RADA MĚSTA

usnesení rady města

3. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 18.2.2016

USNESENÍ

VÝPIS

z 3. jednání Rady města Litoměřic
konaného dne 18.2.2016 od 9 hodin v kanceláři starosty města

 

Přítomno 9 členů RM

 

Rada města Litoměřic na svém 3. jednání projednala pod usnesením č.:

 

72/3/2016
Informace o záboru veřejného prostranství – Identita, s.r.o.
RM bere na vědomí zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro firmu Identita, s.r.o., Kateřinská 492/10, Praha 2, IČ: 27880401 za účelem uspořádání reklamní akce Karlovarské Becherovky, a.s. Zároveň RM schvaluje udělení výjimky z vyhlášky č. 5/2013 o zákazu používání alkoholických nápojů, která se vztahuje na výše uvedenou akci.

 

73/3/2016
Informace o záboru veřejného prostranství – Roman Černý
RM bere na vědomí zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro pana R.Č., Most za účelem stánkového prodeje zabijačkových hodů a rybích specialit a to každou středu v měsíci.

 

74/3/2016
Poskytnutí dotace Okresnímu fotbalovému svazu Litoměřice – pořádání 4 turnajů mladých fotbalistů
RM neschvaluje poskytnutí dotace Okresnímu fotbalovému svazu Litoměřice, IČO: 22882499, Osvobození 191/27, 412 01 Litoměřice na pořádaní čtyř turnajů mladých fotbalistů.

 

75/3/2016
Poskytnutí finančního příspěvku Gymnáziu Josefa Jungmanna, Litoměřice – reprezentace města a školy na mezinárodní Dějepisné soutěži studentů gymnázií ČR a SR 2016
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Gymnáziu Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvkové organizaci, se sídlem Svojsíkova 2027/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773673 na úhradu nákladů spojených s přípravou a účastí na Dějepisné soutěži studentů gymnázií ČR a SR 2016, uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu) a rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

76/3/2016
Poskytnutí finančního příspěvku - lyžařský výcvik žáků 7.ročníků základních škol
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na lyžařský výcvik žáků 7. tříd základních škol pro rok 2016, a to ve výši 1.300 Kč na každého žáka, navštěvujícího základní školu zřízenou městem Litoměřice. Podmínkou přiznání příspěvku je trvalý pobyt žáka na území města Litoměřice.

 

77/3/2016
Uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

78/3/2016
Pořádání výroční členské schůze Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., m.o.Litoměřice – sever v sále Gotického hradu Litoměřice
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technické zajištění zázemí Hradu Litoměřice pro účely pořádání výroční členské schůze Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Litoměřice – sever, se sídlem Štursova 1723/8, 412 01 Litoměřice, IČO: 75003643, která se bude konat dne 15.3.2016 od 14.00 – 17.00 hod.

 

79/3/2016
Pořádání výroční členské schůze Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. m.o. Litoměřice – jih v sále Gotického hradu Litoměřice
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technické zajištění zázemí Hradu Litoměřice pro účely pořádání výroční členské schůze Svazu tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Litoměřice – jih, se sídlem Hynaisova 427/9, 412 01 Litoměřice, IČO: 75003627, která se bude konat dne 24.3.2016 od 13.30 – 16.00 hod.

 

80/3/2016
Oznámení jmenování zástupkyně ředitelky – Základní umělecká škola Litoměřice
RM bere na vědomí jmenování Jany Šillerové, dipl. um., do funkce zástupkyně ředitelky Základní umělecké školy Litoměřice, příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 621/43, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 k 1.3.2016.

 

81/3/2016
Výpůjčka části pozemku p.č. 4794/17 o výměře cca 175 m2 v k.ú. Litoměřice včetně stavby a zařízení víceúčelového hřiště k účelu provozování veřejného dětského hřiště
RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 4794/17 o výměře cca 175 m2 v k.ú. Litoměřice včetně stavby a zařízení víceúčelového hřiště v pořizovací hodnotě 604.977,86 Kč vč. DPH k účelu provozování veřejného dětského hřiště v Želeticích spolku NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 13 – Stodůlky, IČO: 00570931, zast. Bc. Alešem Slavíčkem, na dobu určitou 5ti let (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

82/3/2016
Program prevence kriminality na rok 2016
RM schvaluje Program prevence kriminality města Litoměřice na rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

83/3/2016
Akční plán procesu Komunitního plánování sociálních služeb 2016
RM schvaluje Akční plán procesu Komunitního plánování sociálních služeb na rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

84/3/2016
Krizová jednotka – využití při mimořádných událostech
RM schvaluje:
a) Pravidla pro přidělení a využití Krizové jednotky (viz příloha orig. zápisu)
b) Ubytovací řád krizové jednotky (viz příloha orig. zápisu)
c) Dohodu o poskytnutí ubytování v krizové jednotce (viz příloha orig. zápisu)
d) Pověření pro vedoucí OSVaZ a jejího zástupce (viz. příloha orig. zápisu).

 

85/3/2016
Akční plán rozvoje rodinné politiky na rok 2016
RM schvaluje Akční plán rozvoje rodinné politiky města Litoměřice na rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

86/3/2016
Schválení smlouvy o umísťování handicapovaných volně žijících zvířat do záchranné stanice FALCO ČSOP Dolní Týnec 39, 412 01 Třebušín
RM schvaluje uzavření smlouvy o umísťování handicapovaných volně žijících zvířat do záchranné stanice FALCO ČSOP Dolní Týnec 39, 412 01 Třebušín, IČO: 02017083 (viz příloha orig. zápisu).

 

87/3/2016
Schválení smlouvy o zajištění ekologické výchovy Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění ekologické výchovy Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., IČO: 28745418, se sídlem Masarykova 701/35, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

88/3/2016
Pořádání Jarní školy Národní sítě Zdravých měst ČR ve dnech 16. a 17. března 2016 v sále Gotického hradu Litoměřice
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technické zajištění zázemí pro pořádání Jarní školy NSZM ČR ve dnech 16. a 17.3.2016 v prostorách Hradu Litoměřice.

 

89/3/2016
Poskytnutí finančního daru na nákup hraček pro dětské oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč Městské nemocnici v Litoměřicích, příspěvkové organizaci, se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 00830488, na nákup hraček za účelem zvyšování komfortu dětských pacientů na dětském oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích (darovací smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

90/3/2016
a) Rezignace členů komise Zdravého města a místní Agendy 21 (ZM a MA 21)
b) Aktuální členství v komisi ZM a MA21
a) RM bere na vědomí rezignaci členů komise Zdravého města a místní Agendy 21 Aleny Pávkové, Renáty Jurkové, Marie Hochbergerové, Aleny Kaiserové a Petra Krňáka.
b) RM bere na vědomí aktuální seznam členů komise ZM a MA21 (viz příloha orig. zápisu).

 

91/3/2016
a) Vzetí na vědomí vyhodnocení Akčního plánu zlepšování Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za rok 2015
b) Schválení Akčního plánu zlepšování Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 na rok 2016
a) RM bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu zlepšování Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 v Litoměřicích za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a procesu místní Agendy 21 v Litoměřicích na rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

92/3/2016
Schválení Dodatku č. 4 ke smlouvě o obchodní spolupráci se společností DARUMA spol. s r.o.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o obchodní spolupráci se společností DARUMA spol. s r.o., se sídlem Zelinářská 10, 301 00 Plzeň, IČ: 16736842, který upravuje obměnu zvukového informačního nosiče DARUMA CITY VOICE IV. generace za nosič V. generace (viz příloha orig. zápisu).

 

93/3/2016
Návrh úpravy rozpočtu správního odboru – přesun finančních prostředků ve výši 215.000,- Kč z ÚZ 1805/1000 (saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu) na ÚZ 2006/2000 (informační technologie)
RM schvaluje úpravu rozpočtu správního odboru – přesun finančních prostředků ve výši 215.000,- Kč z ÚZ 1805/1000 (saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu) na ÚZ 2006/2000 (informační technologie).

 

94/3/2016
Záměr propachtování pozemků parc. č. 5094/12 (ovocný sad) o výměře 3795 m2 a parc. č. 5107/5 (zahrada) o výměře 1732 m2
RM schvaluje záměr propachtování pozemků parc.č. 5094/12, ovocný sad o výměře 3795 m2 a parc.č. 5107/5 zahrada o výměře 1732 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok.

 

95/3/2016
Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 3006 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 18m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 3006 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 18 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu obnovy záhonů s okrasnou zelení na dobu určitou 10 let, s povinností údržby.

 

96/3/2016
Výpůjčka altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání svatebního obřadu dne 18.6.2016
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově s paní Ing. M.M., bytem Litoměřice, za účelem konání svatebního obřadu dne 18.6.2016.

 

97/3/2016
Výpůjčka části pozemku parc. č. 4008/74 v areálu bývalých Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích za účelem poskytnutí prostoru (cvičiště) pro výcvik klientů autoškoly
RM schvaluje uzavření výpůjčky části pozemku parc. č. 4008/74 (areál KDH) o výměře cca 1.850 m2 za účelem provozování cvičiště autoškoly s Ivanem Varcholem – AUTOŠKOLA, ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ, IČO: 59290300, Kosmonautů 6, 412 01 Litoměřice na dobu jednoho roku (01.02.2016 – 31.01.2017) s možností prodloužení.

 

98/3/2016
Aktualizace nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v ulici Tyršovo náměstí č.p. 282 – E.Revaj
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání na Tyršově náměstí č.p. 282 v Litoměřicích ze dne 5.5.2009, uzavřené s panem Eduardem Revajem, se sídlem Lidická 12, Litoměřice, IČO: 63142406. Dodatkem č. 2 nájemní smlouvy ze dne 5.5.2009 se upravuje platba nákladů za služby formou záloh s účinností od 1.3.2016 (dodatek č.2 viz příloha orig. zápisu).

 

99/3/2016
Nabídka pronájmu bytu č. 4, Dlouhá 195/49, o výměře 81,40 m² (3+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 4 v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích o výměře 81,40 m² (3+1).

 

100/3/2016
Přidělení bytu č. 2 v ulici Novobranská 159/2 v Litoměřicích, o výměře 64,70 m² (2+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 v ulici Novobranská 159/2 v Litoměřicích, o výměře 64,70 m² (2+1) paní M.U., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2016 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

101/3/2016
Pověření k podepisování pro vedoucího odboru správy nemovitého majetku města – nahrazuje předchozí pověření dané usnesením RM č. II. ze dne 15.01.2008
RM schvaluje pověření Mgr. Václava Härtinga - vedoucího odboru správy nemovitého majetku města, k podepisování nájemních smluv, podnájemních smluv, smluv o výpůjčce, dohod o jejich ukončení a jejich případných změn a dodatků (viz příloha orig. zápisu).

 

102/3/2016
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/002/2016 s názvem „Půdní vestavba a stavební úpravy o opravy v bytovém domě č. p. 156 na Mírovém náměstí v Litoměřicích“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Půdní vestavba a stavební úpravy a opravy v bytovém domě č. p. 156 na Mírovém náměstí v Litoměřicích“.

 

103/3/2016
Schválení Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „MAP ORP Litoměřice“
RM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Městem Litoměřice a MAS České středohoří, z.s. se sídlem Ploskovice 50, IČ: 27036952, v rámci projektu "MAP ORP Litoměřice" (viz příloha orig. zápisu).

 

104/3/2016
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Silniční fréza“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM bere na vědomí rozhodnutí ředitele TSM o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AB plus CZ s.r.o., sídlem Za Elektrárnou 419/1b, 170 00 Praha 7, IČ: 251 68 860 v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Silniční fréza“ a zároveň bere na vědomí, že bude uzavřena smlouva s tímto dodavatelem.

 

105/3/2016
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Elektrické nákladní vozidlo“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM bere na vědomí rozhodnutí ředitele TSM o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče BALKANCAR CZ s.r.o., se sídlem Českobrodská 816/36, 190 00 Praha 9, IČ: 152 69 531 v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Elektrické nákladní vozidlo“ a zároveň bere na vědomí, že bude uzavřena smlouva s tímto dodavatelem.

 

106/3/2016
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Pracovní plošina“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM bere na vědomí rozhodnutí ředitele TSM o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Plošiny Rybáček s.r.o., se sídlem Vinařice 42, PSČ 439 15, IČO 272 79 618 v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Pracovní plošina“ a zároveň bere na vědomí, že bude uzavřena smlouva s tímto dodavatelem.

 

107/3/2016
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Tandemový vibrační válec“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM bere na vědomí rozhodnutí ředitele TSM o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče KOHÚT A SPOL. spol. s r.o., sídlem Smilovice 3, 294 42 Luštěnice, IČ: 498 24 465 v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Tandemový vibrační válec“ a zároveň bere na vědomí, že bude uzavřena smlouva s tímto dodavatelem.

 

108/3/2016
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana F.W., bytem Litoměřice, na částku 3.000,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únorem 2016, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

109/3/2016
Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
RM bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (viz příloha orig.zápisu).

 

110/3/2016
Změna organizační struktury Městského úřadu Litoměřice
a) RM schvaluje změnu organizační struktury MěÚ Litoměřice – Příkaz starosty a tajemníka č. 1/2016 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje změnu organizační struktury Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje MěÚ Litoměřice, spočívající ve vytvoření jednoho tabulkového místa „manažer kvality“ ke dni 1.3.2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

111/3/2016
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru – Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, IČO: 46773436
RM schvaluje přijetí věcného daru stolní PC AMD Athlon 64 X2 6000+s monitorem LG LCD L204 a příslušnými licencemi na softwarové vybavení pro Masarykovu základní školu Litoměřice, příspěvkovou organizaci, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436.

 

112/3/2016
Schválení dodatku č.1 k SOD č. ŠKAS 165/15 na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu pro využití ZUŠ - zpracování DPS"
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ŠKAS 165/15 se společností IQ stavby a projekty, s.r.o., Kabešova 2, 190 00 Praha 9, IČ: 03640485 na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu pro využití ZUŠ – zpracování DPS“ (viz příloha orig. zápisu).

 

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

 

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

 

Zapsala: Eva Chrudimská
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu