RADA MĚSTA

usnesení rady města

02. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 12.11.2018

USNESENÍ
VÝPIS
z 2. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 12.11.2018
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

 

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 2. jednání projednala pod usnesením č.:

 

2/02/2018
Souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství – Vánoční trhy 2018
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro společnost Zahrada Čech, s.r.o., Na Vinici 948/13, Litoměřice, IČO: 22794701 za účelem pořádání vánočních trhů na Mírovém náměstí v Litoměřicích od 11.12. do 23.12.2018.

 

3/02/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 3.200 Kč pro PO Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Nadačního fondu DELFÍN – šance dětem, sídlo: Na Valech 85/35, 412 01 Litoměřice, IČO: 05047102 na podporu zájmových kroužků žáků ze sociálně znevýhodněných rodin.

 

4/02/2018
Dotační projekty – Základní umělecká škola Litoměřice
RM bere na vědomí účast Základní umělecké školy Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 v Šablonách II. pro základní umělecké školy v období 2019 - 2021.

 

5/02/2018
Úhrada nákladů na výměnu osvětlení v areálu nemocnice v Litoměřicích a rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru životního prostředí
RM schvaluje realizaci výměny osvětlení v areálu nemocnice v Litoměřicích v roce 2018.

RM pověřuje odbor životního prostředí v součinnosti s Nemocnicí Litoměřice, a.s. provést kontrolu realizované výměny osvětlení v areálu nemocnice v Litoměřicích.

RM schvaluje po odsouhlasení odborem životního prostředí provést úhradu nákladů za realizaci změny osvětlení v areálu nemocnice v Litoměřicích v roce 2018 v celkové výši 1.000.000,- Kč společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518.

RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru životního prostředí (viz příloha orig. zápisu).

 

6/02/2018
Rozhodnutí o přidělení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019 - 2029“ a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
a) RM rozhoduje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o přidělení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019 - 2029“ dodavateli Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO: 25332473, se sídlem Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary (viz příloha orig. zápisu),

b) RM schvaluje uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem za předpokladu splnění podmínek stanovených zadávací dokumentací této veřejné zakázky a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to za celkovou nabídkovou cenu služeb ve výši 145.971.903,75 Kč bez DPH (viz příloha orig. zápisu),

c) RM ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství učinit nezbytné kroky k ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019 - 2029“ s vybraným dodavatelem, a to za předpokladu splnění veškerých podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace veřejné zakázky a ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha orig. zápisu).

 

7/02/2018
Záměr propachtování části pozemku parc.č. 4447/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 45 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc.č. 4447/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 45 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

8/02/2018
Propachtování pozemku parc.č. 330/1, orná půda 24.694 m2 v k.ú. Třeboutice k zemědělské činnosti
RM schvaluje propachtování pozemku parc.č. 330/1, orná půda o výměře 24.694 m2 v k.ú. Třeboutice k zemědělské činnosti, Viktoru Sedlákovi, IČO: 43261493, Karolíny Světlé 1795/10, Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s ohledem na pachtovní rok, za pachtovné ve výši 8.066 Kč/rok.

 

9/02/2018
Pronájem pozemku parc.č.5503, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 5503, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, panu N. S. T., bytem Polepy, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže, za nájemné v roční výši 189 Kč.

 

10/02/2018
Nabídka pronájmu bytu č. 2, Mírové náměstí 156/29, Litoměřice, o výměře 54,16 m2 (1+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 2 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích o výměře 54,16 m2 (1+1).

 

11/02/2018
Směna městského bytu č. 6 v ulici Lidické 150/2 za byt č. 4 na Mírovém náměstí 22/14 v Litoměřicích
RM schvaluje paní A. R., bytem Litoměřice, výměnu stávajícího bytu za větší byt č. 4 na Mírovém náměstí 22/14 v Litoměřicích. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

12/02/2018
Pronájem městských bytů č. 1 a 2 na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích
RM schvaluje paní Bc. L. T., bytem Lovosice uzavření nájemního vztahu na byty č. 1 a 2 na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích dohodou k datu 01.11.2018, a to na dobu jednoho roku s možností prodloužení.

 

13/02/2018
Užití konferenčního sálu Hradu Litoměřice – pořádání vánočního setkání zaměstnanců Města Litoměřice
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky, za účelem pořádání vánočního setkání zaměstnanců a vedení města, které se bude konat v konferenčním sále Hradu Litoměřice dne 7. 12. 2018 od 17.00 hodin do 24.00 hodin.

 

14/02/2018
Parkování zaměstnanců
a) RM schvaluje v souladu s usnesením RM č. 220/9/2011 ze dne 3.2.2011 rozšíření stávajícího počtu parkovacích míst takto:

V lokalitách:
Parkoviště (U hradeb, v ulici Na Valech) v maximální počtu 15 karet,
Parkoviště (Vojtěšská u parku Václava Havla) v maximálním počtu 12 karet + 2 karty pro zaměstnance příspěvkové organizace MKZ,
Parkoviště (bývalé sběrné suroviny) v maximálním počtu 15 karet,
Parkoviště (autobusové a vlakové nádraží) v maximálním počtu 20 karet.

b) RM povoluje TSM příspěvkové organizaci, prodej parkovacích karet v maximálním počtu zaměstnancům Města Litoměřice dle pokynů tajemníka za cenu 500,- Kč/rok s platností karty v pracovní době MěÚ.

 

15/02/2018
Uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančních prostředků Společnosti patriotů Slaného, z.s.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních prostředků Společnosti patriotů Slaného, z.s., Masarykovo náměstí 138/13, 274 01 Slaný, IČO: 01292749, ve výši 10.000 Kč jako příspěvek na uskutečnění pietní vzpomínkové akce u Památníku návratu československých stíhacích perutí RAF z Velké Británie konané dne 29.11.2018 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

16/02/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u PO Mateřská škola Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 727 44 081 (viz příloha orig. zápisu).

 

17/02/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za ro 2017 provedené u organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO 467 733 63 (viz příloha orig. zápisu).

 

18/02/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko, Revoluční 1845/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 708 54 165 (viz příloha orig. zápisu).

 

19/02/2018
Schválení termínů jednání RM a ZM na 1. pololetí roku 2019
RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřic a Zastupitelstva města Litoměřic konaných v 1. pololetí roku 2019.

RM: 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 23.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6.

ZM: 7.2., 18.4., 13.6.

 

20/02/2018
Pověření oddávajících na svatební obřady a schválení seznamu členů ZM na občanský obřad vítání občánků
RM pověřuje Mgr. Petra Hermanna, Mgr. Jiřího Adámka, Romana Kozáka, Jiřího Skřivánka, Mgr. Petra Klupáka, PhDr. Filipa Hrbka, Ing. Radka Lončáka, MBA, Ing. Ivo Elmana, Mgr. Petra Hoška a Jaroslava Růžičku k přijímání prohlášení o manželství po dobu volebního období 2018-2022.

RM schvaluje seznam členů zastupitelstva, kteří budou provádět občanský obřad – vítání občánků po dobu volebního období 2018-2022:
Mgr. Petr Hermann, Mgr. Jiří Adámek, MUDr. Miroslav Jenček a Mgr. Petr Hošek.

 

21/02/2018
Schválení smlouvy o výpůjčce souboru movitých věcí pro expozici Holzmannovy Litoměřice
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s paní I. P., bytem Litoměřice, na zapůjčení souboru movitých věcí pro expozici Holzmannovy Litoměřice (návrh smlouvy – viz příloha orig. zápisu).

 

22/02/2018
Zřízení komise „Online agenda“ při RM
RM neschvaluje zřízení komise „Online agenda“ při RM a pověřuje tajemníka MěÚ jednáním s předkladatelem návrhu.

 

23/02/2018
Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

24/02/2018
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích s panem Milanem Menhartem, IČO: 11453311, se sídlem Terezínská 486/69, 410 02 Lovosice. Dodatkem č. 1 se upravuje výměra pronajatého prostoru na 280 m2 s účinností od 01.12.2018 (dodatek č. 2 viz příloha orig. zápisu).

 

25/02/2018
Vyřazení opotřebovaného dlouhodobého hmotného investičního majetku – PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM schvaluje způsob vyřazení opotřebovaného majetku PO Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

 

26/02/2018
Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě – PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě PO Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 z 15 dětí na 18 dětí na období školního roku 2018/2019.

 

27/02/2018
Schválení uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemku (ulice Dalimilova)
RM schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemku, číslo smlouvy VIII/3038/2018/LT, s dodavatelem Ústecký kraj, sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01, Ústí nad Labem, IČO 70892156, v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí, IČO 00080837 za účelem provedení stavby „Litoměřice – nový chodník ul. Dalimilova“ (viz příloha orig. zápisu).

 

28/02/2018
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/038/2018 s názvem „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/038/2016 s názvem „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem INSKY spol. s r.o., sídlem Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČO 00671533.

 

29/02/2018
Žádost o prominutí nájemného sálu Domu kultury – Technický klub mládeže při DDM Rozmarýn Litoměřice
RM neschvaluje TKM při Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 prominutí nájemného v sálu Domu kultury pro pořádání 5. ročníku Technických her 2018.

RM schvaluje pronájem v úrovni přímých nákladů, resp. ceníku pro subjekty poskytující zdravotní, sociální a vzdělávací služby dle usnesení RM 711/26/2017 ze dne 14. 12. 2017.

 

30/02/2018
Rozpočtové opatření odboru SNMM
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru SNMM (viz příloha orig. zápisu).

 

31/02/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/2 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích
RM schvaluje spolku Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s., se sídlem Horní Rybářská 210/14, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 00483478, zastoupenému předsedou Eduardem Šífem, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 148,50 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/2 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

32/02/2018
Jmenování předsedů, členů a sekretářů komisí při RM na volební období 2018-2022
RM jmenuje předsedy, členy a sekretáře komisí při RM na volební období 2018-2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 15.11.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu