RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 18.2.2015

USNESENÍ
V Ý P I S
z 10. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 18. 2. 2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 10. jednání projednala pod usnesením č.:

223/10/2015
Zábor veřejného prostranství – Generali Pojišťovna, a.s.
RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí, ul. V. Krajská, Dómská, H. Rybářská, H. Dubina a Máchovy schody v Litoměřicích pro Generali Pojišťovnu, a.s., V. Krajská 62/2, Litoměřice za účelem pořádání cyklistického závodu „Litoměřická dlažba" dne 25.4.2015.

224/10/2015
Zábor veřejného prostranství – Panda Trade, s.r.o.
RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Dlouhé ul. před čp. 188 v Litoměřicích pro firmu Panda Trade, s.r.o., Údolní 45, Úštěk za účelem umístění předzahrádky.

225/10/2015
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zajištění dotačního managementu při realizaci projektu Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích" s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zajištění dotačního managementu při realizaci projektu Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích", uzavřené mezi Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s., se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 60279524 a Městem Litoměřice (Dodatek č. 1 přílohou orig. zápisu).

226/10/2015
Schválení vnitřního platového předpisu - Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM schvaluje znění Vnitřního platového předpisu PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, IČO: 46773312, s platností od 1.1.2015 (viz příloha orig. zápisu).

227/10/2015
Bezplatný pronájem sálu Gotického hradu – výroční členská schůze Svazu tělesně postižených v České republice, z.s., místní organizace Litoměřice – sever
RM schvaluje Svazu tělesně postižených v České republice, z.s., místní organizace Litoměřice – sever, Palackého 24, 412 01 Litoměřice, IČO: 75003643 bezplatný pronájem sálu Gotického hradu Litoměřice za účelem konání výroční členské schůze dne 26.3.2015 od 14.00 hodin.

228/10/2015
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nadačním příspěvku na obnovu parku uzavřené dne 27.4.2012 mezi Městem Litoměřice a Nadací Proměny, Vinohradská 1511/230, Praha 10
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nadačním příspěvku na obnovu parku uzavřené dne 27. 4. 2012 mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 27421538 a Nadací Proměny, Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 27421538 (viz příloha originál zápisu).

229/10/2015
Zpráva o stížnostech a peticích za rok 2014
RM bere na vědomí zprávu o stížnostech a peticích za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

230/10/2015
Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb.
RM bere na vědomí výroční zprávu za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. (viz příloha orig.zápisu).

231/10/2015
Ukončení smlouvy o dílo
RM schvaluje ukončení smlouvy o dílo uzavřenou dne 29.1.2010 s Ing. Evou Břeňovou, IČ: 74238426, Litoměřice, dohodou ke dni 5.2.2015.

232/10/2015
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy, Dlouhá 175/9
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu o velikosti 43,33 m² (1+1), v ul. Dlouhá 175/9 v Litoměřicích s panem J. P., bytem Litoměřice. Nájemní smlouva se uzavírá od 1.3.2015 do 31.8.2015.

233/10/2015
Pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 2.3. - 15.3.2015 (cirkus KING)
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 Bohumilu Navrátilovi , IČ: 47096276, Chvalkovická 714/10, Praha k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 2.3. - 15.3.2015. Nájemné v celkové smluvní výši 5.000,- Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

234/10/2015
Nabídka pronájmu prostoru sloužícího k podnikání - Mírové náměstí č.p. 43/21
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu prostoru sloužícího k podnikání na Mírovém náměstí č.p. 43/21 o celkové výměře 38,1 m².

235/10/2015
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově zubního střediska v ul. České armády 163/17
RM schvaluje uzavření smluvního vztahu s MUDr. J. D. na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 16,66 m² v objektu zubního střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích za účelem využití prostoru jako čekárny ordinace praktického lékaře a skladu nebezpečného odpadu od data 1. 3. 2015 na dobu neurčitou. Výše nájemného činí 400,- Kč na jeden metr čtverečný podlahové plochy za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

236/10/2015
Souhlas s podnájmem části prostoru sloužícího k podnikání o výměře cca 38 m² v ulici 5. května 154/1
RM schvaluje paní J. K. uzavření podnájemního vztahu s třetí osobou na podnájem skladovacích prostorů o celkové výměře cca 38 m², které jsou součástí prostoru určeného k podnikání v ul. 5. května 154/1 v Litoměřicích. Nájemné činí 1.400,- Kč/m²/rok.

237/10/2015
Ukončení pachtovní smlouvy č. 9170000344 ze dne 26.6.2013 (pozemek parc.č. 4550/1 v k.ú. Litoměřice o výměře 1772m2) dohodou ke dni 31.5.2015
RM schvaluje ukončení pachtovní smlouvy č. 9170000344 ze dne 26.6.2013 na pozemek parc.č. 4550/1 v k.ú. Litoměřice o výměře 1772m2, uzavřené s panem O. D., bytem Litoměřice, dohodou ke dni 31.5.2015
RM ukládá OSNMM zveřejnit pozemek parc.č. 4550/1 v k.ú. Litoměřice o výměře 1772 m2 na úřední desce k dalšímu propachtování od data 1.6.2015

238/10/2015
Schválení Plánu prací energetického managementu na období 2015-2017 a vyhodnocení činností za rok 2014
RM schvaluje Plán prací energetického managementu na období let 2015-2017 dle přiloženého materiálu „Energetický management (EM) města Litoměřice - vyhodnocení činností za rok 2014 a plán činností na období 2015-2017".

239/10/2015
Schválení přípravy a podání projektové žádosti k projektu „REHEaCO" do evropského dotačního programu HORIZON 2020
RM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti k projektu „REHEaCO" do evropského dotačního programu HORIZON 2020.

240/10/2015
Schválení navýšení osobního příplatku a příplatku za vedení ředitelce PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO s účinností od 1.března 2015
RM schvaluje navýšení osobního ohodnocení a příspěvku za vedení ředitelce příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež-SRDÍČKO s účinností od 1. března 2015. (viz příloha orig. zápisu).

241/10/2015
a) Určení auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. za rok 2014
b) Pověření pro představenstvo společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. k uzavření smlouvy o provedení auditu
RM při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČ: 24840688 činí následující rozhodnutí
a) schvaluje zpracování auditu účetní závěrky společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. za rok 2014 auditorem Ing. Otakarem Kemrem, Na Strži 5, Praha 4, reg. čís. KA 056.

b) pověřuje Představenstvo společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. k uzavření smlouvy o provedení auditu za rok 2014 s Ing. Otakarem Kemrem za stejných smluvních podmínek, za jakých byl proveden audit účetní závěrky za rok 2013 (smlouva přílohou orig. zápisu).

242/10/2015
Schválení aktualizované dohody o spolupráci s Okresní hospodářskou komorou
RM schvaluje Dohodu o spolupráci s Okresní hospodářskou komorou (viz příloha orig.zápisu).

243/10/2015
Prodej neobsazeného bytu obálkovou metodou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu – Družstevní 1757/27
RM schvaluje prodej neobsazeného bytu č. 17 – Družstevní 1757/27 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.
Termín vyvěšení nabídek je od 23.02.2015 do 13.03.2015.
Komise: V. Härting, L. Procházková, L. Jindřichová, zástupce RM K.Krejza
Otevírání obálek proběhne dne 18.03.2015 v 15.30 hod. v kanceláři vedoucího Odboru správy nemovitého majetku města, Mírové náměstí 15/7.

244/10/2015
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího k podnikání - části prostoru č. 101 o výměře 264,4 m² v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu s firmou GERTAHAUS s.r.o. na pronájem prostoru sloužícího k podnikání - části prostoru č. 101 o výměře 264,4 m² v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích na dobu neurčitou od 1. 3. 2015.
Nájemné činí 1.400,- Kč na jeden metr čtverečný podlahové plochy za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce. Nájemné bude hrazeno po ukončení stavebních úprav s tím, že jeho výše bude upravena na žádost nájemce dle usnesení RM č. 325/16/2014 ze dne 12.6.2014 po prokázání skutečných nákladů vynaložených nájemcem na úpravu prostoru. Předpokládaný termín zahájení plateb nájemného je od 1.5.2015.

245/10/2015
Dotace na činnost pěveckým sborům, hudebním a divadelním souborům a subjektům působícím v oblasti kultury v Litoměřicích na rok 2015
RM schvaluje
a) předložený návrh komise kultury při RM na rozdělení dotací na činnost na rok 2015 dle přiložené tabulky (viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích na činnost dle vzorové smlouvy (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).
RM doporučuje ZM schválit přidělení dotací na činnost pro Občanské sdružení Puellae cantantes, IČO: 26518848 a Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, IČO: 26548801 (viz příloha orig. zápisu).

246/10/2015
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/008/2015 s názvem „Úpravna bazénové vody pro dětský bazén a brouzdaliště Městská sportovní zařízení v Litoměřicích - koupaliště Litoměřice"
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úpravna bazénové vody pro dětský bazén a brouzdaliště Městská sportovní zařízení v Litoměřicích - koupaliště Litoměřice" (viz příloha orig.zápisu).

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová
Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu