RADA MĚSTA

usnesení rady města

04. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 5.3.2013

USNESENÍ

VÝPIS

z 4. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 5.3. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM

 

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  4. j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

101/4/2013       

Schválení záboru veřejného prostranství – pí Blümlová     

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro paní J. Blümlovou, Lahošť v termínu od 25.3. do 29.3.2013 za účelem umístění 1 stánku s cukrovinkami a dětského vláčku.

102/4/2013

Schválení záboru veřejného prostranství – p. Doležal

Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě mezi nájemci NP v dané lokalitě o umístění nové předzahrádky RM neschvaluje zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí č. 19/11, Litoměřice pro pana Miloše Doležala, Úštěk za účelem umístění předzahrádky na komunikaci.

 

 

103/4/2013

Návrh na příděl bytu č. 12 (1+1) v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice

RM schvaluje přidělení bytu č. 12 v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice pani H. k., trvale bytem Litoměřice, a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis.Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

104/4/2013       

Schválení dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě – zajištění veřejné služby

RM schvaluje dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě k zajištění pracovních míst pro výkon veřejné služby, uzavřený mezi Městem Litoměřice a Václavem Knotkem, IČ: 74769782, pro období od 1.1.2013 do 31.12.2013

105/4/2013

Poskytnutí dotací na projekty realizované v rámci komunitního plánování soc.služeb

a) RM schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí dotace v rámci komunitního plánování sociálních služeb pro rok 2013.

b) RM schvaluje poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu sociálních služeb na tyto projekty:

1/ Problémy postižených dětí a jejich rodičů

2/ Knihovna přátelská (nejen) seniorům

3/ Hospic sv. Štěpána - respitní pobyty

4/ Rozšíření Fokusu Labe Litoměřice o službu sociální rehabilitace

5/ Aktivní senior

6/ Pomáháme zvířatům a ony nám

7/ Specifická práce s abstinujícími matkami

c) RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace s těmito organizacemi:

1/ Klub Plamínek Litoměřice - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.

2/ Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích

3/ Hospic sv. Štěpána, o. s.

4/ Fokus Labe, o. s.

5/ Farní charita Litoměřice

6/ Naděje o. s.

7/ Oblastní spolek ČČK Litoměřice

106/4/2013

a) Vydání OZV č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.6/2008, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

b) Vydání OZV č. 5/2013 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

c) Vydání OZV č. 6/2013, požární řád    

a) RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č.4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.6/2008, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů (viz příloha orig.zápisu).

b) RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č.5/2013o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích (viz příloha orig.zápisu).

c) RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č.6/2013, požární řád (viz příloha orig. zápisu).

107/4/2013

Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů – přímá dotace

RM doporučuje ZM schválit předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací na podporu činnosti sportovních oddílů – přímá dotace (příloha viz orig. zápisu).

108/4/2013

Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů dle stavu členských základen

RM doporučuje ZM schválit předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací na podporu činnosti sportovních oddílů dle stavu členských základen (příloha viz orig. zápisu).

109/4/2013

Pověření p.V. Koláře zástupcem Města Litoměřice v honebním společenstvu (HS) Hlinná –Kundratice

RM pověřuje pana Vladimíra Koláře, vedoucího odd.lesního hospodářství města Litoměřic,zástupcem Města Litoměřice v honebním společenstvu (HS) Hlinná – Kundratice.

110/4/2013

Uzavření dohody o zrušení předkup. práva zřízeného ve prospěch Města Litoměřice k pozemkům parc. č. 1345/203 a 1345/221 v k.ú. Pokratice

RM schvaluje uzavření dohody o zrušení předkupního práva zřízeného ve prospěch Města Litoměřice k pozemkům parc.č. 1345/203 a 1345/221 v k.ú. Pokratice s vlastníky pozemků J.a B. M., Litoměřice.

111/4/2013

Záměr pronájmu 2. a 3. NP měst.ubytovny v Želeticích za účelem poskyt.ubyt.a přístřeší

RM schvaluje zveřejnění záměru na pronájem 2. a 3. NP městské ubytovny v Želeticích, čp. 2187/11 v ul. Želetická, za účelem poskytování ubytování a přístřeší. Podmínkou uzavření nájemního vztahu je poskytování sociálních služeb na území Města Litoměřice.

112/4/2013

Nabídka pronájmu městského bytu č. 2, Dlouhá 176/1

RM schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem městského bytu č. 2, Dlouhá 176/11, o velikosti 94,16 m(2+1).

113/4/2013

Nabídka pronájmu městského bytu č. 3, Mírové náměstí 43/21

RM schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem městského bytu č. 3, Mírové náměstí 43/21, o velikosti 78,15 m(2+1).

114/4/2013

Prodloužení nájemní smlouvy

RM schvaluje panu A.J.Š. prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v ulici Kamýcká 1030/10 v Litoměřicích. Nájemní smlouva se prodlužuje od 1.3.2013 do 28.2.2014.

115/4/2013

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje paní E.R. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11 v Litoměřicích od 1.1.2013 do 31.3.2013. Další prodloužení ubytování možné pouze za podmínky vyrovnaného dluhu na nájemném.

116/4/2013

Schválení smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie pro období 1.7.2013 – 31.12.2014 a o zmocnění centrálního zadavatele

RM schvaluje vzor smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie pro období 1.7.2013 – 31.12.2014 a o zmocnění centrálního zadavatele.(smlouva viz příloha org.zápisu)

 

 

117/4/2013

Schválení poskytnutí finančních prostředků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2013          

RM schvaluje přidělení finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2013 dle návrhu Komise PZM a MA21 (viz příloha orig. zápisu).

 

118/4/2013

Návrh na změnu Zřizovací listiny PO MěN v Litoměřicích

RM doporučuje ZM schválení nové Zřizovací listiny Městské nemocnice v Litoměřicích a to s účinností od 01.04. 2013.

119/4/2013

Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o výkonu některých činností provozovatele přístaviště

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o výkonu některých činností provozovatele přístaviště s Ředitelstvím vodních cest ČR (viz příloha orig.zápisu).

120/4/2013

Roční zpráva orgánu veřejné správy za rok 2012

RM bere na vědomí Roční zprávu orgánu veřejné správy za rok 2012 vypracovanou oddělením kontroly a interního auditu.

121/4/2013

Provozovatel MHD v Litoměřicích - zadání veřejné zakázky

I. RM rozhoduje o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce „Provozovatel MHD v Litoměřicích“,

II. RM schvaluje:

a)       „Zadávací dokumentaci veřejné zakázky“ včetně příloh,

b)       závazný návrh „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě“ včetně příloh,

c)       složení komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek,

III. RM ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství realizovat zadávací řízení k veřejné zakázce „Provozovatel MHD v Litoměřicích“.

(viz přílohy orig. zápisu).

122/4/2013

Schválení uzavření Smlouvy o dílo na výrobu, dopravu a montáž osvětově-hracího stojanu s firmou VM Factory, s.r.o., Praha 3

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na výrobu, dopravu a montáž osvětově-hracího stojanu uzavřené mezi VM Factory, s.r.o. se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, IČ 27893642 a Městem Litoměřice (smlouva přílohou orig. zápisu).

123/4/2013

Odstoupení od smlouvy s firmou QCM s.r.o., Brno                     

RM schvaluje ukončení smluvního vztahu s obchodní společností QCM, s.r.o., IČ: 2626 2525, Bellova 40/370, Brno 62300, a to smlouvy o dílo ze dne 15.2.2013 a k ní navazující smlouvy o poskytování servisních služeb ze dne 15.2.2013 a licenční smlouvy ze dne 15.2.2013.

124/4/2013

Pronájem měst. bytu č. 27 v ul. Stránského 1754/29 o velikosti 1+1

RM schvaluje paní J.Č a A.Č. pronájem městského bytu č. 27 v ul. Stránského 1754/29 o velikosti 1+1 a výměře 44,31 m2 na dobu určitou  3 měsíců (od 01.03.2013 do 31.05.2013) s tím, že uhradí formou splátkového kalendáře poplatky z prodlení dle výše schválené v ZM dne 14.3.2013 a zároveň stejným způsobem doplatí rozdíl ve výši nájemného za r. 2012 a r.2013 v celkové výši 16.272,-Kč. Zároveň musí do 17.03.2013 složit na účet ÚSBH vratnou kauci ve výši 13.047,- Kč (tříměsíční nájemné, vč. záloh za služby) a uhradit na účet ÚSBH exekučně vymáhanou částku, vč. poplatků z prodlení, tj. 71.420,- Kč.        

125/4/2013

Podání určovací žaloby proti Lesům ČR a Státnímu pozemkovému úřadu ČR

RM schvaluje podání určovací žaloby proti Lesům ČR s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451 a proti Státnímu pozemkovému úřadu (dříve PF ČR), Husinecká 1024/11/a, 130 00 Praha 3-Žižkov, na získání lesních pozemků z přídělů v k.ú. Sebuzín a Babiny I. do vlastnictví Města Litoměřice.

 

126/4/2013

Rezignace MUDr. Kejře na členství v DR 1. Geotermální Litoměřice

RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Pavla Kejře na člena Dozorčí rady 1.Geotermální Litoměřice.

127/4/2013

Schválení programu jednání ZM konaného dne 14.3.2013                       

RM schvaluje program na jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14.3.2013 od 16hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám. 68.

Program:
I.          Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.         Doplnění / stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání:

1.       Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 6.3.       

2.       Změna účelu užití investičního příspěvku poskytnutého PO MěN v Litoměřicích

3.       Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2012       

4.       Poskytnutí dotace pro Destinační agenturu Č. středohoří, o.p.s.

5.       Schválení dodatku č.1 k Zakládací smlouvě Destinační agentury Č. středohoří, o.p.s

6.       Schválení dotací na činnost pro OS Puellae cantantes, OS Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci a OS Kinoklub ostrov           

7.       Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů – přímá dotace

8.       Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů dle stavu členských základen

9.       Poskytnutí dotace na projekt Pomoc a podpora zdrav. postiž. a pečujícím osobám

10.   Vydání Obecně závazných vyhlášek      

a)   Vydání OZV č. 4/2013, kterou se mění OZV č. 6/2008, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřej. prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

b)   Vydání OZV č. 5/2013 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

c)   Vydání OZV č. 6/2013, požární řád

11.   Schválení dohody o splátkách

12.   Schválení dodatku k dohodě o splátkách

13.   Prominutí poplatku z prodlení

14.   Schválení nové Zřizovací listiny PO MěN v Litoměřicích

15.   a) Rezignace na členství v dozorčí radě 1. Geotermální Litoměřice a.s.

b) Úprava kompetencí při zastupování ve SESO

Majetkové záležitosti:

Záměry:

16.   Prodej pozemku parc.č. 498/8 o výměře 21mv k.ú. Litoměřice (stavební)

17.   Prodej zastavěných pozemků parc.č. 5414/8 o výměře 16m2 a 5417/11 o výměře 22m2 v k.ú. Litoměřice

18.   Prodej pozemku parc.č. 2693/9 o výměře 7m2 a 2693/10 o výměře 6m2 v k.ú. Litoměřice

19.   Žádost o bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

20.   Žádost o bezúplatný převod nemovitostí na základě novely zákona č. 172/1991 Sb. (173/2012 Sb.)

21.   Směnu pozemků vč. staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31, 4768/32,4794/20 4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a část poz. 4795/3 (majetek LV 6948, 7410) nutný odděl.geomet.plán za pozemky v majetku obce 2231/1 a 2526 vše v k.ú. Litoměřice a s finančním doplatkem ve prospěch žadatele

Prodeje:

22.   Nákup poz.parc.č. 2355/135 o výměře 5062ma darování pozemku parc.č. 2355/137 o výměře 194m2 vše v k.ú. Litoměřice (pozemky Miřejovická stráň – pod budoucími  komunikacemi)

23.   Nákup pozemku parc.č. 2355/136 o výměře 310m2  v k.ú. Litoměřice (pozemky Miřejovická stráň – pod budoucími  komunikacemi)

24.   Prodej pozemku parc.č. 3219 o výměře 93m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

25.   Prodej pozemku parc.č. 3220 o výměře 117m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

26.   Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, sml.č.j. 6586/12 od ČR ÚZSVM, Praha

27.   Majetkoprávní vypořádání majetku v k.ú. Litoměřice – odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva k pozemku parc.č. 4004/27 v k.ú. Litoměřice

28.   Nákup stavebních poz.p.č. 3291 o výměře 227 ma p.č. 3292 o výměře 315 mv k.ú. Litoměřice

29.   Revokace usnesení I/24 ZM ze dne 8.03.2007 změna kupujícího poz.parc.č. 2561/10 v k.ú. Litoměřice

30.   Vypořádání vlastnických vztahů ke kanalizačnímu zařízení realizovanému v rámci stavby „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ (věcné břemeno na pozemcích spol. Čepro a.s.)

31.   Zřízení věcného práva – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem  pozemků parc.č. 44, 68/12, 84/1 v k.ú.Pokratice. 

32.   Zřízení věcného práva – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem  pozemků parc.č. 85/1, 85/2, 120, 150/1, 154/2, 154/3, 172/20, 1345/68 v k.ú.Pokratice. 

33.   Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. st. 87/1,1031/1,1053 v k.ú. Tlučeň

34.   Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2188/9, 2188/10, 2188/11 v k.ú. Litoměřice

35.   Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1360/1 v k.ú. Pokratice

V.                 Informace

VI.                Interpelace

VII.              Diskuze

VIII.             Závěr

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Jan Szántó

2. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu