RADA MĚSTA

usnesení rady města

06. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 18.12.2014

USNESENÍ

VÝPIS

z 6. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 18.12.2014

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

 Přítomno 9 členů RM

 

Rada města Litoměřic na svém 6. jednání projednala pod usnesením č.

88/06/2014

Zábor veřejného prostranství – M. Tintěra - Motorest Nučnice

RM schvaluje umístění reklamy na zděný domek (stavba sloužící pro provoz světelného zařízení) v ul. Mezibraní v Litoměřicích pro p. Milana Tintěru, Motorest Nučnice, Nučnice 6 za účelem propagace restaurace za poplatek 4 800,- Kč/rok.

 

89/06/2014

Zábor veřejného prostranství – Diecézní charita Litoměřice

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Diecézní charitu Litoměřice, Kosmonautů 2022, Litoměřice za účelem umístění stánku v rámci Tříkrálové sbírky dne 6.1.2015.

 

90/06/2014

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě na realizaci veřejné zakázky: „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“, část veřejné zakázky č. 5 „Vybavení nového objektu DDH - audiovize“, uzavřené mezi C SYSTEM CZ a.s.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě na realizaci veřejné zakázky: „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“, část veřejné zakázky č. 5 „Vybavení nového objektu DDH - audiovize“, uzavřené mezi C SYSTEM CZ a.s., se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ: 27675645 a Městem Litoměřice (Dodatek č. 1 přílohou orig. zápisu)

 

91/06/2014

Schválení uzavření Příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Regenerace panelového sídliště Pokratice – I.etapa, poradenská činnost“ mezi Městem Litoměřice a DONDESIGN s.r.o., Vorařská 2075/2, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ:29062942

RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Regenerace panelového sídliště Pokratice – I. etapa, poradenská činnost“ mezi Městem Litoměřice a DONDESIGN s.r.o., Vorařská 2075/2, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ: 29062942.

 

92/06/2014

Žádost o vrácení 50.000,-Kč (příspěvek na vybudování přístup. komunikace)

RM nedoporučuje ZM schválit vrácení částky 50.000,- Kč p. J.Ž, bytem Litoměřice, který byl zaplacen jako příspěvek na vybudování přístupové komunikace na pozemku par. č. 2475/1 v k.ú. Litoměřice.

   

93/06/2014

Stanovisko skupiny pomoci pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny k problematice vyloučených osob ve veřejném prostoru

RM bere na vědomí stanovisko skupiny komunitního plánování pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny.

 

94/06/2014

Žádost o bezplatný pronájem degustační místnosti GH – Klika 1 o.s.

RM schvaluje za souhlasu PO CCR výpůjčku degustační místnosti Gotického hradu v Litoměřicích dne 19.12.2014 od 9:30 do 11:30 hodin pro Klika 1 o.s. Litoměřice za účelem předávání certifikátů seniorům v rámci celoživotního vzdělávání.

 

95/06/2014

Přehled vyplacených dotací za rok 2014 z „Programu podpory nestátních neziskových organizací,  zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti.“   

RM bere na vědomí informaci o vyplacených dotacích za rok 2014 z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti“.

 

96/06/2014

Vnitřní platový předpis - Centrum SRDÍČKO

a)  Návrh na schválení Vnitřního platového předpisu PO SRDÍČKO

b) Návrh na přerušení provozu služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let a ambulantního dětského stacionáře

c)  Návrh na jmenování zástupce ředitele                                  

 • RM schvaluje znění Vnitřního platového předpisu Centra SRDÍČKO
 • RM schvaluje přerušení provozu služby ambulantního dětského stacionáře a služby péče o děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v termínu od 13. 7. do 31. 7. 2015
 • RM bere na vědomí jmenování zástupce ředitele od 1. 9. 2015

 

97/06/2014

Stanovisko Města Litoměřice k činnosti školy LINGUA UNIVERSAL – soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., Sovova 2, Litoměřice

RM schvaluje znění stanoviska Města Litoměřice k činnosti LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., Sovova 2, 412 01 Litoměřice, IČ: 25018515 (viz příloha orig. zápisu).

 

98/06/2014

Grantová pravidla pro program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – školy a školská zařízení a jejich vyhlášení pro rok 2015

RM schvaluje grantová pravidla pro „Program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – školy a školská zařízení“ pro rok 2015 a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení (viz příloha orig. zápisu).

 

99/06/2014

Grantová pravidla pro program podpory v oblasti kultury a jejich vyhlášení pro rok 2015

RM schvaluje grantová pravidla pro „Program podpory v oblasti kultury“ pro rok 2015 a ukládá odboru ŠKSaPP jejich  vyhlášení (viz příloha orig. zápisu).

 

100/06/2014

Grantová pravidla pro „Program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – volný čas dětí“ a jejich vyhlášení pro rok 2015

RM schvaluje grantová pravidla pro „Program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – volný čas dětí“ pro rok 2015 a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení (viz příloha orig. zápisu).

 

101/06/2014

Žádost o mimořádnou dotaci za účelem reprezentace – Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci

RM schvaluje poskytnutí mimořádné dotace Klubu přátel chlapeckého sboru Páni kluci, B. Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČ: 26548801 v částce 8.000,- Kč na ošacení sboru za účelem reprezentace sboru při vystoupeních.

 

102/06/2014

Žádost o dotaci z Fondu česko-německé budoucnosti – 2. ročník Litoměřické letní filharmonie 2015

RM schvaluje podání žádosti o dotaci do Fondu česko-německé budoucnosti na rok 2015 za účelem uspořádání 2.ročníku Litoměřické letní filharmonie a zároveň doporučuje ZM schválit finanční příspěvek ve výši 100.000 Kč na výdaje spojené s realizací tohoto projektu.

 

103/06/2014

Rozpočtové opatření –  příspěvek na platy správců hřiště ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

104/06/2014

Vyřazení opotřebovaného dlouhodobého hmotného investičního majetku – MŠ Litoměřice, p.o.

RM schvaluje způsob vyřazení opotřebovaného majetku Mateřské školy Litoměřice, příspěvková organizace (viz příloha orig. zápisu).

 

105/06/2014

Vyřazení opotřebovaného dlouhodobého hmotného investičního majetku – Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích 

RM schvaluje způsob vyřazení opotřebovaného majetku PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČ: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

 

106/06/2014

Změna plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2014 – ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2014 Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, IČ: 46773363 (žádost viz orig. zápisu).

 

107/06/2014

Schválení smlouvy o výpůjčce movitého majetku - Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce movitého majetku (viz příloha orig.zápisu)  mezi Městem Litoměřice a Základní školou Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773401 (smlouva přílohou orig. zápisu).

 

108/06/2014

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4

RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773401 od Women for women, o.p.s., Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1,  IČ: 24231509  na projekt „Obědy pro děti“, který bude realizován ve školním roce 2014/2015.

 

109/06/2014

Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/039/2014 s názvem „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Stránského“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem

RM potvrzuje vítězného uchazeče Gerhard Horejsek a spol. s.r.o., Králodvorská 1081/16, Praha1, IČO 00526282 výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Stránského“ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

 

110/06/2014

Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/038/2014 s názvem „MŠ Baarova zateplení a výměna otvorových výplní“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem

RM potvrzuje vítězného uchazeče S- BAU BOHEMIA spol. s r.o., Krajská 66/7, 412 01  Litoměřice, IČO 25484478 výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ Baarova zateplení a výměna otvorových výplní“ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

                                                                                             

111/06/2014

Doplatek zbývající části kupní ceny za bytovou jednotku v Litoměřicích, z úvěru ze stavebního spoření od Raiffeisen stavební spořitelny, a.s.

RM bere na vědomí, že manželé M.K. a J.K. zaplatí zbývající část kupní ceny za bytovou jednotku  v Litoměřicích, ve výši 363.544,- Kč, takto: 128.500,-Kč z účtu stavebního spoření pana M.K., 180.000,- Kč z účtu stavebního spoření paní J.K. a zbývající část ve výši 55.044,-Kč z úvěru ze stavebního spoření od Raiffeisen stavební spořitelny, a.s. se sídlem Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3 - Žižkov, na účet Města Litoměřice číslo 19-1524471/0100, konstantní symbol 0558, variabilní symbol 9150003325. Termín splatnosti plnění je k 01.02.2015.

           

112/06/2014

Nabídka pronájmu bytu č. 1, Mírové náměstí 21/13, o výměře 99,79 m²

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích o výměře 99,79 m² (2+1).

 

113/06/2014

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, o velikosti 37,42 m² (1+1), v ul. Kamýcká v Litoměřicích s panem Ing. M.N., bytem tamtéž. Nájemní smlouva se uzavírá od 1.1.2015 do 30.6.2015.

 

114/06/2014

Ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání, Mírové nám. čp. 43/21

RM schvaluje paní R.V. ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání na adrese Mírové náměstí čp. 43/21 o celkové výměře 38,1 m². Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31. 1. 2015.

 

115/06/2014

Ukončení nájmu pozemku v areálu městské tržnice

RM schvaluje paní V.P. ukončení nájmu části pozemku parc. č. 123  o výměře 35 m² v areálu městské tržnice, ul. 5. května. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni  31.12.2014.

 

116/06/2014

Uzavření smluvního vztahu na  pronájem prostoru sloužícího k podnikání – části halové garáže na parc. č. 4008/125, objekt č. 099 v areálu KDH v Litoměřicích.

RM schvaluje uzavření smluvního  vztahu na  pronájem prostoru sloužícího k podnikání – části halové garáže o celkové výměře 70 m² na parc. č. 4008/125, objekt č. 099 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích s žadatelem panem R.Š., bytem Litoměřice, za účelem parkování výletního vláčku od data 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 s možností prodloužení.

 

117/06/2014

Dodatek č.1 ke Smlouvě o právu provést stavbu ze dne 2.4.2014 (Přístavba řeznictví a rozšíření prodejny Penny Market)

RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o právu provést stavbu ze dne 2.4.2014, uzavřené mezi Městem Litoměřice a spol. Penny Market s.r.o. Počernická 257, Radonice (Dodatek č.1 viz příloha orig. zápisu).

 

118/06/2014

Souhlas s provedením stavby „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.“ na pozemcích v majetkuMěsta Litoměřice   

RM uděluje souhlass provedením stavby  „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.“ na pozemcích v majetku Města Litoměřice parc.č.  3209/6, 3209/7, 3289/1, 3289/6, 3209/10, 3209/12, 3304/1, 3305/1, 3305/3, 3304/3, 3407/2, 3366 v k.ú. Litoměřice, spočívajících v úpravě části chodníků, komunikací a osvětlení v místech nově vzniklých přechodů (SO 05-30-01, SO 05-30-02, SO 05-30-03, SO 05-63-03,) za podmínky bezúplatného převodu těchto staveb na Město Litoměřice do 60-ti dnů po kolaudaci stavby.

 

119/06/2014

Dlouhodobý pronájem budovy č.p. 171 na st. parcele č. 234 a budovy č.p. 172 na st. parcele 235, obě v Litoměřicích, za účelem umístění a provozování expozice Oblastního muzea v Litoměřicích.

RM schvaluje uzavření dlouhodobého pronájmu dvou budov č.p. 171 a č.p. 172 v historickém centru města za účelem umístění a provozování muzejní expozice s Oblastním muzeum v Litoměřicích, příspěvkovou organizací Ústeckého kraje (IČ: 00360635) a to na dobu deseti let (od 01.01.2015 do 31.12.2024) s možností prodloužení, výše  nájemného činí 1,- Kč/ rok.

 

120/06/2014

Ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání, České armády čp. 163/17      

RM schvaluje paní D.P. ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání na adrese České armády o celkové výměře 22,60 m². Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31. 12. 2014.

                                                                                                                     

121/06/2014

Schválení Dodatku č.9 se společností INEX Česká republika s.r.o., úklidové práce budovách Městského úřadu Litoměřice            

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 9 se společností INEX Česká republika s.r.o. (IČ: 61328987), který upravuje fakturační cenu za prováděné úklidové práce v budovách Městského úřadu Litoměřice.

           

122/06/2014

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana M.Z., bytem Litoměřice, na částku 3.000,-Kč. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, se splatností k poslednímu dni každého měsíce, počínaje prosincem 2014.

                                                     

123/06/2014

Vzetí na vědomí Prvního plnění Zprávy k TOP 7 problémům z veřejného fóra „Desatero problémů Litoměřic 2014“

RM bere na vědomí První plnění Zprávy k TOP 7 problémům z veřejného fóra „Desatero problémů Litoměřic 2014“ (příloha č.1 org. návrhu).

 

124/06/2014

Schválení pravidel pro poskytování finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant na rok 2015

 1. RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice pro rok 2015 (příloha orig. zápisu).
 2. RM schvaluje vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2015.  

 

125/06/2014

Schválení pravidel pro poskytování finančních příspěvků z Programu podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích z rozpočtu Zdravého města Litoměřice a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant na rok 2015

 1. RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Programu podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích pro rok 2015 (příloha orig. zápisu).
 2. RM schvaluje vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Programu podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích na rok 2015.  

 

126/06/2014

Vzetí na vědomí schválení projektu READY 21 z Programu švýcarsko-české spolupráce a schválení uzavření rozhodnutí o poskytnutí dotace

RM bere na vědomí schválení projektu READY 21 „Udržitelný rozvoj, energetika, místní agenda a doprav – výzvy pro 21. století“ z Fondu environmentální odbornosti dotačního programu švýcarsko-české spolupráce a schvaluje uzavření Rozhodnutí o poskytnutí dotace s Ministerstvem životního prostředí.

 

127/06/2014

Schválení uzavření dodatku č.1 ke smlouvě „Dálková měřidla a katalog energetických opatření pro energetický management“

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s vítězným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ev. č. VZ/013/2014 s názvem „Dálková měřidla a katalog energetických opatření pro energetický management“ společností Siemens, s.r.o., Siemensova 1, 155 00 Praha 13, IČ 00268577.

                                                                                             

128/06/2014

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko, Revoluční 1845/32, 412 01 Litoměřice IČO: 708 54 165 (viz příloha orig. zápisu).

 

129/06/2014

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO MKZ v Litoměřicích

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČO:445 57 141.

RM ukládá ředitelce organizace neprodleně zajistit dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve vazbě na příjmy a výdaje hotovosti(viz příloha orig. zápisu).

 

130/06/2014

Plán kontrol příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice a příjemců finančních prostředků poskytnutých Městem Litoměřice pro rok 2015

RM schvaluje plán kontrol příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice a příjemců finančních prostředků poskytnutých Městem Litoměřice pro rok 2015, s účinností od 1.1.2015.

RM určuje jako kontrolující osobu ve vazbě na plán kontrol pro rok 2015 paní Mgr. Kateřinu Moučkovou a paní Mgr. Šárku Pěknou.

 

131/06/2014

Písemný souhlas s přijetím účelově určených peněžitých a věcných darů pro Městskou nemocnici v Litoměřicích

 1. RM ruší pověření Jana Szántó (usn. RM 59/3/2010/b z 25.11.2010) k písemnému souhlasu s přijetím účelově určených peněžitých a věcných darů pro Městskou nemocnici v Litoměřicích.
 2. RM pověřuje místostarostu Ing. Pavla Grunda, místostarostu města s kompetencí řízení oblasti zdravotnictví a sociálních věcí, vydávat za zřizovatele Město Litoměřice předchozí písemný souhlas s přijetím účelově určených peněžitých a věcných darů pro Městskou nemocnici v Litoměřicích.

                       

132/06/2014

Schválení dodatku ke smlouvě se společností RENTEL a.s., na zajištění vzdělávání zaměstnanců městského úřadu      

RM schvaluje výjimku z příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 4/2013 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na zajištění akreditovaného vzdělávání pro úředníky Městského úřadu Litoměřice podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.12.2013 uzavřené se společností RENTEL a.s., IČ 26128233 (viz. orig. příloha zápisu).

                      

133/06/2014

Změna organizační struktury městského úřadu

RM schvaluje změny organizační struktury Městského úřadu Litoměřice ke dni 1.1.2015 spočívající ve vytvoření tabulkového místa:

 •  „referent státní správy a samosprávy“ u Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví;
 •  „územně a stavebně správní referent“ na Úseku územního rozhodování Odboru ‑ Stavební úřad.

 

134/06/2014

Aktualizace přílohy č. 3 a 5 Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 13/2014 Pracovní řád pro zaměstnance Města Litoměřice                                                                                  

RM schvaluje s účinností od 1.1.2015 Přílohy č. 3 a 5 Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 13/2014 Pracovní řád pro zaměstnance Města Litoměřice, které jsou aktualizovány v souladu s nařízením vlády č. 170/2014 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a které ruší současné platné Přílohy č. 3 a 5 Příkazu starosty a tajemníka č. 13/2014.

                                                       

135/06/2014

Schválení přijetí účelově určeného finančního daru PO Masarykova ZŠ Litoměřice

RM uděluje souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro PO Masarykova Základní škola Litoměřice (viz orig. příloha zápisu).

 

136/06/2014

Na doplnění člena komise RM, konkrétně komise GTE  

RM jmenuje členem komise GTE (komise RM) na volební období 2014 – 2018 Ing. Daniela Kahudu, navrženého jako zástupce politické strany – Strany zelených.

 

137/06/2014

Zvolení Ing. Pavla Grunda, místostarosty města s kompetencí řízení oblasti zdravotnictví a sociálních věcí, za člena Dozorčí rady Městské nemocnice

RM jmenuje Ing. Pavla Grunda, místostarostu města s kompetencí řízení oblasti zdravotnictví a sociálních věcí, za člena Dozorčí rady Městské nemocnice a to s účinností od 01. 01.2015.

 

138/06/2014

Změna smlouvy o nájmu části nemovitosti                               

RM schvaluje úpravu smlouvy o nájmu části nemovitosti č.p. 43 na Mírovém náměstí v Litoměřicích ze dne 19.6.2000, ve znění pozdějších dodatků, se společností T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, zast. Ing. Zuzanou Žaludovou, kterou se mění výše smluvního nájemného na 93.000,- Kč ročně. Stávající smlouva o nájmu části nemovitosti ze dne 19.6.2000, ve znění pozdějších dodatků, se nahrazuje smlouvou novou s účinností od 1.1.2015.   

 

139/06/2014

Schválení dodatku č. 1 – úklid historické části města

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavíraný mezi Městem Litoměřice a Mgr. B.H., bytem Litoměřice na zajištění úklidu města.

 

140/06/2014

Schválení dodatku č. 4 – Litoměřice, Želetice – odkanalizování splaškových vod – LEN -servis, s.r.o.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k mandátní smlouvě uzavíraný mezi Městem Litoměřice a   firmou LEN – servis, s.r.o., Velká Krajská 52/2, Litoměřice na akci „Litoměřice, Želetice – odkanalizování splaškových vod – k.ú. Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

 

141/06/2014

Schválení dodatku č. 1 k Smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti Města Litoměřice městskou autobusovou dopravou (MHD) pro rok 2015 mezi dopravcem BusLine a.s. a Městem Litoměřice   

RM schvaluje uzavření a znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti Města Litoměřice městskou autobusovou dopravou (MHD), uzavřené dne 27.12.2013 mezi obchodní společností BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ 28360010 a Městem Litoměřice, a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem.

 

142/06/2014

Schválení procesu plnění podmínek pro vstup do Kategorie A podle Kritérií místní Agendy 21 (MA21)

 1. RM schvaluje proces plnění podmínek pro vstup do Kategorie A podle Kritérií místní Agendy 21 (MA21).
 2. RM doporučuje ZM schválení procesu plnění podmínek pro vstup do Kategorie A podle Kritérií místní Agendy 21 (MA21).

 

143/06/2014

Rozšíření počtu parkovacích karet dojíždějícím zaměstnancům

RM schvaluje v souladu s usnesením RM č. 220/9/2011 ze dne 3.2.2011 rozšíření stávajícího počtu deseti parkovacích míst o 9, celkem tedy na počet 19 parkovacích míst.

 

144/06/2014

a) Udělení odměn ředitelům škol, školských zařízení a ředitelům ZŠ za IV. čtvrt. r. 2014

b) Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných městem Litoměřice mimoškolská zařízení)

a)  RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Krňákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu). ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové, ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

b)  RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: řed. Centra pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO Ing. Ivaně Humlové (viz příloha orig. zápisu), Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Ing. Anně Matulové – Centrum cestovního ruchu Litoměřice a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

 1. Místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková

Za správnost odpovídá:

Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu