NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA

Nařízení Rady města 1/2005 - O zákazu sběru hlemýždě zahradního

MĚSTO LITOMĚŘICE

Mírové náměstí  15/7, Litoměřice, PSČ 412 01

Rada Města Litoměřice rozhodla dne 18.1. 2005 vydat v souladu s ustanovením § 11 odst.1 a 2  a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 5 odst.1 a § 77 odst.1 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  toto nařízení :

Nařízení Rady Města Litoměřic

č.  1/2005

o zákazu sběru  hlemýždě zahradního

Článek  1

Účel nařízení

Toto nařízení stanovuje absolutní zákaz sběru hlemýždě zahradního (Helix pomatia) na území vymezeném v Článku 2, organizovaného hromadně i individuálně po celý rok, aby se předešlo  narušení rozmnožovacích schopností tohoto druhu,  ohrožení jeho na bytí, zániku jeho populace nebo zničení ekosystému, jehož je součástí.

Článek  2

Územní působnost nařízení

            Toto nařízení je platné pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Litoměřice  mimo území Chráněné krajinné oblasti České středohoří a  Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko v souladu se  z.č. 314/2002Sb. §3, písm.b/ o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností  a s ustanovením vyhlášky č. 388/2002Sb, §24 o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Článek  3

Sankční ustanovení

            Porušení povinností stanovených tímto nařízením je správním deliktem postižitelným podle § 58 odst.4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přestupkem podle § 46 odst.1 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud nejde o trestný čin.

Článek  4

Ustanovení přechodná a společná

1)   Z tohoto nařízení nelze udělit výjimku.

2)   Tímto nařízením není  dotčeno ustanovení § 66 zákona č. 114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Článek  5

Zrušovací ustanovení

            Dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení pozbývá platnosti vyhláška Okresního úřadu   Litoměřice č.7/1993 ze dne 1. 4. 1993, o zákazu rušivé činnosti, která by mohla vést k ohrožení ptactva a hlemýždě zahradního na jejich bytí (existenci) na  území v působnosti  obce s rozšířenou působností Litoměřice.

Článek  6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 8.2.2005.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Mgr. Petr Hermann

II. místostarosta

Vyvěšeno dne:            20.1.2005

Sejmuto dne: 7.2.2005


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu