RADA MĚSTA

usnesení rady města

01. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 11.1.2021

USNESENÍ
V Ý P I S
z 1. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 11. 1. 2021
od 13:00 hodin v zasedací místnosti

1/1/2021
Schválení uzavření dodatku č. 1 - REKLAMA STOFI.CZ, s.r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 o přenechání částí sloupů veřejného osvětlení do nájmu za účelem zřízení reklamní plochy se spol. REKLAMA STOFI.CZ, s.r.o., se sídlem Přemyslovců 617/8, Ústí nad Labem, IČO: 287 38 845 (viz příloha orig. zápisu).

 

2/1/2021
VZ/001/2020 s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ“ – schválení uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ“ uzavřené s dodavatelem HARTEX CZ s.r.o., se sídlem Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO: 25048902 (viz příloha orig. zápisu)

 

3/1/2021
Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávky zvěřiny na rok 2021 – CITUS s.r.o.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy o dodávkách zvěřiny z černé a spárkaté zvěře s firmou CITUS s.r.o., k Výtopně 1/2140, 412 01 Litoměřice, IČO: 61538311 na období od 01.01.2021 do 31.12.2021 (viz příloha orig.zápisu).

 

4/1/2021
Schválení uzavření dvou rámcových smluv na rok 2021 – SVOBA s.r.o.
RM schvaluje uzavření dvou rámcových smluv, tj. Rámcové smlouvy o dodávce zboží a služeb na rok 2021 a Rámcové smlouvy o pronájmu strojů a nářadí na rok 2021 s firmou SVOBA s.r.o., Žernosecká 2226, 412 01 Litoměřice, IČO: 272 65 382 (viz příloha orig.zápisu).

 

5/1/2021
Schválení uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv na rok 2021 - SVOL
RM schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv na dodávky dříví na rok 2021 se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov, IČO: 45035652 (viz příloha orig. zápisu).

 


6/1/2021
Schválení dokumentu - Systém náležité péče o les na rok 2021
RM schvaluje „Systém náležité péče“ hospodářského subjektu Město Litoměřice uvádějící poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu s účinností od 01.01.2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

7/1/2021
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 5501 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 5501, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 11260).

 

8/1/2021
Schválení uzavírání kupních smluv na dodávky dříví v roce 2021 se společností WOOD&PAPER a.s.
RM schvaluje uzavírání kupních smluv na dodávky dříví pro rok 2021 s kupujícím - společností WOOD & PAPER a.s., Hlína 138, 664 91 Ivančice, IČO: 26229854, v celkovém objemu cca 2000 m3 za cenu cca 1.000 tis. Kč.

 

9/1/2021
Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávky dříví v roce 2021 se společností Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávky dříví pro rok 2021 s kupujícím – Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové, IČO: 60913827, v celkovém objemu cca 240 m3 za cenu cca 280 tis. Kč.

 

10/1/2021
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/1, 4011/8, 4071/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/1, 4011/8, 4071/1v k.ú. Litoměřice, dle GP 4865-117/2020 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.857 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

11/1/2021
Schválení odložení splatnosti nájemného včetně záloh na služby za pronájem prostoru v budově č. p. 292 v ulici Krajská a za pronájem prostoru v budově č.p. 47 v ulici Velká Krajská v Litoměřicích
RM schvaluje spolku Klub ochotníků a přátel loutkového divadla - spolek, se sídlem Krajská 292/5, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 68974558, odložení splatnosti nájemného včetně záloh na služby, hrazených za pronájem prostoru v budově č. p. 292 v ulici Krajská a za pronájem prostoru v budově č.p. 47 v ulici Velká Krajská v Litoměřicích. Splatnost nájemného včetně záloh na služby se odkládá na dobu do 30.06.2021.

 

12/1/2021
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

13/1/2021
Schválení uzavření Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení
RM schvaluje uzavření Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení s JUDr. Mariannou Svobodovou, Duška & Svobodová, advokátní kancelář, IČO: 66256658, se sídlem Václavská 12, 120 00 Praha 2 (viz příloha orig. zápisu).

 

14/1/2021
Schválení Nařízení RM č. 1/2021, kterým se mění Nařízení RM č. 1/2020 o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy
RM schvaluje Nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2021, kterým se mění a doplňuje Nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2020 o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy, s účinností od 01.02.2021 (viz. příloha orig. zápisu).

 

15/1/2021
Veřejnosprávní kontrola PO TSM Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace, Kamýcká 2335, 412 01 Litoměřice, IČO: 000 801 28 (viz příloha orig. zápisu).

 

16/1/2021
Vznik nové ulice "Technická"
RM doporučuje ZM schválit zřízení nové ulice s názvem "Technická", umístěné na pozemku p. č. 5251/71 v katastrálním území Litoměřice.

 

17/1/2021
Město Bohušovice nad Ohří, městys Brozany nad Ohří, obce Hlinná, Kamýk, Křešice, Michalovice, Ploskovice a Třebušín - Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
RM schvaluje
a) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Městem Bohušovice nad Ohří, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Městysem Brozany nad Ohří, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).
c) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Hlinná, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).
d) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Kamýk, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).
e) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Křešice, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).
f) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Michalovice, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).
g) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Ploskovice, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).
h) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Třebušín, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

 

18/1/2021
Odvolání ředitelky příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
a) RM odvolává Ing. Věru Kmoníčkovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141.
b) RM ukládá Ing. Věře Kmoníčkové předat pravomoci související s výkonem funkce ředitelky příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 2. místostarostovi města Lukasi Wünschovi nejpozději do 13.01.2021.
c) RM pověřuje 1. místostarostu Mgr. Karla Krejzu, aby v zastoupení Rady města Litoměřice při výkonu působnosti zřizovatele podepsal odvolání ředitelky příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (odvolání viz příloha orig. zápisu).
d) RM pověřuje 2. místostarostu Lukase Wünsche řízením příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích od účinnosti odvolání Ing. Věry Kmoníčkové do jmenování nové ředitelky/nového ředitele.
e) RM ukládá odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 13.1.2021

 


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-17:00 hod.
So: 9:00-12:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..