RADA MĚSTA

usnesení rady města

09. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 5.2.2015

USNESENÍ

VÝPIS

z 9. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 5. 2. 2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 9. jednání projednala pod usnesením č.:

188/9/2015
Zábory veřejného prostranství – akce 2015 - MKZ Litoměřice

RM schvaluje bezúplatné zábory veřejného prostranství části Mírového náměstí, parkoviště za DK a ul. Na Valech, Dominikánské nám., Klášterní ul., nádvoří před divadlem KHM, parkoviště Na Valech, parkoviště U Hradeb a Jezuitské ul. v Litoměřicích za účelem pořádání akcí Masopust, Alchymistické Litoměřice, SUNfestival, Dětská farma, 6. Pivní slavnosti, Vinobraní, Rozsvícení Vánočního stromu a Rozsvícení 2. adventní svíčky.

189/9/2015
Zábor veřejného prostranství – Ortopedické centrum
RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – parkoviště za domem kultury a části ul. Na Valech (před domem kultury) v Litoměřicích pro Ortopedické centrum, s.r.o., Masarykova 94/209, Ústí nad Labem za účelem parkování vystavovatelů a účastníků akce Vinařské Litoměřice dne 17. – 18.4.2015.

190/9/2015
Zábor veřejného prostranství – Centrum cestovního ruchu Litoměřice
RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Tyršova náměstí v Litoměřicích pro Centrum cestovního ruchu, Mírové nám. 16/8a, Litoměřice za účelem parkování účastníků akce Velikonoční jarmark 2015 dne 28.3.2015.

191/9/2015
Zábor veřejného prostranství – Český svaz chovatelů
RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části ul. Osvobození a Tylova v Litoměřicích pro Český svaz chovatelů, ZO Žitenice, Litoměřická 273, Žitenice Litoměřicích z důvodu konání propagační naučné výstavy Se zvířaty do školy aneb Tělocvična plná dětí a zvířat v tělocvičně TJ Sokol Litoměřice od 11. do 15.2.2015.

192/9/2015
Oznámení shromáždění – KSČM
a) RM bere na vědomí oznámení o konání shromáždění občanů dne 1.5.2015 na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Zároveň uděluje výjimku z vyhlášky č. 5/2013 o zákazu používání alkoholických nápojů, která se vztahuje na výše uvedenou akci.
b) RM bere na vědomí oznámení o konání shromáždění občanů dne 9.5.2015 na místním hřbitově a u Památníku Richard v Litoměřicích.

193/9/2015
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/005/2015 s názvem „Zajištění dotačního managementu při realizaci projektu Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa"
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění dotačního managementu při realizaci projektu Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa".

194/9/2015
Schválení uzavření smlouvy – Správa a údržba silnic ÚK - fontána na Vojtěšském nám.
RM schvaluje uzavření smlouvy uzavíranou mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem, v zastoupení Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, Dubí 3 o umístění a provedení stavby „Příprava pro fontánu, Litoměřice, Vojtěšské náměstí – zřízení NN přípojky a přípojky vody".

195/9/2015
Žádost o finanční příspěvek – Soupis památek Litoměřic - 130 let založení Muzea litoměřické diecéze – Biskupství litoměřické
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,-Kč. Biskupství litoměřickému, Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 00445126 na vydání soupisu památek Litoměřic Vinzenza Luksche u příležitosti 130 let založení Muzea litoměřické diecéze.

196/9/2015
Příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. ročníků základních škol
RM schvaluje finanční příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. tříd základních škol ve výši 1300 Kč na žáka s trvalým pobytem v Litoměřicích, navštěvujícího základní školu zřízenou městem Litoměřice.

197/9/2015
Žádost o prominutí/snížení nájemného Hradu Litoměřice - 4. ročník ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2014
RM schvaluje vydavatelství Severočeský Metropol a.s., Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše, IČO: 28668898 snížení nájemného v konferenčním sále Hradu Litoměřice dne 12.2.2015 za účelem uspořádání slavnostního večera 4. ročníku ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2014, a to na úroveň osobních nákladů a nákladů na energie.

198/9/2015
Žádost o poskytnutí záštity a finančního příspěvku – 130 let založení Muzea litoměřické diecéze
RM schvaluje poskytnutí záštity a finančního příspěvku ve výši 50.000,-Kč Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizaci, Michalská 29/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 083259 za účelem uspořádání výstavy – 130 let založení Muzea litoměřické diecéze.

199/9/2015
Bezplatný pronájem sálu Gotického hradu – výroční členská schůze Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Litoměřice – jih
RM schvaluje Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Litoměřice – jih, Hynaisova 427/9, Litoměřice, IČO: 75003627 bezplatný pronájem sálu Gotického hradu Litoměřice za účelem konání výroční členské schůze dne 12.3.2015 od 14.00 hodin.

200/9/2015
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní L.M., bytem Litoměřice, na částku 54.353,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 3.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

201/9/2015
Prominutí poplatku z prodlení
RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 12.891,-Kč ve výši 60%, (tedy 7.735,-Kč), pro paní V.E., bytem Litoměřice.

202/9/2015
Zpětvzetí žaloby o náhradu škody
RM neschvaluje zpětvzetí žaloby o náhradu škody ve výši 86.671,-Kč podané proti panu T.H., bytem Lovosice.

203/9/2015
Nabídka pronájmu bytu č. 4, Dlouhá 194/47
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 4 v ul. Dlouhá 194/47 v Litoměřicích o výměře 68,70 m² (2+1).

204/9/2015
Přidělení bytu č. 4 na základě veřejné nabídky v ulici Dlouhá 177/13
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 v ulici Dlouhá 177/13 v Litoměřicích, o výměře 100,10 m² (3+1) paní M.H., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 8000,- Kč/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.8.2015 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

205/9/2015
Přidělení bytu č. 1 na základě veřejné nabídky na Mírovém nám. 43/21
RM schvaluje přidělení bytu č. 1 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích, o výměře 75,33 m² (2+1) paní H.P., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.8.2015 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

206/9/2015
Uzavření smlouvy o společné investici rekonstrukce bytu č. 6 v ul. 5.května 154/1
RM schvaluje uzavření smlouvy o společné investici s manželi D.a P.M., bytem Třebenice, týkající se rekonstrukce bytu č. 6 o výměře 115,53 m2 v ulici 5. května 154/1 v Litoměřicích.

207/9/2015
Prodloužení platnosti smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání na stav. parc. č. 4008/16 – č.objektu 019 v areálu KDH
RM schvaluje ing. T.N. prodloužení platnosti smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání o výměře 60 m² na stav. parc. č. 4008/16 – číslo objektu č. 019 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích na dobu jednoho roku s možností prodloužení.

208/9/2015
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání - části pozemku parc.č.123 v areálu městské tržnice v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání - části pozemku parc. č. 123 o výměře 35 m² v areálu městské tržnice, ul. 5. května v Litoměřicích za účelem využití pozemku pro stánkový prodej ovoce, zeleniny a potravin od 1. 4. 2015 na dobu neurčitou.

209/9/2015
Záměr pronájmu části pozemku parc.č.1168/1 v k.ú. Tlučeň a rozhledny Varhošť
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1168/1 v k.ú. Tlučeň a rozhledny Varhošť k účelu umístění telekomunikačního zařízení (vysílače) na dobu určitou 15 let od 3.10.2015

210/9/2015
Záměr pronájmu části pozemku parc.č.2365/1 umístění zatravňovacích dlaždic pro zajištění pěšího přístupu k pozemku parc.č.2376 vše v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č.2365/1 ostatní plocha manipulační plocha o výměře cca 15 m2 k účelu umístění zatravňovacích dlaždic pro zajištění pěšího přístupu k pozemku parc.č. 2376 vše v k.ú. Litoměřice bez možnosti oplocení na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

211/9/2015
Výpůjčka části pozemku parc.č.290 k účelu zajištění přístupu k pozemku parc.č.291/2 vše v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc.č. 290 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 60m2 Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem k účelu zajištění přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 291/2 vše v k.ú. Litoměřice na dobu určitou 5 let.

212/9/2015
Pronájem části pozemku parc.č.4008/74 k účelu umístění cirkus.stanu Cirkusu Praga
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 Janu Kopeckému, IČ: 13121073, Kojetice, k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 13.4.15 - 19.4.15. Nájemné v celkové smluvní výši 5000,- Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

213/9/2015
Ukončení pronájmu částí pozemků parc.č.2719/9 a parc.č.2719/33 v k.ú. Litoměřice z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce autobusového nádraží"
a) RM schvaluje vypovězení NS č. 9475000014 ze dne 13.6.2011 k části pozemku parc.č.2719/9 v k.ú. Litoměřice uzavřené se spol. PNS Grosso, s.r.o., Paceřická 1/2773, Praha.
b) RM schvaluje vypovězení NS č. 9475000010 ze dne 20.12.2010 k části pozemku parc.č.2719/9 v k.ú. Litoměřice uzavřené s panem P.D., bytem Litoměřice.
c) RM schvaluje vypovězení NS č. 9475000009 ze dne 17.10.2011 k části pozemků parc.č.2719/9 a parc.č.3719/33 v k.ú. Litoměřice uzavřené s panem D.T., bytem Liberec.

214/9/2015
Výpůjčka prostor (budovy a přilehlého pozemku) v KDH za účelem cvičení Policie ČR
RM schvaluje výpůjčku budovy na parcele parc. č. 4008/51 a přilehlé části pozemku parc. č. 4008/1, obě v k.ú. Litoměřice za účelem uspořádání cvičení Policie České republiky (Územní odbor Litoměřice, Eliášova 913/7, 412 01 Litoměřice) ve dnech 04.03.2015, 11.03.2015, 19.03.2015, 08.04.2015, 22.04.2015, 13.05.2015, 29.05.2015, 03.06.2015, 24.06.2015, 09.09.2015, 30.09.2015, 07.10.2015, 14.10.2015, 21.10.2015, 04.11.2015, 20.11.2015 a 26.11.2015 (časové rozmezí 7:30 hod.- 14:00 hod.).

215/9/2015
Mimosoudní vyrovnání - náhrada spoluúčasti ve výši 5.000,-Kč za škodní událost č. 5085175 ze dne 03.08.2014
RM schvaluje mimosoudní vyrovnání s poškozeným panem P.M., bytem Hoštka, tj. úhradu spoluúčasti na PU č. 5085175 ze dne 03.08.2014 ve výši 5.000,- Kč.

216/9/2015
Bezúplatné výpůjčka altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání svatebního obřadu dne 22.08.2015
RM schvaluje bezúplatnou výpůjčku altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově paní M.M. a a panu V.S. za účelem konání svatebního obřadu dne 22.08.2015. Napojení na připojovací bod elektrické energie není ze strany žadatelů požadován.

217/9/2015
Akční plán zlepšování Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21
1. Vzetí na vědomí vyhodnocení Akčního plánu zlepšování Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za rok 2014
2. Schválení Akčního plánu zlepšování Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 na rok 2015
3. Vzetí na vědomí Výroční zprávy Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21
za rok 2014
1. RM bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu zlepšování Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 v Litoměřicích za rok 2014 (vyhodnocený Akční plán zlepšování PZM a MA21 2014 – viz příloha č. 1 orig. zápisu).
2. RM schvaluje Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a procesu místní Agendy 21 v Litoměřicích na rok 2015 (Akční plán zlepšování PZM a MA21 na rok 2015 – viz příloha č. 2 orig.zápisu).
3. RM bere na vědomí Výroční zprávu projektu Litoměřice – Zdravé město a místní Agenda 21 za rok 2014 (Výroční zpráva ZM a MA21 2014 – viz příloha č.3 orig. zápisu).

218/9/2015
Připojení ke kampani „Vlajka za Tibet"
RM schvaluje připojení Města Litoměřic k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet" a to vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Litoměřicích dne 10.3.2015.

219/9/2015
Roční zpráva orgánu veřejné správy za rok 2014
RM schvaluje Roční zprávu orgánu veřejné správy za rok 2014 vypracovanou útvarem kontroly a interního auditu Města Litoměřice.

220/9/2015
Změna organizační struktury Města Litoměřice a MěÚ
RM schvaluje změny organizační struktury Města Litoměřice ke dni 5. 2. 2015 spočívající ve vytvoření tabulkového místa „tiskový mluvčí", které se zařazuje do přímé podřízenosti starosty města ve struktuře Městského úřadu Litoměřice.

221/9/2015
Návrh na prodloužení smlouvy s poskytovatelem služeb operátora mobilních telefonních linek, společností T- Mobile Czech Republic a.s. na dobu 24 měsíců
RM schvaluje prodloužení smlouvy s poskytovatelem služeb operátora mobilních telefonních linek, společností T- Mobile Czech Republic a.s. na dobu 24 měsíců (smlouva viz příloha orig. zápis).

222/9/2015
Doplnění oddávajícího na svatební obřady – J. Růžička
RM schvaluje doplnění oddávajícího a pověřuje zastupitele města Jaroslava Růžičku k přijímání prohlášení o manželství po dobu volebního období 2014-2018.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková
Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu