RADA MĚSTA

usnesení rady města

06. výpis usnesení jednání Rady města Litoměřic - 15.3.2021

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 6. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 15. 3. 2021
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

 

110/6/2021
Schválení smlouvy o spolupráci - výstavba dopravní infrastruktury v ul. Jasmínová, Litoměřice
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s majiteli pozemků v ul. Jasmínová v Litoměřicích. Jedná se o stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě technické a dopravní infrastruktury v ul. Jasmínová (viz příloha orig. zápisu).

 

111/6/2021
Schválení záměru podání žádosti do programu „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ v rámci přípravy projektu Svět Geověd
RM schvaluje záměr podání žádosti do dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ v rámci přípravy projektu Svět Geověd / The Geoscience World.

 

112/6/2021
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2021
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč z Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

113/6/2021
Žádost o poskytnutí dotace - Divadelní soubor Li-Di z.s.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 32.000 Kč Divadelnímu souboru Li-Di z.s., se sídlem Příbramská 114, 407 25 Verneřice, IČO: 70694044 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

114/6/2021
Rozpočtové opatření - odbor ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

115/6/2021
Dodatek č. 8 organizačního řádu PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje dodatek č. 8 organizačního řádu příspěvkové organizace Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

 

116/6/2021
Schválení hospodaření PO Centrum pro postižené děti a mládež - SRDÍČKO
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež - SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2020 příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež - SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO:70854165 do rezervního fondu ve výši 12.850,00 Kč, do fondu odměn ve výši 3.207,00 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2020. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2021 s ohledem na rozdělení HV 2020; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2021 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež - SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

117/6/2021
Stanovení platby úhrady částečných neinvestičních nákladů vynaložených na provoz služeb Dětská skupina – JESLIČKY a Dětská skupina – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO pro období vázané na dočasné uzavření provozu, z důvodu krizového opatření
RM souhlasí s nastavením výše úhrady částečných neinvestičních nákladů pro období měsíce vázaného na dočasný zákaz provozu na základě Usnesení vláda ČR č. 217, a to v rámci Dětské skupiny – JESLIČKY ve výši 50 Kč na jeden den provozu služby a Dětské skupiny – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA ve výši 25 Kč na jeden den provozu služby v rámci PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

 

118/6/2021
Přijetí dotace na projekt Podpora sociální služby pro zdravotně handicapované, pro příjemce Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165
a) RM bere na vědomí přijetí dotace na projekt Podpora sociální služby pro zdravotně handicapovanou slečnu Kxxxxxxx Kxxxxxxx pro příjemce PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.
b) RM bere na vědomí přijetí dotace na projekt Podpora sociální služby pro zdravotně handicapovaného pana Mxxxxxx Jxxxxxx pro příjemce PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

 

119/6/2021
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na umísťování handicapovaných volně žijících zvířat do záchranné stanice FALCO
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace spolku Český svaz ochránců přírody ZS FALCO, IČO: 02017083, Dolní Týnec 39, 412 01 Třebušín na umísťování handicapovaných volně žijících zvířat do záchranné stanice (viz příloha orig. zápisu).

 

120/6/2021
Pronájem prostoru v budově č.p. 241 v ulici Jezuitská stojící na pozemku parc. č. 317/2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru o celkové výměře 122,40 m2 v budově č.p. 241, stojící na pozemku parc. č. 317/2 v k.ú. Litoměřice v ulici Jezuitská v Litoměřicích na dobu jednoho roku s možností prodloužení pro Kulturní centrum Řehlovice z.s. se sídlem Na statku 20, 403 13 Řehlovice, IČO: 70200319, za účelem využití tohoto prostoru k pořádání výstav a provozování vzdělávacích a uměleckých činností s tím, že tato smlouva nabude účinnosti po ukončení opatření, přijatých v souvislosti s probíhající pandemií Cov-19, které znemožňují řádné užívání pronajatých prostor. RM dále schvaluje tomuto nájemci snížení nájemného o 50%, tj na částku 100,- Kč/rok za 1 m2 pronajaté plochy.

 

121/6/2021
Obce Drahobuz, Píšťany- Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
RM schvaluje
a) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Drahobuz, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Píšťany, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

 

122/6/2021
Změna Příkazu starosty a tajemníka č. 02/2016 Organizačního řádu MěÚ Litoměřice
a) RM schvaluje změnu organizační struktury útvaru PROLIDI spočívající ve vytvoření jednoho tabulkového místa "projektový manažer/projektová manažerka projektu LOKAL" v rozsahu 1,0 FTE, a to ke dni 1.4.2021 (viz příloha orig. zápisu), a RM vyslovuje souhlas se zařazením vybraných zaměstnanců městského úřadu z OKMaCR, oddělení ICT odboru správního, útvaru Pro lidi a komunitního plánování odboru sociálních věcí a zdravotnictví (projekt řeší i místní veřejná projednání). Tito zaměstnanci budou jmenováni do pozic projektu, a po dobu trvání projektu jim bude ponížen úvazek o část, která souvisí s aktivitami projektu a jsou uznatelnými náklady, tzn. budou také hrazeni z projektu. Po ukončení jejich působení v projektu jim budou navráceny úvazky na původní stav tzn. 1,00 FTE na MěÚ Litoměřice,
b) RM schvaluje změnu organizační struktury odboru správy nemovitého majetku města, spočívající ve vytvoření jednoho tabulkového místa „energetický manažer/energetická manažerka“ v rozsahu 1,0 FTE v úsek správy nemovitostí, a to ke dni 1.4.2021 (viz příloha orig. zápisu),
c) RM schvaluje změnový Příkaz starosty a tajemníka č. 6/2021, kterým se mění Organizační řád MěÚ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

123/6/2021
Prominutí nákladů za odtah vozidla
RM schvaluje prominutí nákladů za odtah vozidla ve výši 3.000,-Kč s příslušenstvím, pro paní Lxxxx Sxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice.

 

124/6/2021
Schválení uzavření dodatku k obchodní smlouvě na služby zajišťující poskytnutí benefitů ze sociální fondu na pracovní a životní výročí
RM schvaluje uzavření dodatku k obchodní smlouvě na služby zajišťující poskytnutí benefitů ze sociálního fondu na pracovní a životní výročí s Up Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 00, IČO: 62913671 (návrh dodatku k obchodní smlouvě viz příloha orig. zápisu).

 

125/6/2021
Připojení k iniciativě „Za kreativní Česko“
a) RM si je vědoma důležité role kulturních a kreativních průmyslů jak pro evropskou, tak českou ekonomiku, a proto se hlásí k iniciativě „Za kreativní Česko.“
b) RM pověřuje starostu, aby učinil nezbytné kroky k připojení k iniciativě „Za kreativní Česko“.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Vyhotoveno dne: 17.3.2021


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-17:00 hod.
So: 9:00-12:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..