnerů na kov vývoz jednou za 4 týdny posílit na jednou za 3 týdny
9 kontejnerů na kov vývoz jednou za 8 týdnů posílit na jednou za 6 týdnů

 

279/10/2020
Program podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání
RM schvaluje
a) program podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání
b) vzorovou smlouvu k programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání na rok 2020.
c) vzor žádosti k programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání na rok 2020

 

280/10/2020
Dotační program na solární ohřev teplé užitkové vody v Litoměřicích pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání
RM schvaluje
a) dotační program na solární ohřev teplé užitkové vody v Litoměřicích pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání.
b) vzorovou smlouvu k programu na solární ohřev teplé užitkové vody v Litoměřicích pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání na rok 2020
c) vzor žádosti oposkytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody v Litoměřicích pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání na rok 2020

 

281/10/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
pan J. F., bytem Litoměřice – výše dotace 30.000 Kč
(smlouva viz příloha orig. zápisu)

 

282/10/2020
Řešení kalamitní situace na Mostné hoře
RM schvaluje bezplatné poskytnutí dřevní hmoty, pocházející z kalamitní situace na Mostné hoře, občanům města s tím, že každý současně provede úklid klestí a větví z těchto stromů. Organizací pověřuje odbor životního prostředí ve spolupráci s odborem správy nemovitého majetku města.

 

283/10/2020
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2778 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2778, zastavěná plocha nádvoří o výměře 22m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 1593)

 

284/10/2020
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2676/22 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2676/22, zastavěná plocha nádvoří o výměře 12m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 146)

 

285/10/2020
Pronájem městského bytu č. 2 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích, o výměře 39,81 m2 (1+kk) panu Oxxxxxxxxx Dxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice. Výše nájemného činí 85,-Kč/ m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

286/10/2020
Směna městského bytu č. 6 v ul. 5 května 154/1 za byt č. 4 v ul. Dlouhá 175/9 v Litoměřicích
RM schvaluje paní xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, směnu stávajícího bytu za menší byt č. 4 v xxxxxxxxxxxxxxxxxx v Litoměřicích od 1.6.2020. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

287/10/2020
Schválení způsobu prodeje nemovitostí v ul. Karla IV., k.ú. Litoměřice
RM schvaluje způsob prodeje neobsazené bytové jednotky č. 2174/6, podílu o velikosti 1/2 jednotky garáže č. 2174/15 včetně spoluvlastnických podílů ke společným částem budovy č.p. 2174 a k pozemku parc. č. 4014/1 a parc. č. 4014/2, v ulici Karla IV. 2174/6, v obci a k.ú. Litoměřice, veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Dle znaleckého posudku č. 2209-20 ze dne 06.04.2020 byla stanovena minimální kupní cena ve výši 2.000.000,- Kč. Veřejná dražba se uskuteční dne 17.06.2020. Veřejná nabídka k prodeji bude zveřejněna na úřední desce města.

 

288/10/2020
Zveřejnění adresného záměru výpůjčky areálu Letního kina v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky areálu Letního kina v Litoměřicích, který se nachází na pozemcích parc. č. 2732/8 a parc. č. 2732/9 v k.ú. Litoměřice, v obci Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

289/10/2020
Prominutí plateb nájemného za pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/84 v k. ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM neschvaluje spolku Včelařský spolek Litoměřicka, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 06130348, prominutí plateb nájemného na rok 2020 za pronájem prostoru o celkové výměře 119,80 m2 v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/84 v k. ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

290/10/2020
Záměr propachtování části pozemku parc.č. 4441/1 o výměře cca 40m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc.č. 4441/1, trvalý travní porost o výměře cca 40 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu rozšíření zahrady bez možnosti oplocení, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

 

291/10/2020
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově č.p. 2021/16, stojící na pozemku parc. č. 1989/2 v k.ú. Litoměřice, v ulici Kosmonautů v Litoměřicích
a) RM schvaluje ústavu Anděl Strážný, z.ú., se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 02771527, pronájem prostoru o celkové výměře 18 m2, který se nachází v budově č.p. 2021/16, stojící na pozemku parc. č. 1989/2 v k.ú. Litoměřice, v ulici Kosmonautů v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok.
b) RM schvaluje ústavu Anděl Strážný, z.ú., se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 02771527, slevu na nájemném za pronájem prostoru o celkové výměře 18 m2, který se nachází v budově č.p. 2021/16, stojící na pozemku parc. č. 1989/2 v k.ú. Litoměřice, v ulici Kosmonautů v Litoměřicích. Nájemné za pronájem tohoto prostoru činí po slevě částku 100 Kč/m2/rok.

 

292/10/2020
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem Mxxxxxx Rxxxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxx, Předměstí, 412 01 Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

 

293/10/2020
Prominutí či snížení nájemného za pronájem prostor v majetku města sloužících podnikání v souvislosti s opatřeními vlády ČR přijatými ve vztahu s COVID – 19
RM bere na vědomí ukončení opatření vlády ČR v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru
a
pověřuje Odbor správy nemovitého majetku města vypracováním pravidel pro případné prominutí či snížení nájemného za pronájem prostor v majetku města sloužících podnikání v souvislosti s mimořádnými opatřeními přijatými ve vztahu ke COVID – 19 a tyto předložit RM k projednání dne 08.06.2020.

 

294/10/2020
Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka bateriového systému akumulace energie a SW/HW pro rozšíření třech stávajících energetických systémů“
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka bateriového systému akumulace energie a SW/HW pro rozšíření třech stávajících energetických systémů“ s dodavatelem ČEZ Solární, s. r. o., se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec, IČO: 27282074.

 

295/10/2020
Vzetí na vědomí zprávy o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok 2019
RM bere na vědomí zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2019 (viz příloha orig.zápisu).
RM doporučuje ZM schválit zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2019.

 

296/10/2020
Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost na projekt s názvem: „LOKAL“:
a) záměru podání žádosti o dotaci z Operačního programu zaměstnanost,
b) zajištění spolufinancování projektu ze strany města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 5 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů akce.

 

297/10/2020
Podpora místních obchodníků - Pomoz a vyhraj
RM schvaluje na podporu oživení podnikatelského prostředí ve městě Litoměřice, po omezení v důsledku COVID 19, soutěž "Pomoz a vyhraj" včetně předložených podmínek soutěže (viz příloha orig. zápisu).

 

298/10/2020
Schválení programu Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 4.6.2020

RM schvaluje program Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 4.6.2020 od 16:00 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích

Program 3.ZM dne 4.6.2020:
Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu

Ekonomický odbor
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2019
8 - Investiční dotace na modernizaci porodního sálu pro Nemocnici Litoměřice, a.s.
9 - Návratná finanční výpomoc pro Nemocnici Litoměřice, a.s.
10 - Poskytnutí účelového daru Okresní hospodářské komoře v Litoměřicích

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
11 - Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2020
12 - Poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice na projekt SOS hodinek a panických tlačítek

Odbor životního prostředí
13 - Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici A.Muchy
14 - Žádost o dotaci na modernizaci 7 stávajících podzemních kontejnerových stání, pořízením nášlapných vhozových zařízení
15 - Schválení dotace pro Hospic sv. Štěpána

Kancelář starosty a tajemníka
16 - Volba soudního přísedícího
17 - Zrušení obecně závazné vyhlášky o znaku a praporu města Litoměřic
18 - Smlouva o postoupení souboru pohledávek mezi Městem a MŠ

Útvar Pro lidi
19 - Souhlas se zařazením území do územní působnosti místního partnerství MAS České středohoří z.s.
20 - Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2019
21 - Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost

1.místostarosta
22 - Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 18.6.2020

Odbor správy nemovitého majetku města
23 - Prominutí smluvní pokuty, schválení dodatku k dohodě o splátkách dluhu

Majetkové záležitosti:
Záměry:
24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice
25 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice
26 - Záměr prodeje části pozemku parc.č.212/1 v k.ú. Pokratice
27 - Záměr prodeje klasické hrobky v k.ú. Litoměřice

Prodeje:
28 - Prodej pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litoměřice a prodej věci movité dva přístřešky navazující na stavbu
29 - Prodej pozemku parc.č. 4008/132 v k.ú. Litoměřice
30 - Prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby v k.ú. Litoměřice
31 - Prodej klasické hrobky v k.ú. Litoměřice
32 - Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 3876/3 v k.ú. Litoměřice tvořící areál nemocnice v Litoměřicích

Procesní body 2
33 - Informace
34 - Interpelace
35 - Diskuze
36 - Závěr

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 28. května 2020

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu