RADA MĚSTA

usnesení rady města

09. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 2.5.2013

 

USNESENÍ

V Ý P I S

z 9. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 2. 5. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   9.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

247/9/213

Schválení podání projektové žádosti k projektu „progRESsHeat" do evropského dotačního programu Inteligentní energie pro Evropu a vstupu města Litoměřice do VIP klubu evropských měst pro udržitelnou energetiku „Energy Cities“

RM schvaluje:

a)      podání projektové žádosti k projektu „progRESsHeat" do evropského dotačního programu Inteligentní energie pro Evropu

b)      vstup města Litoměřice do VIP klubu evropských měst pro udržitelnou energetiku „Energy Cities“ (příloha orig. zápisu).

248/9/2013

Schválení záboru veřejného prostranství –  Dream PRO, s.r.o.

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Střeleckého ostrova v Litoměřicích pro Dream PRO, s.r.o., Holečkova 789/49, Praha 5 za účelem pořádání hudební doprovodné akce k Vinobraní Litoměřice 2013 od 20.9. do 22.9.2013.

249/9/2013

Schválení záboru veřejného prostranství – Ing. arch. Vladimír Římal – Lodní nám.

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Lodního náměstí v Litoměřicích pro    Ing. arch. Vladimíra Římala, Litoměřice za účelem pořádání kulturních akcí v těchto termínech: 24.5., 1.6., 7.6., 14.6., 28.6., 13.7., 19.7., 26.7., 2.8., 9.8., 23.8., 31.8., 6.9., 14.9., 20.9., 28.9. 2013.

250/9/2013

Schválení povolení umístění předzahrádky – Gianmarco Poliseno

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Kapucínského náměstí v Litoměřicích pro p.Gianmarca Polisena, Litoměřice za účelem umístění předzahrádky.

251/9/2013

Vyřazení opotřebovaného DHIM svěřeného zřizovatelem – PO Knihovna K. H. Máchy

RM schvaluje způsob vyřazení opotřebovaného majetku PO Knihovna K. H .Máchy v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

252/9/2013

Stravování žáků partnerské školy Fulda v PO CŠJ Litoměřice

RM ukládá PO CŠJ poskytnout stravování žákům a učitelům z partnerské školy Fulda ve dnech 3.6. – 7.6.2013 za sníženou cenu 40,-Kč/oběd.

253/9/2013

Stanovisko ke zřízení soukromé mateřské školy při Diecézní charitě, Dómské nám. 10

RM schvaluje znění stanoviska Města Litoměřice ke zřízení soukromé mateřské školy při Diecézní charitě, Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939 (viz příloha orig. zápisu).

254/9/2013

Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice (mimoškolská zařízení)

RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Bc. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Ing. Anně Matulové – Centrum cestovního ruchu Litoměřice a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

255/9/2013

Schválení hodnotící komise a způsobu zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken Mateřská škola Litoměřice – provozovna Mládežnická 17“

RM schvaluje složení hodnotící komise a způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken Mateřská škola Litoměřice – provozovna Mládežnická 17“ (viz příloha orig.zápisu).

256/9/2013

Schválení hodnotící komise a způsobu zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna střešní krytiny tribuny fotbalového stadionu Litoměřice“

RM schvaluje složení hodnotící komise a způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna střešní krytiny tribuny fotbalového stadionu Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

257/9/2013

Prominutí poplatku z prodlení, schválení uzavření nájemní smlouvy a zpětvzetí žaloby o vyklizení bytu

a)       RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 32.531,-Kč ve výši 40%, (tedy 13.012,-Kč), pro pana R. P., Litoměřice.

b)       RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. Kubínova 438/6, Litoměřice pro pana R.P., na dobu určitou 6 měsíců a zároveň schvaluje zpětvzetí podané žaloby o vyklizení předmětného bytu.

258/9/2013

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách  pro pana V. H., bytem Litoměřice, na částku 5.926,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem duben 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

259/9/2013

Ukončení nájemní smlouvy a prominutí nájemného – SECOMSYS s.r.o.

RM schvaluje žádost společnosti SECOMSYS s.r.o., Žižkova 589/250, Trmice, zast. obchodním ředitelem Milanem Šalounem o ukončení stávající smlouvy na pronájem části střechy budovy na adrese Máchovy schody 13/4. Předpis nájemného se ukončuje ke dni 31.12.2008. Nájemní smlouva bude nahrazena povolením k umístění klientského zařízení pro přenos dat a připojení k síti internet pro klienta Soukromá střední škola 1. KŠPA, Máchovy schody 13/4, Litoměřice.

260/9/2013

Ukončení nájemní smlouvy ke školnickému bytu dohodou

RM bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy ke služebnímu bytu na adrese Havlíčkova 1830/32, podanou panem B. F., bytem tamtéž. Nájemní smlouva ke služebnímu bytu se ukončuje dohodou ke dni 31.5.2013.

261/9/2013

Úprava smlouvy o nájmu pozemku na tržnici

RM schvaluje manželům J. a V. P., České Kopisty, změnu v nájemní smlouvě k pozemku o výměře 35 m2 na městské tržnici v Litoměřicích. Místo pana J. P. vstupuje jako nájemce paní V. P., IČ 46055185, ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 28.12.2009 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

262/9/2013

Pronájem parc. č. 3389 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136m2 (pod RD č.p. 1308), parc. č. 3390/1 zahrady o výměře 363m2, parc.č. 3390/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 23m2 (pod garáží) vše v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje

a)     ukončení nájemní smlouvy č. 9170000970 ze dne 1.11.2011 (č. parc.č. 3390/1, č. parc.č. 3389, paní A. B., Litoměřice a paní M. R., Pozořice) a nájemní smlouvy č. 9170000163 ze dne 11.7.2011 (č. parc.č. 3390/1, č. parc.č. 3389  a parc.č. 3390/2 paní J. Š., Litoměřice) se zpětnou účinností k 31.12.2012 z důvodu prodeje nemovitostí č,p. 1308 a garáže na pozemku parc.č. 3390/2 v k.ú. Litoměřice

b)     pronájem části parc. č. 3389 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2 (pod ½ RD č.p. 1308), části parc. č. 3390/1 zahrady o výměře 181m2 a parc.č. 3390/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 23m2 (pod garáží) v k.ú. Litoměřice manželům Ing. M. a Mgr. K. V., Litoměřice za nájemné 2,- Kč/m2/rok (zahrada) a 9,- Kč/m2/rok (pod stavbou) na dobu určitou do 31.12.2013 se zpětnou účinností nájemní smlouvy od 1.1.2013

c)     pronájem části parc. č. 3389 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2 (pod ½ RD č.p. 1308), části parc. č. 3390/1 zahrady o výměře 182m2 v k.ú. Litoměřice manželům M. a V.H., Litoměřice  za nájemné 2,- Kč/m2/rok (zahrada) a 9,- Kč/m2/rok (pod stavbou) na dobu určitou do 31.12.2013 se zpětnou účinností nájemní smlouvy od 1.1.2013.

263/9/2013

Pravidla pro pronájem ploch na stavbách a pozemcích v majetku Města Litoměřice za účelem umísťování reklamních zařízení

RM schvaluje pravidla pro pronájem ploch na stavbách a pozemcích v majetku Města Litoměřice za účelem umísťování reklamních zařízení (Pravidla pro umístění reklamních poutačů viz.příloha orig.zápisu).

264/9/2013

Ukončení nájemních smluv č. 22N05/38 ze dne 14.11.2005 a č.43N01/38 ze dne 30.3.2001 (pozemky v areálu Městské nemocnice Litoměřice)

RM schvaluje

a)      ukončení nájemní smlouvy č. 22N05/38 ze dne 14.11.2005, týkající se pozemků parc.č. 3908/5 a parc.č. 3908/8 obě ostatní plocha, komunikace  v k.ú. Litoměřice (nájemce Městská nemocnice v Litoměřicích) dohodou ke dni 30.9.2013

b)      ukončení nájemní smlouvy č. 43N01/38 ze dne 30.3.2001, týkající se pozemků parc.č. 3908/4 a parc.č. 3910/4 obě orná v k.ú. Litoměřice (nájemce Městská nemocnice v Litoměřicích) dohodou ze zpětnou účinností ke dni  31.12.2012. Nájemce uhradí alikvotní část nájemného ve výši 21,- Kč.

c)      Výpůjčku pozemků parc.č. 3908/5 o výměře 700m2 a parc.č. 3908/8 o výměře 383m2 obě ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Litoměřice Městské nemocnici v Litoměřicích, Žitenická 2084, Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce s účinností smlouvy od 1.10.2013 za účelem zajištění obslužnosti v areálu nemocníce.

d)      Výpůjčku pozemků parc.č. 3908/4 o výměře 4370m2 a parc.č. 3910/4 o výměře 933m2 obě orná v k.ú. Litoměřice Městské nemocnici v Litoměřicích, Žitenická 2084, Litoměřice na dobu na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce s účinností smlouvy od 1.1.2013 k účelu užívání travnatých ploch v areálu nemocnice

265/9/2013

Výpůjčka altánu na Střeleckém ostrově za účelem konání svatby dne 11.5.2013

RM schvaluje bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově paní K.D. a panu R. M. za účelem konání svatebního obřadu dne 10.05.2013. Napojení na připojovací bod elektrické energie není ze strany žadatelů požadován.

266/9/2013

Výpůjčka altánu na Střeleckém ostrově za účelem soukromé oslavy 17.-18.5.2013

RM schvaluje bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově paní Š. H., bytem Litoměřice za účelem konání rodinné oslavy dne 17.-18.05.2013. Napojení na připojovací bod elektrické energie není ze strany žadatelky požadován.

267/9/2013

Výpůjčka, popř.bezplatný nájem, skladových prostor v KDH pro uskladnění rekvizit litoměřických divadelních souborů (Li-Di o.s. a Hynkovo hravé divadlo)

RM schvaluje Občanskému sdružení literárně dramatického souboru Li-Di, ul. Masarykova 46, 412 01 Litoměřice, (IČ: 70694044) pronájem skladových ploch v KDH o výměře cca 100 m2 za symbolické roční nájemné ve výši  1,- Kč. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

268/9/2013

Návrh na prodloužení smlouvy s poskytovatelem služeb operátora mobilních telefonních linek, společností T- Mobile Czech Republic a.s. na dobu 24 měsíců

RM schvaluje prodloužení smlouvy s poskytovatelem služeb operátora mobilních telefonních linek, společností T- Mobile Czech Republic a.s. na dobu 24 měsíců.

269/9/2013

Potvrzení vybraného uchazeče veřejné zakázky na nákup tří osobních motorových vozidel

RM potvrzuje vybraného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu na nákup dvou motorových vozidel Škoda Citigo Active 1,0MPI a jednoho vozidla Škoda Fabia Fresh Ambition 1,2 TSI schvaluje uzavření smlouvy se společností Gerhard Horejsek a spol. s.r.o., Litoměřice.

270/9/2013

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO Základní škola, Ladova 5

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, Litoměřice, 412 01, IČO: 467 733 80 (viz příloha orig.zápisu).

271/9/2013

Dodatek č. 1 organizačního řádu PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích

RM schvaluje dodatek č. 1 organizačního řádu PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

272/9/2013

Schválení platu člena a předsedy Správní rady Městská nemocnice v Litoměřicích Ing.Radka Lončáka, MBA

RM schvaluje plat člena a předsedy Správní rady Městská nemocnice v Litoměřicích Ing. Radka Lončáka, MBA, s účinností od 1. 5. 2013. Stanovení platu se řídí zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (viz příloha originálu zápisu).

273/9/2013

Schválení roční odměny pro členy Správní rady jako statutárního orgánu Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2012

RM schvaluje roční odměny pro členy Správní rady jako statutárního orgánu Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2012 (viz příloha originálu zápisu).

274/9/2013

Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Dodávka mobilního zařízení pro opravu komunikací“

RM potvrzujevítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Dodávka mobilního zařízení pro opravu komunikací“ firmu Bagela CZ s.r.o, IČ: 48173614, se sídlem Havlíčkův Brod – Baštínov 117, 580 01, a zároveň schvaluje s touto firmou uzavření smlouvy na výše uvedenou akci.

  

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr.Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu