DOKUMENTY

vydané městským úřadem

Sazebník úhrad dle zákona č. 106/1999 sb. a zákona č. 123/1998Sb.

SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ SPOJENÝCH S POSKYTOVÁNÍM INFORMACÍ
DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. A ZÁKONA č. 123/1998 Sb.

Město Litoměřice stanoví na základě § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v souladu s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“).

Článek 1
Náklady na pořízení kopií, tisku, skenování a laminování dokumentů
 Sazba za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku na tiskárně ve formátu A4 
jednostranné 2,- Kč
oboustranné 3,- Kč
Sazba za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku na tiskárně ve formátu A3
 jednostranné  4,- Kč
 oboustranné  6,- Kč
 Sazba za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku na tiskárně ve formátu A4 
 jednostranné  12,- Kč
 oboustranné  24,- Kč
 Sazba za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku na tiskárně ve formátu A3: 
 jednostranné  24,- Kč
oboustranné 48,- Kč
 Sazba za laminování dokumentu ve formátu A4 
 ks  20,- Kč

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena
za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

V případě informací obsažených v publikacích či tiskovinách vydávaných městem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Článek 2
Náklady na opatření technických nosičů dat
 CD 6,-Kč/ks
 DVD 8,-Kč/ks
 Jiný technický nosič  dle pořizovací ceny

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována. 

Článek 3
Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny podle aktuálního Ceníku České pošty, s.p. platného v době podání žádosti. Náklady na balné účtovány nebudou. V případě osobního odběru požadovaných informací či v případě zaslání e-mailovou poštou či datovou schránkou nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována. 

Článek 4
Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou celou půlhodinu vyhledávání jedním pracovníkem 98,-Kč.

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady, budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhne částku 100,-Kč, poskytuje se informace bezplatně.

Při výpočtu úhrady nákladů vzniklých v souvislosti se zpřístupňováním informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije ustanovení článku 4 tohoto sazebníku.

Úhradu nákladů provede žadatel v hotovosti v pokladně MěÚ Litoměřice v úředních hodinách nebo bezhotovostně na bankovní účet města č. 19-152447/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Při platbě se musí uvést vždy variabilní symbol z důvodu identifikace platby. Variabilní symbol bude žadateli sdělen s informací o celkové výši úhrady nákladů.

Součástí tohoto sazebníku úhrad nejsou správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zrušuje se sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a dle zákona č. 123/1998 Sb. schválený Radou města Litoměřice dne 04. 03. 2014.

Tento sazebník byl schválen Radou města Litoměřice dne 11.08. 2016 usnesením č. 478/16/2016.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 01.09.2016.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu