RADA MĚSTA

usnesení rady města

02. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 25.1.2021

USNESENÍ

VÝPIS

z 2. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 25. 1. 2021

od 13:00 hodin v kancelář starosty města

 

19/2/2021

Aktualizace Organizačního řádu a organizační struktury - Mateřská škola Litoměřice, PO

RM schvaluje aktualizaci Organizačního řádu a organizační struktury Mateřské škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 s účinností od 1. 1. 2021 - viz příloha orig. zápisu.

 

20/2/2021

Žádost o poskytnutí dotace - Severočeská filharmonie Teplice

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč Severočeské filharmonii Teplice, se sídlem Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice, IČO: 00083283 na uskutečnění projektu "Koncert v rámci 56. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2021" a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

21/2/2021

Odvolání členky komise kultury při RM Litoměřice

RM odvolává Ing. Věru Kmoníčkovou z funkce členky komise kultury při Radě města Litoměřice.

 

22/2/2021

Ukončení pracovního poměru – Ing. Věra Kmoníčková

RM bere na vědomí způsob ukončení pracovního poměru bývalé ředitelky MKZ v Litoměřicích Ing. Věry Kmoníčkové (viz příloha orig. zápisu).

 

23/2/2021

Příděl seniorského bytu č. 12 v ul. Kosmonautů 2020/14, Litoměřice

RM schvaluje přidělení seniorského bytu č.12 v ul. Kosmonautů 2020/14, Litoměřice paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 35 tis. Kč s žadatelkou. Dar je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do seniorského bytu. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

24/2/2021

Příděl seniorského bytu č. 21 (1+1) v ul. Kosmonautů 2020/14, Litoměřice

RM schvaluje přidělení seniorského bytu č. 21 v ul. Kosmonautů 2020/14 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 35 tis. Kč s žadatelkou. Finanční dar je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do seniorského bytu. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

25/2/2021

Příděl seniorského bytu č. 12 v ul. Kosmonautů 2021/16, Litoměřice

RM schvaluje přidělení seniorského bytu č. 12 v ul. Kosmonautů 2021/16, Litoměřice paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 35 tis. Kč s žadatelkou. Finanční dar je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do seniorského bytu. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

26/2/2021

Příděl seniorského bytu č. 2 (1+1) v ul. Švermova 2099/16

RM schvaluje přidělení seniorského bytu č. 2 v ul. Švermova 2099/16, Litoměřice paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy ver výši 35 tis. Kč s žadatelkou. Finanční dar je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do seniorského bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

27/2/2021

Odvolání členek zdravotní a sociální komise

RM odvolává paní Valáškovou Renatu a paní Strankovou Vladimíru z funkce člena zdravotní a sociální komise.

 

28/2/2021

Schválení smlouvy o zajištění ochrany budov a objektů před pobytem zdivočelých domácích holubů v Litoměřicích na rok 2021

RM schvaluje uzavření smlouvy na ochranu budov a objektů v lokalitě Město Litoměřice před hnízděním, nocováním a pobytem zdivočelých domácích holubů na rok 2021 s panem xxxxxxxxxx xxxxxx, se sídlem xxxxxxxxx, 463 55 Rynoltice, IČO: xxxxxxxx (viz příloha orig. zápisu).

 

29/2/2021

Schválení dodatku č.12 příloha č.2 ke Smlouvě o sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu č. 0002/00

RM schvaluje uzavření dodatku č.12 příloha č.2 ke Smlouvě o sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu č. 0002/00 uzavřené s firmou FCC BEC, s.r.o. Prosmycká 2/čp. 88, 410 02 Lovosice IČO: 61054259, DIČ: CZ61054259 (viz příloha orig. zápisu).

 

30/2/2021

Schválení dodatku č.12 ke Smlouvě o nakládání s komunálním a jemu podobným odpadem č. 50/98 uzavřené dne 18. 12. 1997

RM schvaluje uzavření dodatku č.12 ke Smlouvě o nakládání s komunálním a jemu podobným odpadem č. 50/98 uzavřené dne 18. 12. 1997 uzavřené s firmou FCC BEC, s.r.o. Prosmycká 2/čp. 88, 410 02 Lovosice IČO: 61054259, DIČ: CZ61054259 (viz příloha orig. zápisu).

 

31/2/2021

Schválení plné moci pro firmu FCC BEC s.r.o. pro podání žádosti o uplatnění slevy na odpad dle § 157 odst.2 zákona č. 541/2020 Sb.

RM schvaluje udělení plné moci pro firmu FCC BEC, s.r.o. Prosmycká 2/čp. 88, 410 02 Lovosice IČO: 61054259, DIČ: CZ61054259 za účelem oznámení o uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu města Litoměřice do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu pro období kalendářního roku 2021 v souladu s ust. § 157 odst.2 zákona č.541/2020Sb., o odpadech a zajištění agendy spojené s placením poplatků za ukládání odpadů na skládku (viz příloha orig. zápisu).

 

32/2/2021

Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4867-58/2020 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.267 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

33/2/2021

Zřízení služebnosti vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1321/10, 1321/11, 1268/19, 1354/1, 1838/2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1321/10, 1321/11, 1268/19, 1354/1, 1838/2 v k.ú. Litoměřice dle GP č.4897-416/2020 a č.4302-79/2015 ve prospěch oprávněného Severočeskou vodárenskou společnost, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČO: 49099469. Investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha, IČO: 65993390 uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a Městu Litoměřice jednorázovou náhradu za zřízení služebnosti ve smluvní výši 5.062 Kč + 21% DPH.

 

34/2/2021

Ukončení Smlouvy o pronájmu zařízení k umístění reklamního poutače č. 9870000001 ze dne 24.3.2014

RM schvaluje ukončení Smlouvy o pronájmu zařízení k umístění reklamního poutače č. 9870000001, uzavřené dne 24.3.2014 s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Žitenice, IČO: xxxxxxxx, dohodou s ukončením smluvního vztahu k 31.1.2021 (návrh Dohody o ukončení, viz příloha orig. zápisu).

 

35/2/2021

Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 89,20 m2 v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 89,20 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

36/2/2021

Zveřejnění adresného záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 2676/4 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ul. Pobřežní v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 376,70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/4 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

37/2/2021

Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru v budově č.p. 241 (tzv. Gotické dvojče) v ulici Jezuitská v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru o celkové výměře 41,65 m2, který se nachází v přízemí budovy č.p. 241 v ulici Jezuitská v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

38/2/2021

Schválení slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích

RM schvaluje společnosti INTCORP s.r.o., se sídlem Bratislavská 2289/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25013246, 30% slevu na platbách nájemného za měsíce červenec, srpen a září 2020, hrazených za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 316,39 m2, který se nachází v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

39/2/2021

Schválení slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 21 a v budově č.p. 22, na Mírovém náměstí v Litoměřicích

RM schvaluje společnosti SETTEE s.r.o., se sídlem Na Valech 370/50, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 25457136, 30% slevu na platbách nájemného za měsíce červenec, srpen a září 2020, hrazených za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 239,97 m2, který se nachází v budově č.p. 21 a v budově č.p. 22 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

40/2/2021

Schválení slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/15 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje společnosti SAKORA s.r.o., se sídlem Palachova 1081/8, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 28728807, 10% slevu na platbách nájemného za měsíce červenec, srpen a září 2020, hrazených za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 93 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/15 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

41/2/2021

Revokace usnesení RM č. 453/15/2020 ze dne 24.08.2020 - smlouva o poskytování služeb Nemocnici Litoměřice, a.s.

RM schvaluje revokaci usnesení RM č. 453/15/2020 a nahrazuje původní datum platnosti a účinnosti „Smlouvy o poskytování služeb“ s Nemocnicí Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice (IČO: 06199518) pro účely zajištění provozu souboru objektů (budov bez č.p.) stojících na pozemku parc. č. 3869/3 v k.ú. Litoměřice nově od 01.02.2021 (viz příloha orig. zápisu). Rada města dále bere na vědomí a souhlasí, že oprávněnému, tj. Nemocnici Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice (IČO: 06199518) byly v období od 27.04.2020 do 31.01.2021 bezúplatně poskytovány dodávky služeb (vody, tepla a elektrické energie) do souboru budov bez č.p. ležících na pozemku parc. č. 3869/3 v k.ú. Litoměřice z budovy č.p. 1365, vše v k.ú Litoměřice.

 

42/2/2021

Schválení dodatku č. 7 ke smlouvě o střežení kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích se společností ARGUS, spol. s r.o. (navýšení hodinové sazby za střežení objektů z důvodu zvýšení minimální mzdy)

RM Litoměřice schvaluje uzavření dodatku č. 7 smlouvy o „Poskytnutí bezpečnostních služeb“ se společností ARGUS, spol. s r.o., Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9 (IČO: 00203459) s tím, že bude navýšena cena služeb účtovaná za hodinu činnosti jednoho zaměstnance ze stávajících 153,- Kč (vč. DPH) na 159,- Kč (vč. DPH) s platností od 01.02.2021.

 

43/2/2021

Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 154 v ul. 5. května v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 175,06 m2, který se nachází v budově č.p. 154, stojící na pozemku parc.č. 98 v k.ú. Litoměřice v ulici 5. května v Litoměřicích, se společností gelatoleonardo s.r.o., se sídlem Odboje 1768/55, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 09627782. Smluvní nájemné činí 1 400 Kč/m2/rok, smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou jednoho roku od 01.03.2021 do 28.02.2022 s možností prodloužení nájmu vždy o jeden rok. Současně RM vydává souhlas pronajímatele s provedením stavebních úprav prostoru sloužícího podnikání na náklady nájemce. Smluvní nájemné a náklady na služby budou hrazeny od prvního dne následujícího měsíce po ukončení stavebních úprav, které musí ukončeny nejpozději do 31.08.2021.

 

44/2/2021

Schválení uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru v budově bez. č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru o celkové výměře 131 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s organizací Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Dlouhá 173/5, Litoměřice–Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360635. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.02.2021 do 30.06.2024. Náklady na služby bude hradit vypůjčitel.

 

45/2/2021

Veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983 dle které bude pro Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, provádět výkon přenesené působnosti v oblasti doručování (Smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

46/2/2021

Obce Býčkovice, Libochovany, Travčice, Velké Žernoseky, Žitenice – Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí

RM schvaluje

a) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Býčkovice, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Libochovany, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

c) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Travčice, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

d) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Velké Žernoseky, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

e) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Žitenice, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

 

47/2/2021

Návrh participace s občany Litoměřic v roce 2021

RM

a) schvaluje navrženou participaci s občany

b) ukládá Zdravému městu Litoměřice přípravu a realizaci dle aktuální situace.

 

48/2/2021

Aktualizace složení komise Zdravého města a místní Agendy 21

RM

a) odvolává členy komise Zdravého města a MA21 při Radě města Litoměřice Zoru Berglovou za Středisko ekologické výchovy Sever a Veroniku Vaňkovou za Dobrovolnické centrum Diecézní charity (viz příloha orig. zápisu),

b) jmenuje členy komise Mgr. Jana Kotěru za Středisko ekologické výchovy Sever a Veroniku Vaňkovou jako zástupce veřejnosti (viz příloha orig. zápisu).

 

49/2/2021

Změna příkazu Vnitřní předpis č. 1/2019 – přílohy č. 1, Výše stravného

RM schvaluje změnový Příkaz č. 2/2021, kterým se mění Příkaz č. 1/2019 – Vnitřní předpis, který stanoví platové a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců. Navržená změna se týká přílohy č. 1 – Výše stravného při pracovních cestách (viz příloha orig. zápisu).

 

50/2/2021

Smlouva o poskytování služeb SOS linky pro zaměstnance

RM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí služby péče o zaměstnance a aktivní podporu harmonizace soukromého a profesního života "Poskytování SOS linky pro zaměstnance" se společností pme Familienservice, s.r.o., se sídlem: Pernerova 293/11, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, IČO: 28477642 (viz příloha orig. zápisu).

 

51/2/2021

Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2021 pro Útvar kontroly a interního auditu

RM schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2021 pro Útvar kontroly a interního auditu (viz příloha orig. zápisu).

 

52/2/2021

Schválení programu 1. jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 4.2.2021

RM schvaluje program 1. veřejného jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 4. 2. 2021 od 16 hodin ve velkém sále Kulturního a konferenčního centra Litoměřice se sídlem Na Valech 2828 v Litoměřicích.

Program:

1. Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2. Rezignace Mgr. Petra Klupáka a složení slibu nového člena ZM Ing. Jana Fišery
3. Schválení zápisu minulého jednání
4. Kontrola plnění bodů
5. Doplnění/stažení bodů programu

6. Hlasování o programu

7. Rozpočtová opatření dle doporučení finančního výboru
8. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
9. Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
10. Záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 na realizaci akce "Atletický ovál a hřiště – Litoměřice, Havlíčkova 32"
11. Záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 na realizaci akce "Kalich Arena – výměna mantinelů"
12. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2021
13. Vznik nové ulice "Technická"
14. Vydání změnové vyhlášky – pohyb psů
15. Schválení Zřizovací listiny SMART CITY Litoměřice, organizační složky zřízené Městem Litoměřice
16. Schválení změny kompetencí pro starostu a 1. místostarostu

17. Zpráva o kontrole plnění usnesení ZM za rok 2020

Majetkové záležitosti:
Záměry:
18. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4698/2 v k.ú. Litoměřice
19. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/43 a část pozemku par.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice
20. Záměr směny pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Pokratice ul. K. Trochty

21. Záměr nákupu části pozemku parc.č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice

Prodeje:
22. Prodej pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“
23. Prodej pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice
24. Prodej pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice
25. Prodej pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice
26. Prodej pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 v k.ú. Pokratice
27. Nákup 1/9 pozemku parc.č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice

28. Zrušení usnesení ZM č. 163/5/2020 ze dne 3.12.2020

29. Informace
30. Interpelace
31. Diskuze

32. Závěr

 

53/2/2021

Změna Pracovního řádu č. 7/2016 – čl. 4 odst. 4.1.2a) Základní povinnosti zaměstnance

RM schvaluje změnový Příkaz č. ./2021, kterým se mění Příkaz č. 7/2016 – Pracovní řád pro zaměstnance města Litoměřice, a to změnu článku 4, odstavce 4.1.2a) - Základní povinnosti zaměstnance; změnový příkaz viz příloha orig. zápisu.

 

54/2/2021

Návrh dodatku č.2 ke Smlouvě o koupi závodu Nemocnice Litoměřice, a.s. ze dne 24.8.2020

Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) Rada města Litoměřice bere na vědomí informaci o projednání a schválení návrhu dodatku č.2 ke Smlouvě o koupi závodu Nemocnice Litoměřice, a.s., uzavřené ze dne 24.8.2020 představenstvem.

b) Rada města Litoměřice schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o koupi závodu, uzavřené dne 24.8.2020 mezi společností Nemocnice Litoměřice, a.s. jakožto prodávajícím a společností Krajská zdravotní, a.s. jakožto kupujícím, v předloženém znění (viz příloha orig. zápisu).

c) Rada města Litoměřice ukládá starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., o výše uvedeném usnesení.

 

55/2/2021

Návrh na schválení mimořádných odměn COVID za rok 2020

Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) Rada města Litoměřice schvaluje, v souladu s článkem II., bodu 7), smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, návrh na mimořádné odměny pro členy představenstva Nemocnice Litoměřice, a.s. za splnění mimořádného úkolu při zajištění činnosti nemocnice při zvládání epidemie COVID v roce 2020 (viz příloha originálu zápisu) s termínem výplaty do 31.1.2021.

b) Rada města Litoměřice ukládá starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., o výše uvedeném usnesení.

 

56/2/2021

Návrh na vyplacení zálohy odměny z podílu na zisku pro členy statutárních orgánů Nemocnice Litoměřice, a.s.

Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) Rada města Litoměřice schvaluje, vyplacení zálohy odměny z podílu na zisku dle smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady Nemocnice Litoměřice, a.s., ve výši 66 % očekávaného plnění zjištěného z výkazu zisku a ztrát za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu), sestaveného ke dni rozhodnutí Valné hromady 25.1.2021 (pro výpočet podílu zisku zaokrouhleného na statisíce dolů), ve výplatním termínu do 31.1.2021. Vyplacená záloha podléhá zúčtování s konečným nárokem vyplývajícím z článku II., odst. 3) Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady, nejpozději do 30.6.2021.

b) Rada města Litoměřice ukládá starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., o výše uvedeném usnesení.

 

57/2/2021

Odvolání členů představenstva Nemocnice Litoměřice, a.s.

Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) Rada města Litoměřice odvolává k datu 31.1.2021:
  • JAROSLAVA PRŠALU, dat. nar. xxxxxxxxxxxxxx z funkce člena představenstva
  • VLADIMÍRA KESTŘÁNKA, MBA, dat. nar. xxxxxxxxxxxxxx z funkce člena představenstva.

b) Rada města Litoměřice bere na vědomí vyplacení mimořádné odměny členům představenstva dle článku II., odstavce 11), smlouvy o výkonu funkce v termínu do 31.1.2021.

c) Rada města Litoměřice ukládá starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., o výše uvedeném usnesení.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města
 
 
Mgr. Karel Krejza

1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 29.1.2021


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu