RADA MĚSTA

usnesení rady města

1. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřice - 14.1.2016

USNESENÍ

VÝPIS

z 1. jednání Rady města Litoměřic
konaného dne 14.1.2016 od 11:45 v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 1. jednání projednala pod usnesením č.:

1/1/2016
Vyřazení opotřebovaného, zastaralého či nefunkčního majetku PO MKZ v Litoměřicích
RM schvaluje vyřazení opotřebovaného majetku příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Litoměřice, Na Valech 2028, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

2/1/2016
Schválení změny organizační struktury PO MKZ v Litoměřicích v souvislosti se zřízením nového pracovního místa „administrativní pracovník“
RM schvaluje znění organizační struktury PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích v souvislosti se zřízením nového pracovního místa od 1.1.2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

3/1/2016
Nejúspěšnější sportovec okresu Litoměřice za rok 2015 - smlouva o spolupráci
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při pořádání 16. ročníků ankety „O nejúspěšnějšího sportovce okresu Litoměřice za rok 2015“ se společností VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., nám. Přemysla Otakara II. 8/5, České Budějovice, IČO: 618 60 981 (žádost a smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

4/1/2016
Nejúspěšnější sportovec roku 2015 – prominutí nájemného v DK Litoměřice
RM ukládá příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích technické zajištění zázemí Domu kultury v Litoměřicích pro účely vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2015, které se bude konat dne 23. 2. 2016 (žádost viz příloha orig. zápisu).

 

5/1/2016
Žádost o dotaci z MŠMT Program 133510 - Státní podpora sportu pro rok 2016 na „Revitalizaci objektu KDH v Litoměřicích“
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z MŠMT Program 133510 - Státní podpora sportu pro rok 2016 na Revitalizaci objektu v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích na parc. č. 4008/40 k. ú. Litoměřice.

 

6/1/2016
Protokol o kontrole CŠI – Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5
RM bere na vědomí protokol o kontrole CŠI, provedené u příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (protokol o kontrole viz příloha orig. zápisu).

 

7/1/2016
Protokol o kontrole CŠI – Základní škola Litoměřice, Ladova 5
RM bere na vědomí protokol o kontrole CŠI, provedené u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (protokol o kontrole viz příloha orig. zápisu).

 

8/1/2016
Protokol o kontrole CŠI – Základní umělecká škola Litoměřice
RM bere na vědomí protokol o kontrole CŠI, provedené u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (protokol o kontrole viz příloha orig. zápisu).

 

9/1/2016
Protokol o kontrole CŠI – Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7
RM bere na vědomí protokol o kontrole CŠI, provedené u příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, se sídlem Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (protokol o kontrole viz příloha orig. zápisu).

 

10/1/2016
Stanovisko Města Litoměřice k činnosti školy LINGUA UNIVERSAL
RM schvaluje znění stanoviska Města Litoměřice k činnosti LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., Sovova 480/ 2, 412 01 Litoměřice, IČ: 25018515 (viz příloha orig. zápisu).

 

11/1/2016
Žádost o finanční příspěvek Český svaz chovatelů, Základní organizace Litoměřice-Žitenice – projekt „Děti a zvířata Litoměřice 2016“
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč Českému svazu chovatelů, Základní organizaci Litoměřice-Žitenice, se sídlem Litoměřická 273, Žitenice, IČO: 70815372 na uskutečnění projektu „Děti a zvířata Litoměřice 2016“, uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu) a rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

12/1/2016
Schválení uzavření smlouvy
RM schvaluje uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a MUDr. Z. R., a Mgr. J.R., oba bytem Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

 

13/1/2016
Schválení uzavření smlouvy
RM schvaluje uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a panem J.Č., a paní A.Č., oba bytem Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

 

14/1/2016
Informace o záboru veřej. prostranství – Zahrada Čech, s.r.o.
RM bere na vědomí zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro spol. Zahrada Čech, s.r.o., Na Vinici 948/13, Litoměřice za účelem pořádání kulturní akce Majáles od 29.4. do 1.5.2016.

 

15/1/2016
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní J.T., bytem Litoměřice, na částku 3.000,- Kč. Výše splátky činí 500,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem lednem 2016, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

16/1/2016
Návrh na změnu pravidel pro přidělování bytů v DPS v Litoměřicích
RM schvaluje změnu pravidel pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Litoměřicích dle předloženého návrhu – změna v článku IV., bod 8 s účinností od 15.1.2016 (viz návrh - orig. zápisu).

 

17/1/2016
Pravidla dotačního programu „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2016“
RM schvaluje pravidla dotačního programu „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2016“ a ukládá odboru SVaZ jejich vyhlášení (viz příloha orig. zápisu).

 

18/1/2016
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 4794/17 o výměře cca 175 m2 v k.ú. Litoměřice včetně stavby a zařízení víceúčelového hřiště k účelu provozování veřejného dětského hřiště
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 4794/17 o výměře cca 175 m2v k.ú. Litoměřice včetně stavby a zařízení víceúčelového hřiště k účelu provozování veřejného dětského hřiště na dobu určitou 5 let.

 

19/1/2016
Nabídka pronájmu bytu č. 2, Novobranská 159/2, o výměře 64,70 m² (2+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 2 v ulici Novobranská 159/2 v Litoměřicích o výměře 64,70 m² (2+1).

 

20/1/2016
Přidělení bytu č. 1 na Mírovém náměstí 19/11 (1+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 1 na Mírovém náměstí 19/11 v Litoměřicích, o výměře 68,90 m² (1+1) panu J.K., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 72,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2016 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

21/1/2016
Přidělení bytu č. 2 na Mírovém náměstí 43/21 (2+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích, o výměře 83,51 m² (2+1) paní H.M., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2016 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

22/1/2016
Žádost o splátkový kalendář
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro paní V.E., bytem Litoměřice, na částku 12.233,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 730,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2016, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

23/1/2016
Vrácení přeplatku nájemného uhrazeného na základě nájemní smlouvy NS č. 9170000137 ze dne 28.3.2006 (pozemek parc.č. 417/1 v k.ú. Litoměřice)
RM schvaluje vrácení přeplatku nájemného za roky 2013-2015 v celkové výši 402,- Kč, uhrazeného na základě nájemní smlouvy NS č. 9170000137 ze dne 28.3.2006 (pozemek parc.č. 417/1 v k.ú. Litoměřice) panu Z.B., bytem Litoměřice.

 

24/1/2016
Záměr propachtování části pozemku parc.č. 416 o výměře 625 m2 (zahrada) v k.ú. Čeřeniště
RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc.č. 416 o výměře 625 m2 (zahrada) v k.ú. Čeřeniště panu J.R., bytem Ústí nad Labem k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce pod podmínkou odstranění neoprávněně zaplocené západní části pozemku a odstranění bazénu.

 

25/1/2016
Pronájem části pozemku parc.č. 3002/1 o výměře cca 27m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění montované plechové garáže
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 3002/1 o výměře cca 27m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění montované plechové garáže panu M.S., bytem Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 243,- Kč/rok.

 

26/1/2016
Propachtování pozemku parc.č. 84/4 o výměře 34m2 v k.ú. Pokratice k účelu užívání zahrady
RM schvaluje propachtování pozemku parc.č. 84/4 o výměře 34m2 k.ú. Pokratice k účelu užívání zahrady paní Z.K., bytem Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za pachtovné ve výši 170,- Kč/rok.

 

27/1/2016
Výpůjčka zastřešeného pozemku parc. č. 5251/9 a zpevněné plochy parc. č. 5251/28 v Kasárnách pod Radobýlem v Litoměřicích za účelem poskytnutí prostoru pro 15. ženijní pluk z Bechyně k uložení ženijního materiálu.
RM schvaluje uzavření výpůjčky na dobu neurčitou zastřešeného pozemku parc. č. 5251/9 (2.425 m2) a zpevněné plochy parc. č. 5251/28 (4.844 m2) v Kasárnách pod Radobýlem v Litoměřicích pro 15. ženijní pluk, 391 65 Bechyně za účelem poskytnutí prostoru pro uložení ženijního materiálu při živelných pohromách a v době konání vojenských cvičení na Vodním cvičišti v Litoměřicích.

 

28/1/2016
Zveřejnění adresného záměru dlouhodobé výpůjčky části pozemku parc. č. 4008/74 v areálu bývalých Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích za účelem poskytnutí prostoru (cvičiště) pro výcvik klientů autoškoly
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru dlouhodobé výpůjčky části pozemku parc. č. 4008/74 (areál KDH) o výměře cca 1.850 m2 za účelem provozování cvičiště autoškoly.

 

29/1/2016
Ukončení nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v ulici 5. května 154/1 s paní M.N. a aktualizace nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v ulici 5. května č. p. 154/1
RM schvaluje na žádost paní M.N. ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání v ulici 5. května 154/1. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31. 1. 2016. RM schvaluje uzavření aktualizované smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v ulici 5. května 154/1 se stávajícím nájemcem panem Pavlem Musilem, bytem Litoměřice, IČO: 72703431. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2016.
(Návrh nájemní smlouvy přílohou originál. zápisu)

 

30/1/2016
PO TSM - Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Elektrické nákladní vozidlo“
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Elektrické nákladní vozidlo“ (viz příloha orig. zápisu).

 

31/1/2016
PO TSM - Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Pracovní plošina“
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Pracovní plošina“ (viz příloha orig. zápisu).

 

32/1/2016
PO TSM - Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Tandemový vibrační válec“
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Tandemový vibrační válec“ (viz příloha orig. zápisu).

 

33/1/2016
PO TSM - Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Recyklační stroj pro zpracování živičných materiálů“
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Recyklační stroj pro zpracování živičných materiálů“ (viz příloha orig. zápisu).

 

34/1/2016
PO TSM - Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Silniční fréza“
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Silniční fréza“ (viz příloha orig. zápisu).

 

35/1/2016
Ukončení smlouvy o poskytování služeb v budově bez č.p. na stavební parcele č. 5270/4 v k. ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje ukončení Smlouvy o poskytování služeb ze dne 8. 10. 2014 uzavřené s panem Eduardem Revajem se sídlem Kubínova 437/10, Litoměřice, IČO: 63142406. Smluvní vztah se ukončuje ke dni 31. 12. 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

36/1/2016
Ustanovení kompetentní osoby
RM doporučuje ZM pověřit 1. místostarostu Mgr. Karla Krejzu k podání vysvětlení Policii ČR k problematice činnosti spol. zahrada Čech s.r.o. související s nájemní smlouvou a investicemi do areálu výstaviště.

 

37/1/2016
Příslib finanční spoluúčasti na investiční akci „Rekonstrukce plochy fotbalového hřiště TJ Sokol Pokratice – Litoměřice“
a) RM bere na vědomí záměr TJ Sokol Pokratice – Litoměřice, se sídlem Pokratická 80/44, 412 01 Litoměřice, IČO: 0052480, předložit žádost o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce plochy fotbalového hřiště“ do programu MŠMT č. 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2016.
b) RM doporučuje ZM schválit příslib finanční spoluúčasti z rozpočtu Města Litoměřice ve výši 20 % celkových nákladů akce „Rekonstrukce plochy fotbalového hřiště“ maximálně však ve výši 1.000.000 Kč; finanční spoluúčast bude poskytnuta v případě, že TJ Sokol Pokratice – Litoměřice výše uvedenou dotaci získá.

 

38/1/2016
Schválení programu jednání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Litoměřic 21.1.2016
RM schvaluje program jednání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného 21.1.2016 od 16:00 hodin v kongresovém sále Hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích.
PROGRAM:
I. Zahájení, zvolení návrh. komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva
II. Doplnění /stažení bodu
III. Hlasování o programu
IV. Body jednání:
1. Žádost o dotaci z MŠMT Program 133510 - Státní podpora sportu pro rok 2016 na „Revitalizaci objektu KDH v Litoměřicích“
2. Příslib finanční spoluúčasti na investiční akci „Rekonstrukce plochy fotbalového hřiště TJ Sokol Pokratice – Litoměřice“
3. Ustanovení kompetentní osoby
V. Informace
VI. Interpelace
VII. Diskuze
VIII. Závěr

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu