ODPADY

Časté otázky a odpovědi ve věci poplatku za komunální odpad.

Kdo má za povinnost platit komunální odpad v Litoměřicích?

V jaké výši byl stanoven poplatek za komunální odpad pro letošní rok?

Jakým způsobem lze platit odpad a jaká je splatnost poplatku?

Kdy vzniká a zaniká splatnost poplatku?

Kdo a na jak dlouho je osvobozen od poplatku?

Co se stane, když nezaplatím včas poplatek?


Vyhláška 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání komunálních odpadů

1. Kdo má za povinnost platit komunální odpad v Litoměřicích?

Dle Obecně závazné vyhlášky Města Litoměřice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů má za povinnost platit:

 • každá fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt,
 • fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky  povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší 90 dnů,
 • fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 • fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, příjmení a data narození osob, za které platí.

2. V jaké výši byl stanoven poplatek za komunální odpad pro letošní rok?

Výše poplatku byla stanovena na letošní rok v částce 498,-Kč za osobu.

3. Jakým způsobem lze platit odpad a jaká je splatnost poplatku?

 1. Bezhotovostním převodem na účet města 115-284 933 0227 / 0100, při platbě musí být uveden variabilní symbol (stejný jako v předchozím roce – je uveden na složence nebo lze o něj požádat na tel. 416 916 142, 419 916 241)
 2. Na hlavní pokladně Městského úřadu Litoměřice (Pekařská 2) – hotově nebo platební kartou
 3. V kanceláři č. 311 Poplatky – hotově nebo platební kartou
 4. Složenkou typu A, kterou obdrží každý plátce / samoplátce Města Litoměřice v roce, kdy je poplatek splatný

Poplatek je splatný vždy k 31.10. daného kalendářního roku, buď jednou splátkou, nebo po dohodě se správcem daní a poplatků v několika splátkách. Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 15.10. daného roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.

4. Kdy vzniká a zaniká splatnost poplatku?

Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. Případný přeplatek poplatku lze vrátit na základě písemné žádosti poplatníka, činí-li více než 100,- Kč.

5. Kdo a na jak dlouho je osvobozen od poplatku?

Od poplatku až na dobu nejvýše jednoho kalendářního roku se osvobozují poplatníci, a to jen nahlásí-li vznik osvobození nejpozději do 31.3. následujícího kalendářního roku:

 1. zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to z důvodu studia v zahraničí
 2. zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to z důvodu pracovního pobytu v zahraničí
 3. studenti studující mimo území města, kteří jsou po dobu studia ubytováni mimo území města a to nejvýše po dobu 10 měsíců v kalendářním roce, pokud zároveň předloží potvrzení o placení úhrady za odpad v rámci ubytování nebo úhrady za komunální odpad
 4. po dobu ubytování v zařízení na území města, jehož provozovatel plní povinnosti původce odpadů
 5. umístění ve vazbě nebo ve výkonu trestu
 6. pobývající mimo území města v diagnostickém ústavu, dětském domově, zdravotnickém zařízení nebo v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory nebo v jiných sociálních nebo charitativních zařízeních.

Další podmínkou pro vznik nebo trvání nároku na osvobození od poplatku je neexistence pohledávky Města Litoměřice po lhůtě splatnosti vůči poplatníkovi. Výjimkou je pouze existence takové pohledávky po lhůtě splatnosti, jejíž plnění bylo následně dohodnuto ve splátkách, dodatečně povoleno ve splátkách, nebo bylo rozhodnuto o rozložení splátky a poplatník tyto splátky řádně platí.

Dále se touto vyhláškou osvobozují poplatníci do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovrší věk 1 roku. Tento důvod osvobození má přednost před důvody osvobození dle čl. 6 odst. 2 této vyhlášky. Tito poplatníci jsou současně osvobozeni od ohlašovací povinnosti ke vzniku tohoto osvobození a nevztahují se na ně ani omezující podmínky dle čl. 6 ods.2 a 3 této vyhlášky.

6. Co se stane, když nezaplatím včas poplatek?

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným seznamem. Správce poplatku může zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu