RADA MĚSTA

usnesení rady města

07. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 15.1.2015

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 7. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 15.1.2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 7. jednání projednala pod usnesením č.:

145/7/2015
Schválení uzavření smlouvy
RM schvaluje uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a panem A. K. a paní P. K., bytem Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

146/7/2015
Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení – ČEZ Distribuce, a.s.
RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín o připojení odběrného elektrického zařízení (Tyršovo nám., Litoměřice) k distribuční soustavě (viz příloha orig. zápisu).

147/7/2015
a) Pravidla pro vydávání Radničního zpravodaje
b) Jmenování redakční rady Radničního zpravodaje

a) RM schvaluje Pravidla pro vydávání Radničního zpravodaje (viz příloha orig.zápisu), s účinností od 5.2.2015

b) RM jmenuje pětičlennou redakční radu, a to ve složení:
• Ing. Eva Břeňová (šéfredaktorka Radničního zpravodaje)
• Ing. Pavel Grund (místostarosta města, zastupitel nominovaný koalicí)
• Tomáš Sarnovský (zastupitel nominovaný opozicí)
• Ing. Venuše Brunclíková (vedoucí odboru územního rozvoje MěÚ)
• Mgr. Miroslav Zimmer (obyvatel města)

148/7/2015
Vyhodnocení Akčního plánu procesu Komunitního plánování sociálních služeb 2014
RM bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu procesu komunitního plánování sociálních služeb za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

149/7/2015
Schválení členů Manažerské skupiny komunitního plánování
RM schvaluje členy Manažerské skupiny komunitního plánování (viz příloha orig.zápisu).

150/7/2015
Vzor smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice – dotace na poskytování sociálních služeb
RM schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2015 (viz příloha orig.zápisu).

151/72015
Pravidla pro předkladatele žádostí o finanční příspěvek na podporu realizace jednotlivých návrhových opatření 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice pro rok 2015
RM schvaluje pravidla pro předkladatele žádostí o finanční příspěvek na podporu realizace jednotlivých návrhových opatření 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice pro rok 2015 (viz příloha orig.zápisu).

152/7/2015
Program prevence kriminality na rok 2015
RM schvaluje Program prevence kriminality města Litoměřice na rok 2015 (viz příloha orig.zápisu).

153/7/2015
Žádost o dotaci z Programu prevence kriminality
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu prevence kriminality na rok 2015 za účelem vybudování víceúčelového hřiště u azylového domu včetně spoluúčasti obce ve výši 357 tis. Kč.

154/7/2015
Pravidla grantového systému „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2015"
RM schvaluje pravidla grantového systému „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2015" (viz příloha orig.zápisu) a ukládá odboru SVaZ jejich vyhlášení.

155/7/2015
Návrh na příděl bytu č. 10 (gars.) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Kosmonautů 2020/14, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 10 v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice panu V. M., trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

156/7/2015
Návrh na příděl bytu č. 7 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Kosmonautů 2021/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 7 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice paní F. H., bytem Litoměřice. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

157/7/2015
Návrh na příděl bytu č. 4 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Kosmonautů 2021/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice paní M. M., bytem Žitenice, a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

158/7/2015
Návrh na příděl bytu č. 3 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 3 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice paní N. B., bytem Litoměřice, a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

159/7/2015
Nejúspěšnější sportovec roku 2014 – prominutí nájemného v Domě kultury Litoměřice
RM schvaluje společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., IČO: 61860981, Litoměřický deník, Mírové náměstí 28, Litoměřice prominutí nájemného v Domě kultury v Litoměřicích dne 9. 2. 2015 za účelem vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2014 (žádost viz příloha orig. zápisu).

160/7/2015
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku Easy English v budově Masarykovy ZŠ
RM uděluje souhlas s umístěním sídla spolku Easy English, Alfonse Muchy 415/21 Litoměřice IČO: 22850830 na adrese Svojsíkova 1482/5, Předměstí, 41201 Litoměřice.

161/7/2015
Schválení podání žaloby k vyklizení bytu
RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu v 5. patře domu na adrese Alfonse Muchy 416/19, Litoměřice pro pana J. D.

162/7/2015
Schválení smlouvy o zajištění ekologické výchovy na rok 2015 od Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., Masarykova 701/35, Litoměřice
RM schvaluje smlouvu o zajištění ekologické výchovy na rok 2015 od Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice , o.p.s., Masarykova 701/35,412 01 Litoměřice, IČO : 28745418 (viz příloha orig. zápisu).

163/7/2015
Schválení smlouvy o užívání a údržbě zařízení dálkového přenosu připojeného k pultu centralizované ochrany u Městské policie Litoměřice od firmy Eurosys s.r.o., Mostecká 227/9, Litoměřice
RM schvaluje smlouvu o užívání a údržbě zařízení dálkového přenosu připojeného k pultu centralizované ochrany u Městské policie Litoměřice od firmy Eurosys s.r.o., Mostecká 227/9, 412 01 Litoměřice, IČO: 25008366 (viz příloha orig. zápisu).

164/7/2015
Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 290 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 60m2 k účelu zajištění přístupu k pozemku parc. č. 291/2 vše v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 290 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 60m2 k účelu zajištění přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 291/2 vše v k.ú. Litoměřice na dobu určitou 5 let.

165/7/2015
Žádost o prominutí nájemného z pozemku parc.č. 2906/1 v k.ú. Litoměřice za rok 2014 (NS č. 9470000067 ze dne 5.12.2011)
RM schvaluje prominutí nájemného NS č. 9470000067 ze dne 5.12.2011 za rok 2014 ve výši 1.000,- Kč (parc.č. 2906/1 v k.ú. Litoměřice) pro info tabuli „Rozvoj vinařské turistiky v litoměřickém regionu 2.Etapa" občanskému sdružení Békadilkoš, IČ: 27022714, Nádražní 805, Lovosice z důvodu jeho omezených finančních prostředků.

166/7/2015
Nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. 89/2012 Sb., ke stavbám garáží umístěných na pozemcích parc.č. 2902/3 a 2902/4 v k.ú. Litoměřice ve vl. Města Litoměřice
RM souhlasí nevyužít předkupní právo podle ust. § 3056 zák. 89/2012 Sb., ke stavbám garáží (LV 4591), umístěných na pozemcích parc.č. 2902/3 a 2902/4 v k.ú. Litoměřice ve vl. Města Litoměřice.

167/7/2015
Změna Smlouvy o poskytování služeb ze dne 15. 7. 2014 pro účely zajištění provozu budovy bez č.p. na stavení parcele č. 5227/46 v k. ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích – Státní oblastní archiv
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 15. 7. 2014 uzavřené s ČR-Státním oblastním archivem v Litoměřicích, Krajská 48/1, Litoměřice, zastoupeným ředitelem PhDr. Markem Poloncarzem, kterým se mění rozsah poskytovaných služeb (Dodatek č. 1 přílohou originálního zápisu).

168/7/2015
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostorů sloužících pro činnost spolku v přízemí objektu ul. Velká Krajská 47/7, Litoměřice – Klub ochotníků
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu s Klubem ochotníků a přátel loutkového divadla na pronájem prostorů sloužících pro činnost spolku v přízemí objektu v ul. Velká Krajská 47/7 o výměře 99,2 m²na dobu neurčitou. Výše nájemného činí 200,- Kč na jeden metr čtverečný podlahové plochy za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

169/7/2015
Přidělení bytu na základě veřejné nabídky- byt č. 6 v ul. Dlouhá 175/9 v Litoměřicích, o výměře 26,68 m² (1+1)
RM schvaluje přidělení bytu č. 6 v ul. Dlouhá 175/9 v Litoměřicích, o výměře 26,68 m² (1+1) panu S. K., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2015 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

170/7/2015
Přidělení bytu na základě veřejné nabídky - byt č. 1 v ul. Kamýcká 1030/10 o výměře 43,02 m² (1+1)
RM schvaluje přidělení bytu č. 1 v ul. Kamýcká 1030/10 v Litoměřicích, o výměře 43,02 m² (1+1) panu O. F., bytem Křešice. Výše nájemného činí 60,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2015 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

171/7/2015
Přidělení městského bytu na základě veřejné nabídky - byt č. 1 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích, 99,79 m² (2+1)
RM schvaluje přidělení bytu č. 1 o výměře 99,79 m² (2+1) na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích paní K. W. a panu T. W., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 72,- Kč/ m² /měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2015 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

172/7/2015
Přidělení bytu na základě veřejné nabídky - byt č. 4 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích, o výměře 82,59 m² (2+1)
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích, o výměře 82,59 m² (2+1) paní P. Š., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2015 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

173/7/2015
Žádost o výměnu městského bytu, Mírové náměstí 21/13
RM schvaluje panu P. K. výměnu bytu č. 4 na Mírovém náměstí 21/13, Litoměřice za prázdný byt č. 13 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích, o výměře 2+1 (78,41 m²). Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

174/7/2015
Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2015
a) RM schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2015 (viz příloha orig.zápisu)
b) RM doporučuje ZM schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2015

175/7/2015
Schválení složení pracovních skupin pro vypracování auditů udržitelného rozvoje dle kritérií MA21
RM schvaluje složení pracovních skupin pro zpracování auditu udržitelného rozvoje dle kritérií MA21
(viz příloha orig.zápisu).

176/7/2015
Dodatek č. 1 k Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 12/2014 Kontrolní systém
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 12/2014 Kontrolní systém (viz příloha orig.zápisu).

177/7/2015
Schválení programu zasedání ZM dne 29.1.2015
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 29.1.2015 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám.68 v Litoměřicích a na základě požadavku zastupitele Mgr. Panaše zařazuje body 11 a 12.

PROGRAM:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Doplnění / stažení bodu programu
III. Hlasování o programu
IV. Body jednání:

 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 21.1.2015
 2. Uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši 52 mil. Kč na předfinancování dotační části akce "Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa"
 3. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na  rok 2015 mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem
 4. Uzavření smlouvy o zabezpečení lékařské pohotovostní služby na rok 2015  mezi Městem Litoměřice a  příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích
 5. Žádost o vrácení příspěvku na vybudování přístupové komunikace na pozemku par.č. 2475/1 v k.ú. Litoměřice
 6. Dotace na podporu činnosti sportovním klubům
 7. Schválení měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům
 8. Kontrolní zpráva o plnění usnesení z jednání Zastupitelstva města v roce 2014
 9. Schválení procesu plnění podmínek pro vstup do Kategorie A podle Kritérií místní Agendy 21 (MA21)
 10. Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2015
 11. Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
 12. Zřízení pracovní komise k záměru převodu Domova U Trati z Ústeckého kraje na Město Litoměřice
 13. Přestavba domu č.p. 750 v ul. Mrázova, Litoměřice a vypořádání spoluvlastnických podílů
 14. Zřízení služebnosti k věcem nemovitým – pozemkům a stavbám v areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem, Dukelských hrdinů a budově velitelství v ul. 5. května
 15. Prodej pozemku parc.č. 2563/160 o výměře 4 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
 16. Směna pozemků parc.č. 675/1 (orná půda) o výměře 264 m2 (vl.město) za parc.č. 675/4 o výměře 55 m2 (orná) v k.ú. Pokratice s doplatkem rozdílu ceny
 17. Prodej pozemku parc.č. 4362/7 o výměře 958 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
 18. Prodej pozemků parc.č. 4528/7 o výměře 551 m2 a 5482 o výměře 84 m2 v k.ú. Litoměřice
 19. Prodej BJ 440/20 v ul. Kubínova 440/1 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města
 20. Zřízení věcného břemene – služebnosti IS,  umístění, provozování údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky k částem pozemků parc.č. 4137/1 a 4137/5 v k.ú. Litoměřice. 
 21. Zřízení věcného břemene – služebnosti IS,  umístění, provozování údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky k částem pozemků parc.č. 5251/13 a 5251/72 v k.ú. Litoměřice

V. Informace
VI. Interpelace
VII. Diskuze
VIII. Závěr

178/7/2015
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k vyhotovení projektové dokumentace uzavřené mezi Nadací Proměny a Ing. Zdenkem Sendlerem a Městem Litoměřice
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo k vyhotovení projektové dokumentace uzavřené mezi Nadací Proměny, Vinohradská 1511/230, Praha, IČ: 27421538 a Ing. Zdenkem Sendlerem, Wanklova 6, Brno, IČ: 12189391 a Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958 (viz příloha orig. zápisu).

179/72015
Schválení přípravy a podání projektové žádosti k projektu „Multifunkční hala na Výstavišti Zahrada Čech" do dotačního Programu 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu (MŠMT)
RM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti k projektu „Multifunkční hala na Výstavišti Zahrada Čech" do dotačního Programu 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu (MŠMT).

180/7/2015
Ukončení nájmu prostoru Masarykova č.p. 737/50 – NADĚJE
RM schvaluje organizaci NADĚJE se sídlem K Brance 11/19, 155 00 Praha 5, zastoupené oblastním ředitelem Bc. Alešem Slavíčkem, IČ 00570931 ukončení nájmu prostoru na adrese Masarykova č.p. 737/50 o celkové výměře 61, 06 m². Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31. 1. 2015.

181/7/2015
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání pro provozování čekárny ordinace praktického zubního lékaře a skladu nebezpečného odpadu v budově zubního střediska v ul. České armády 163/17
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání
o celkové výměře 16,66 m² v objektu zubního střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích za účelem využití prostoru jako čekárny ordinace praktického lékaře a skladu nebezpečného odpadu od data 1. 3. 2015 na dobu neurčitou.

182/7/2015
Nejúspěšnější sportovec roku 2014 – smlouva o spolupráci
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při pořádání 15. ročníků ankety „O nejúspěšnějšího sportovce okresu Litoměřice 2014" se společností VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., IČO: 618 60 981 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

183/7/2015
Poskytnutí finanční podpory na financování jezdeckého sportu – parkurové skákání
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace (startovné, dopravné) ve výši 10.000,- Kč panu V. V., bytem Litoměřice pro dceru B. V. na financování jezdeckého sportu – parkurové skákání (žádost viz orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

184/7/2015
Dotace na podporu činnosti sportovním klubům pro rok 2015
RM doporučuje ZM schválit předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací na podporu činnosti sportovním klubům pro rok 2015 (návrh viz příloha orig. zápisu).

185/7/2015
Zábor veřejného prostranství – parkování - Severočeský Metropol, a.s.
RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části parkoviště U Hvězdárny a části parkoviště na Tyršově náměstí v Litoměřicích pro Severočeský Metropol, a.s., Beethovenova 24, Ústí nad Labem za účelem parkování hostů akce Osobnost roku Ústeckého kraje 2014 dne 12.2.2015.

186/7/2015
Schválení dodatku č.1 ke Smlouvě č. 11096406 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na financování akce „Park Miřejovická stráň Litoměřice Pokratice"
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 11096406 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na financování akce „Park Miřejovická stráň Litoměřice – Pokratice" se Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 (viz příloha orig.zápisu).

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Ing. Pavel Grund
2. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová
Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu