RADA MĚSTA

usnesení rady města

07. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 7.4.2016

USNESENÍ

VÝPIS

ze 7. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 7. 4. 2016
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

 

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 7. jednání projednala pod usnesením č.:

 

183/7/2016
Schválení účetní závěrky za rok 2015, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2016 - PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2015 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu ve výši 136.154,50 Kč a fondu odměn ve výši 10.000,- Kč; plán pořízení a oprav majetku na rok 2016 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5 (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí, že částka 57.406,32 Kč z rezervního fondu bude opět použita ve prospěch dětí školní družiny.
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2016 s ohledem na rozdělení HV 2015; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2016 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5 za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

184/7/2016
Schválení účetní závěrky za rok 2015, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2016 - PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2015 PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu ve výši 110.816,03 Kč a fondu odměn ve výši 27.000,- Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2016 PO Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2016 s ohledem na rozdělení HV 2015; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2016 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

185/7/2016
Schválení účetní závěrky za rok 2015, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2016 - PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2015 PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu ve výši 89.833,18 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2016 PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí, že částka 2.565,36 Kč z rezervního fondu bude opět použita ve prospěch dětí školní družiny.
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2016 s ohledem na rozdělení HV 2015; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2016 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

186/7/2016
Schválení účetní závěrky za rok 2015, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2016 - PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2015 PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5.
RM schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 do fondu odměn ve výši 9.700,-Kč a do rezervního fondu ve výši 9.888,30 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2016 PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2016 s ohledem na rozdělení HV 2015; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2016 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

187/7/2016
Schválení účetní závěrky za rok 2015, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2016 - PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2015 PO Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu ve výši 132.472,- Kč, plán pořízení a oprav majetku PO Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2 (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí, že částka 37.207,21 Kč z rezervního fondu bude opět použita ve prospěch dětí školní družiny.
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2016 s ohledem na rozdělení HV 2015; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2016 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

188/7/2016
Schválení účetní závěrky za rok 2015, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2016 - PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2015 PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53.
RM bere na vědomí, že vykázaný HV v hlavní činnosti ve výši 25.090,72 Kč je nedočerpaný účelový příspěvek na el. energie.
RM ukládá organizaci částku ve výši 25.090,72 Kč (vykázanou v roce 2015 jako HV v hlavní činnosti) účtovat v roce 2016 dle doporučení IA na příslušnou stranu účtu 349.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši 50.000,- Kč do rezervního fondu
a převod do fondu odměn ve výši 11.145,75 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2016 PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2016 s ohledem na rozdělení HV 2015; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2016 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).
RM ukládá v souladu s §28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod z fondu investic ve výši 100 tis. Kč a schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

189/7/2016
Schválení účetní závěrky za rok 2015, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2016 - PO Základní umělecká škola Litoměřice
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2015 PO Základní umělecká škola Litoměřice.
RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu ve výši 246.989,96 Kč, plán pořízení a oprav majetku na rok 2016 PO Základní umělecká škola Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2016 s ohledem na rozdělení HV 2015; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2016 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Základní umělecká škola Litoměřice za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

190/7/2016
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

 

191/7/2016
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

 

192/7/2016
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha originál zápisu).

 

193/7/2016
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Kinoklub Ostrov, o.s., IČO: 68954310 na „Filmový festival Litoměřice 2016“
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč Kinoklubu Ostrov, o.s., se sídlem Svatováclavská 21/17, 412 01 Litoměřice, IČO: 68954310 na uskutečnění projektu „Filmový festival Litoměřice 2016“ a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

194/7/2016
Uzavření smlouvy o spolupráci na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě technické dopravní infrastruktury
RM schvaluje uzavření smluv o spolupráci při výstavbě technické a dopravní infrastruktury mezi Městem Litoměřice a vlastníky pozemků parc.č. 2355/140 – 146 v k.ú. Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

195/7/2016
Schválení doporučení změny obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
RM doporučuje ZM vydání obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s navrhovanými změnami (viz příloha orig. zápisu).

 

196/7/2016
Žádost o finanční příspěvek na nákup 5 ks televizorů pro dětské oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč Městské nemocnici v Litoměřicích, příspěvkové organizaci, Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 00830488, na nákup 5 ks televizorů za účelem zvyšování komfortu dětských pacientů na dětském oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích (darovací smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

197/7/2016
Žádost Diecézní charity Litoměřice o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Litoměřice na podporu „Charitního šatníku“
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 36.000,-Kč, určené na provozní a mzdové náklady spojené se službou „Charitní šatník“.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2016 – 31.12.2016 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

198/7/2016
Žádost Fondu ohrožených dětí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Litoměřice na podporu činnosti „Fond ohrožených dětí - zařízení FOD Klokánek Litoměřice“
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace Fondu ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00499277, ve výši 200.000,-Kč, určené na provozní náklady zařízení FOD Klokánek Litoměřice. RM zároveň doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2016 – 31.12.2016 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

199/7/2016
Žádost Diecézní charity Litoměřice o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Litoměřice na podporu „Dobrovolnického centra“
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 100.000,-Kč určené na mzdové náklady spojené se službou „Dobrovolnického centra“. RM zároveň doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2016 - 31.12.2016 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

200/7/2016
Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2016“ – doporučení dotací
a) RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2016“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1 orig. zápisu.
b) RM doporučuje ZM schválit přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018 uvedené v příloze č. 1 orig. zápisu.
c) RM doporučuje ZM schválit neposkytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2016“subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2 orig. zápisu.

 

201/7/2016
Pořádání benefiční aukce pro Hospic sv. Štěpána v sále Hradu Litoměřice dne 14.4.2016
RM schvaluje prominutí nájemného včetně režijních nákladů a ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci zajištění zázemí Hradu Litoměřice pro účely pořádání benefiční aukce Hospice sv. Štěpána, z. s., Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice, která se bude konat dne 14.4.2016 od 17.00 hod.

 

202/7/2016
Schválení veřejnoprávní smlouvy č. DOP/3/2016 s Obcí Žalhostice - výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací
RM schvaluje znění a uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. DOP/3/2016 s Obcí Žalhostice, dle které bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů Obce Žalhostice v jejím správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 16 a ve spojení s ustanovením § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací nacházejících se ve správním obvodu Obce Žalhostice a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem.

 

203/7/2016
Schválení veřejnoprávní smlouvy č. DOP/4/2016 s Městem Hoštka - výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací
RM schvaluje znění a uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. DOP/4/2016 s Městem Hoštka, dle které bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů Města Hoštky v jeho správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 16 a ve spojení s ustanovením § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací nacházejících se ve správním obvodu Města Hoštky a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem.

 

204/7/2016
Schválení veřejnoprávní smlouvy č. DOP/5/2016 s Obcí Velké Žernoseky - výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací
RM schvaluje znění a uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. DOP/5/2016 s Obcí Velké Žernoseky, dle které bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů Obce Velké Žernoseky v jejím správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 16 a ve spojení s ustanovením § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací nacházejících se ve správním obvodu Obce Velké Žernoseky a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem.

 

205/7/2016
Schválení veřejnoprávní smlouvy č. DOP/6/2016 s Obcí Brňany - výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací
RM schvaluje znění a uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. DOP/6/2016 s Obcí Brňany, dle které bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů Obce Brňany v jejím správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 16 a ve spojení s ustanovením § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací nacházejících se ve správním obvodu Obce Brňany a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem.

 

206/7/2016
Schválení programu jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 21.4.2016
RM schvaluje program na veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 21.4.2016 od 16:00 hod. v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích.

PROGRAM:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Doplnění / stažení bodu programu
III. Hlasování o programu
IV. Body jednání:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 12.4.2016
2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2015
3. Schválení zprávy o uplatňování územního plánu města Litoměřice
4. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice“ a zajištění financování ze strany města
5. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Automatické parkovací zařízení pro kola BIKETOWER Litoměřice – dolní nádraží“ a zajištění financování ze strany města
6. Schválení dotací pro rok 2016 nad 50 tis. Kč v „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích“ a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“
7. Schválení dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016
8. Žádost Fondu ohrožených dětí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Litoměřice na podporu činnosti „Fond ohrožených dětí - zařízení FOD Klokánek Litoměřice“
9. Žádost Diecézní charity Litoměřice o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Litoměřice na podporu „Dobrovolnického centra“
10. Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2016“ – schválení dotací
11. Schválení dohody o splátkách
12. Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13. Změna Zásad promíjení dluhu a příslušenství dluhu
14. Změna Statutu sociálního fondu
15. Zápis z likvidační komise
16. Úprava kompetencí při zastupování města v SONO

Majetkové záležitosti:
Záměry:
17. Prodej pozemku parc.č. 4505/2 o výměře 19 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
18. Prodej pozemku parc.č. 968 o výměře 96 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
19. Prodej pozemku parc.č. 657/38 o výměře 46 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice
20. Směna pozemku parc.č. 2568/2 o výměře 19 m2 s doplatkem rozdílu ceny za pozemky ve vl. města parc.č. 2565/1 o výměře 39 m2 (zast.plocha), 2565/2 o výměře 58 m2 (ost.plocha) a 2566/3 o výměře 6 m2 (zast.plocha) vše v k.ú. Litoměřice
21. Darování pozemku parc.č. 4008/113 o výměře 2240 m2, včetně stavby bez č.p. (garáže) v k.ú. Litoměřice
22. Žádost o bezúplatný převod části pozemku parc.č. 657/41 v k.ú. Pokratice na ČR ÚZSVM

Prodeje:
23. Prodej pozemku parc.č. 2563/39 o výměře 19 m2 (zast.plocha)v k.ú. Litoměřice
24. Prodej pozemku parc.č. 600/64 o výměře 4 m2 (ostat.plocha)v k.ú. Pokratice
25. Prodej pozemku parc.č. 4334/2 o výměře 10 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
26. Prodej pozemku parc.č. 4334/4 o výměře 20 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
27. Prodej pozemku parc.č. 2962/6 o výměře 7 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice – doplnění o kupujícího
28. Zřízení věcného břemene - služebnosti zajištění únikového východu po části pozemku parc.č.1004 v k.ú. Litoměřice ve prospěch parc.č. 1009/3 v k.ú. Litoměřice vč. stavby čp. 53
29. Prodej pozemku parc.č. 1009/5 o výměře 77 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litoměřice
30. Prodej pozemku parc.č. 5336/9 o výměře 204 m2 (ovocný sad) a parc.č. 5336/8 o výměře 1059 m2 (ovocný sad) v k.ú. Litoměřice
31. Prodej BJ č. 986/71 v ul. Mrázova 986/29 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 120 v k.ú. Pokratice
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2472/52 v k.ú. Litoměřice
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č.120 v k.ú. Pokratice

V. Informace
VI. Interpelace
VII. Diskuze
VIII. Závěr

 

207/7/2016
Schválení použití znaku Města Litoměřice na propagačních materiálech k chystané okresní chovatelské přehlídce trofejí volně žijící zvěře
RM schvaluje použití znaku Města Litoměřice pro využití na propagačních materiálech při pořádání chovatelské přehlídky trofejí volně žijící zvěře (žádost viz příloha orig. zápisu).

 

208/7/2016
Schválení přípravy a podání projektové žádosti k projektu „FuTree – Městské stromy na extrémních stanovištích“
RM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti k projektu „FuTree – Městské stromy na extrémních stanovištích“ (rozpočet viz příloha orig. zápisu).

 

209/7/2016
Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2563/113 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu provozování a údržby dětského pískoviště
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2563/113 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu provozování a údržby dětského pískoviště na dobu určitou 10 let.

 

210/7/2016
Pronájem pozemků parc.č.196/53 o výměře 18 m2, parc.č. 196/52 o výměře 6 m2, části pozemku parc.č. 196/16 o výměře 202 m2 a části pozemku parc.č. 194/1 o výměře 56 m2 v k.ú. Pokratice k účelu užívání pozemku pod stavbou a zahrady
RM schvaluje pronájem pozemků parc.č.196/53 o výměře 18 m2, parc.č. 196/52 o výměře 6 m2, část pozemku parc.č. 196/16 o výměře 202 m2 a část pozemku parc.č. 194/1 o výměře 56 m2 v k.ú. Pokratice manželům J. a J. F., Litoměřice k účelu užívání pozemku pod stavbou č.p. 368 a zahrady na dobu určitou 25 let za nájemné ve výši 1.482,- Kč/rok.

 

211/7/2016
Souhlasné stanovisko s dočasným napojením na neveřejný rozvod vody a uzavření smlouvy spojené se zajištěním služeb (odběr elektrické energie a vody) v areálu bývalých Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích pro Památník národního písemnictví
RM schvaluje „souhlasné stanovisko“ s dočasným napojením na neveřejný rozvod vody pro budovu na stavební parcele parc. č. 5227/53 v areálu Kasáren Pod Radobýlem a uzavření příslušných smluv spojených se zajištěním odběru elektrické energie a vody pro tento objekt s Památníkem národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1/132, 188 38 Praha 1, IČO: 00023311, maximálně však do konce roku 2018.

 

212/7/2016
Výpůjčka pozemku v areálu KDH v Litoměřicích za účelem cvičení sboru Vězeňské služby České republiky ve dnech 3.6.2016, 10.6.2016 a 17.6.2016
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice (vyasfaltovaná plocha cvičiště vpravo od centrální komunikace) za účelem uspořádání cvičení sboru Vězeňské služby České republiky (Vazební věznice Litoměřice) ve dnech 03.06.2016, 10.06.2016 a 17.06.2016 v čase od 08:00 do 11:00 hod.

 

213/7/2016
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení cisterny pro JSDH Litoměřice“
RM schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení cisterny pro JSDH Litoměřice“
b) zajištění předfinancování projektu „Pořízení cisterny pro JSDH Litoměřice“
c) zajištění spolufinancování projektu „Pořízení cisterny pro JSDH Litoměřice“ ze strany města Litoměřice.

 

214/7/2016
Revokace usnesení č. 103/3/2016 ze dne 18.2.2016 - Schválení „Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem“ v rámci projektu „MAP ORP Litoměřice“
RM revokuje usnesení č. 103/3/2016 ze dne 18.2.2016 a schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Městem Litoměřice a MAS České středohoří, z.s. se sídlem Ploskovice 50, IČO: 27036952, v rámci projektu "MAP ORP Litoměřice" (viz příloha orig. zápisu).

 

215/7/2016
a) Doporučení ZM schválení darovací smlouvy s Univerzitou Karlovou v rámci výzkumné infrastruktury RINGEN
b) Schválení smlouvy o spolupráci s Univerzitou Karlovou v rámci výzkumné infrastruktury RINGEN
a) RM schvaluje smlouvu o spolupráci s Univerzitou Karlovou v rámci výzkumné infrastruktury RINGEN (smlouva viz příloha orig. zápisu).
b) RM doporučuje ZM schválení darovací smlouvy s Univerzitou Karlovou v rámci výzkumné infrastruktury RINGEN (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

216/7/2016
Vzetí na vědomí Druhého plnění Zprávy k TOP problémům z fóra 2015
RM bere na vědomí Druhé plnění Zprávy k TOP problémům z fóra 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

217/7/2016
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pobočného spolku „Českého svazu včelařů, o.s. základní organizace Litoměřice, IČO: 62768476“ na adrese MěÚ Litoměřice
RM uděluje souhlas s umístěním sídla pobočného spolku „Českého svazu včelařů, o.s., základní organizace Litoměřice, IČO: 62768476 na adrese MěÚ Litoměřice Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice.

 

218/7/2016
Schválení přípravy a podání projektové žádosti k projektu „Strategické řízení a místní Agenda 21 v Litoměřicích“ do operačního programu „Zaměstnanost“
RM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti k projektu „Strategické řízení a místní Agenda 21 v Litoměřicích“ do operačního programu „Zaměstnanost“.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Ing. Pavel Grund
2. místostarosta města

 

Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 12.4.2016

Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu